Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] İrade-i Hilâfet, siyasetimin lehinde çıktı... Cümlesinin geçtiği Hutuvat-ı Sitte'den, Beşinci Hatve'yi Biraz Açıklar mısınız?
[2] İngilizlerin, Osmanlıya musallat olmasını, Hutuvat-ı Sitte'nin Birinci Hatve'sinde geçen yerin izahını yapar mısınız?
[3] "Evet aynı şeyi -hem musibettir- Allah verir, adalet eder. Çünkü günahımıza, şerrimize zecren ondan vazgeçirmek için verir." Musibet günaha binaen geliyorsa doğuştan sakat ve özürlü kişilerin günahı nedir? Genel manada adalet hususunda bilgi verir misiniz?
[4] "Sizi idare eden ve bana muhâsım vaziyetini alanlar —ki Anadolu’daki sergerdeler(i)dir— maksatları başkadır. Niyetleri din ve İslâmiyet değildir." cümlesini izah eder misiniz, sergerdeler; kuva-i milliyeciler mi kastediliyor?
[5] "Hem insanî, İslâmî hayatı men etmekle beraber, muvakkat hayvanî bir hayatı, iki genc-i mücehhez, pençeli; ekseriyeti kazanmak için, imhayı esas program yapmış, iki kelbi iki ciğerimize..." Burayı devamıyla açıklar mısınız?
[6] "Ey el-hannas! Onların fenalıklarının asıl sebebi de sensin. Âlemi onlara darlaştırdın, damar-ı hayatı kestin, evlâd-ı nâmeşruunu onlara karıştırdın..." Burada evlad-ı nameşru´dan kasıt şahıs mıdır yoksa bir fikir, düşünce bir cereyan mıdır ?
[7] Darü'l-Hikmeti'l-İslamiye'de 1922 yılında İngiliz baş papazının Said Nursi Hazretlerine sorduğu altı soru nedir?
[8] "Vesilelerde niyetin tesiri azdır. Maksadın hakikatini tağyir etmez. Çünkü maksut, vesilenin vücuduna terettüp eder; içindeki niyete bakmaz." cümlesini açıklar mısınız?
[9] "İslâmiyet muhabbeti, senin husumetini istilzam eder. Cebrail, şeytan ile barışamaz." İzah eder misiniz?
[10] "Kimi(nin) hırs-ı intikamını, kimi(nin) hırs-ı câhını, kimi(nin) tamahını, kimi(nin) humkunu, kimi(nin) dinsizliğini, hatta en garibi, kimi(nin) de taassubunu işletip siyasetine vasıta ediyor." cümlesini izah eder misiniz?
[11] "Muvakkat hayvanî bir hayatı, iki genc-i mücehhez pençeli; ekseriyeti kazanmak için, imhayı esas program yapmış, iki kelbi iki ciğerimize musallat ederek bizi silâhtan tecrit ediyor." Buradaki tabirler neye işaret ediyor?