Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "İslâm gaflet edip küstü. Hıristiyanlık dini fen ve medeniyeti kendine mal edip, iki silâhla galebe çaldı. Şimdi şarkta müthiş bir silâh imal ediliyor. Bunun hak kısmına sahip olmalı..." Burayı açıklar mısınız?
[2] "Gâvurlardaki iki cereyanları nasıl görüyorsun? Şimdilik biri necis, biri encestir. Tâhir-i mutlak yalnız desâtir-i İslâmiyettir. Lâkin bize bulaşmış olan encesin temizliği hesabına,.." Bu paragrafı izah eder misiniz?
[3] "Eğer neticeyi burhan ile bağlı, onunla ikame ve ispat sûretiyle olsa ve tahakkuk-u hakaike ayar tutmakla adem-i delilden adem-i medlûlü tevehhüm etse zarar olur." ifadesini açıklar mısınız?
[4] "Bir adam seni çamurda düşürmüş, öldürüyor. Ayağını senin boğazına basmış olduğu halde istifham-ı istihfafıyla sual ediyor ki: “Mezhebin nasıldır?” Buna cevab-ı müskit, küsmekle sükût edip yüzüne tükürmektir." Açıklar mısınız?
[5] "Veyahut galebesi ona istidraçtır, Müslümana tathîrdir." Bu cûmleyi somut bir biçimde açıklar mısınız?
[6] "Levn-i nuranî ancak o şark ve garbın kab-ı kavseyni olan kâ´be-i saadetinin tâk-ı muallâsının kavs-i kuzahının elvan-ı seb´asının lacivert levninin timsali..." Lacivert veya lacivert ile yeşilin nazara verilmesindeki hikmet ne olabilir acaba?
[7] "Eğer şu Kâbe’nin ziynet ve nakşını görmek istersen, işte bak,.. hüzn-ü gurubîden, ferah-ı seherîden vücuda gelen melekûtî lezzet,.." Açıklar mısınız?
[8] "Cumhur-u avama müteveccih olan bir fikir, bir kudsiyet almazsa söner. O desatire kudsiyet verecek iki muazzam rakîb din var..." Sosyalizm olduğu anlaşılan bu silahın, dinden güç alması gerekliliği vurgulanmış, iki muazzam rakîb din nedir?
[9] "Eğer desen: 'Tasvirden anlaşılır ki, taaddüd-ü mesalik ve ihtilâf-ı turuk matluptur.' Cevap: Evet, matluptur. Hem zarurîdir. Eğer hodgâmlıktan neş’et eden inhisar zihniyetiyle başkaların reddine kalkışırsa, el-buğzu fillâhı sû-i istimal ederse, o vakit ihtilâf zarardır..." İzah eder misiniz?
[10] "Cennetle mübeşşer olan hayvanların isrine gittin. Cennette saîdsin; çünkü gazi hem şehidsin." Üstad'ın maymuna "cennetliksin" demesi küfür değil mi, cennetle müjdelendiğini nereden bilebilir?
[11] "Herkes insanlarla meşgul; ben insanlardan usandım. Misâlîlerle mübâhase daha hoşuma gidiyor; çünkü munsıftırlar." Buradaki “misaliler” hakkında bilgi vererek izah eder misiniz?