Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Cennet-i ebediyeyi dahi hakikî maksat ve gaye-i ibadet yapmaz. Cümlesinden yola çıkarak; Kur’an, cennetin gaye yapılmamasını hangi ayeti ile ta’lim ediyor?
[2] "Râbian: Esma-i mütecelliye-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri, cihazat-ı maneviyelerinin mizanlarıyla tartıp bilmek makamında, tenzih ve takdis ve medih vazifesine başladılar. Hâmisen:.." Bu cümleleri izah eder misiniz? Aralarındaki fark nedir?
[3] "Demek hem kendini, hem bütün kâinatı inkâr eden bir ahmak, yine Sâni'in inkârına gitmemelidir." Kainatı reddeden adam Allahı da inkâr etmez mi; Üstad neye dayanarak böyle diyor, açıklar mısınız?
[4] "Cennet-i ebediyeyi dahi hakikî maksat ve gaye-i ibadet yapmaz." Bu ifadeye göre, ibadetlerin cennete girme veya cehenneme girmeme maksatlı yapılması yanlış mı, ihlassız mı oluruz?
[5] "Düşman hariçte olsa, insan silahsız o düşmanla geçinebilir." Bu nasıl mümkün olur; düşmanla geçinmek nedir? Ya da düşman Yunanistan'da ise, silahsız olsak nasıl mağlubiyet olmaz; adam gelir öldürür bizi!..
[6] "Üçüncüsü: Kardeşlerin olan diğer mevcudatın enzarında, esmâ-i İlâhiyenin garip cilvelerinin nümunelerini hayatınla teşhir ve izhar etmektir." cümlesini izah eder misiniz?
[7] "Tabiat için her bir cüz toprakta ve suda ve havada, milyarlarla madenî matbaalar, fabrikalar bulunması lâzım..." Neden lazım? Tohumun içerisinde zaten program var, ne olacağı bellidir. Çiçekleri meyveleri açtıran; Allah'ın o tohuma yüklediği program değil mi?
[8] "Hem ne oluyorsun ki, keyiflerine kâfi gelen helâl ve tayyibat dairesinden huruca teşvik ederek, dinin ihmaline veya dinin bazı şeairinin terkine sebebiyet veriyorsun? Ve muharremat ve habisat dairesinde duhule teşcî ediyorsun?" Bunu seçim öncesi işaret olarak paylaşmak doğru mu?
[9] "Amerika’da Beyaz Saray’da bütün dünyanın ve kâinatın güneşi olan Kur’ân-ı Hakîm yeşil ipekliler arasında lâyık olduğu yüksek mevkie konuyormuş. " Bu ne demektir ve Kur'an'ın içini de araştırıyorlar mı?