Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Ruh, cesed hesabına zayıflaşır. Cesed, ruh hesabına inceleşir..." cümlesini devamıyla beraber izah eder misiniz?
[2] "Kâinatın ayna gibi iki ciheti var. Biri mülk, biri melekûtiyet. Mülk ciheti ezdâdın cevelangâhıdır... Melekûtiyet ciheti ise, herşeyde şeffâfedir..." cümlesini izah edip, mülk ve melekut hakkında geniş bilgi verir misiniz?
[3] "En hasis, en müteaffin cüzleri menba-ı hayat kesilmesi, bittarık-ıl evla hem intizam-ı muttaride mebni olan kıyas-ı hafiyy-i hadsiye müesses olan kıyas-ı evlevi ile..." Buradaki, kıyas-ı hafiyy-i hadsiye müesses olan kıyas-ı evleviyi açıklar mısınız?
[4] Mantıkça zâtî bir hassa bir ferdde görünse, bütün efradda dahi vücuduna hükmedilir. Bu cümledeki mantığı örnek vererek izah edebilir misiniz?
[5] Nokta Risalesinde, "Saadet-i Ebediyeye Muktazi Vardır" konulu mevzuda delil olarak getirdiği on muktazi birbiriyle içiçe ve de sanki birbirini ihsas ediyor. Aralarındaki ince farklılıkları akla yaklaştırır mısınız?
[6] "Tek bir ruhun ba’delmevt bekâsı bilbedahe anlaşılsa, şu nev’in külliyetiyle bekâsını istilzam eder. Zira mantıkça zâtî bir hassa bir ferdde görünse, bütün efradda dahi vücuduna hükmedilir..." Açıklar mısınız?
[7] "Esbâb-ı maddiye bahanedir, tâbidirler. Yoksa zâhiri daha mükemmmel olmak lâzım gelirdi. Maddeden azîm bir kütleyi nasıl bir ruh istihdam eder, bir zerreyi de istihdam edebilir..." Açıklar mısınız?
[8] "İşte şahs-ı insânî—sabıkan geçtiği gibi—tasavvurat ve şuur-u küllî ile bir şahıs iken, bir nev’ hükmüne geçiyor. Öyle ise onun hakikat-i zîşuuru ve unsur-u zîhayatı olan ruhu dahi Allah’ın izniyle daima bâkîdir." Açıklar mısınız?
[9] "Nurdan, nardan ve seyyâlâtlardan mahlûk olan o zevi’l-ervâha şeriat; 'melâike ve cân' der. Melâike ise ecnas-ı muhtelifedir. Cin dahi öyle." Anladığım kadarıyla; nurdan melek; nardan cin; ve diğer seyyalattan hangi tür mahluklar (esir, ses, koku vs...) yaratılıyor? Onlar da melek ve cin türünden veya başka türden midir?
[10] "Madem Kudret-i Ezeliye âdi ve en kesif bir maddeden zevi’l-ervâhı halkeder. Elbette nur gibi, esir gibi ruha yakın sair seyyâlât-ı lâtife maddelerini ihmal etmez, meyyit bırakmaz." Açıklar mısınız?
[11] "Hem madde-i meşhureden başka pek çok menâbi'in tereşşuhatı, lemaatı, semeratı âlem-i mülkde vardır ki, katiyyen maddeye ve hareketine irca' ile izah edilmez. Demek âlem-i mülk ve şehâdet, âlem-i melekût ve ervah üstünde tenteneli bir perdedir." İzah eder misiniz, "madde-i meşhure" nedir?
[12] "O hakâik-i nisbiye, ahirette hakâik-i hakikiyeye inkılâb ettiği gibi..." Bu kısmı açar mısınız?