Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Risale-i Nur Külliyat'ının telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz?
[2] Risale-i Nurlar Şerh Edilebilir mi?
[3] "Hz. Cebrail vahiy meleğidir." deniliyor. On dört asırdır yeni bir peygamber gelmediğine göre, şu anda Hz. Cebrail ne vazife görüyor?
[4] Risale-i Nur Külliyatı'nın Kırmızı Ciltli Olmasının Hikmeti Ne Olabilir?
[5] Kabir hayatında manevi terakki var mıdır? Risalelerde bu konu ile alakalı yerler nerelerdir?
[6] Risale-i Nur Külliyatı'nı Şematik Olarak Gösterir misiniz?
[7] Allah'ın ezeliyet ve ebediyetini bilimsel olarak anlamak mümkün mü; mümkünse nasıldır?
[8] Risale-i Nur Nedir, Risaleler Hakkında Ayrıntılı Bilgi verir misiniz?
[9] Hayatımızda gerçekleşen veya etrafımızda gördüğümüz olaylarda, her şeyde bir tevafukluk var mı; yoksa bazı ufak hadiselerde tesadüf vardır diyebilir miyiz?
[10] Risale-i Nur niçin sadeleştirilemez? Orijinal nüshaların muhafazasına ve neşrine niçin ehemmiyet vermeliyiz? Risaleleri nasıl anlayabilirim?
[11] "Risâle-i Nur'un, ibâdet yerinde ilim içinde hakikate yol açması" ne demektir?
[12] "Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakîm." ayetinin çok kullanılmasının hikmeti nedir?
[13] "Sözler" tabirinin isim olarak Külliyat'a verilmesinin bir hikmeti var mıdır?
[14] Mısır'daki Keops Piramidi ile İlgili Risalelerde Bilgi Var mı?
[15] Risalelerde Burçlar Hakkında İfadeler Mevcut mudur?
[16] Evlilik kader mi? Ben birini çok seviyorum ve onunla evlenmek için çok dua ediyorum, ama bir türlü olmuyor? Risaleler ışığında cevap verir misiniz?
[17] Üstadımız'ın üç aylık bir tahsilden sonra böyle bir eseri telif etmesi zahiren normal görünmüyor. Külliyat'ın telifini "Yazdırıldı ve ihtar edildi" gibi ifadelerle birlikte değerlendirebilir misiniz?
[18] Risale-i Nur'daki dua ile ilgili bölümler nerelerdir? Nasıl dua etmeliyiz, duamızın kabul olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
[19] Üstad Hazretleri, kişi başta Allah rızasını kazanmak amacıyla şöhret duygusunun da tatmin edilebileceğini söylüyor. Başka bir yerde de ''Şöhret aynı riyadır, kalbi öldüren zehirli bir baldır.'' diyor; bu çelişki değil mi, bu durumu nasıl anlamalıyız?
[20] Risale-i Nur, bizim bildiğimiz normal tefsirlere benzemiyor; nasıl bir tefsir olduğunu açıklar mısınız?
[21] Risale-i Nur'da Toplam Kaç Ayet Tefsir Edilmiştir?
[22] Üstad hazretleri, bilim ve gelişmişlik açısından neden geri kaldığımızı risalelerde nasıl açıklıyor?
[23] Bu asırda İslamî eserler içerisinde Risale-i Nurların en fazla okunan kitaplar olduğu bilinmektedir. Bu hususta kanaatlerinizi alabilir miyiz?
[24] Manevi alemlerden olan levh-i mahfuzda her şeyin dizaynı Yüce Allah tarafından yazılmıştır. Peki her şey onun içerisinde varsa, lehv-i mahf ve ispatın olmasının hikmeti nedir?
[25] Allah bazı şeylere yasak koyarak neden bir eylemi yapmamızı sınırlasın ki? İnsana zarar vermedikten sonra (sakal örneği verilebilir) ne diye haram olsun? Risalelerde bu konu nasıl izah edilmiştir?
[26] "İnsan en çok sevdiği ya da en çok istediği şeyle imtihan olur." sözü doğru mudur? Doğruysa, Risalelerde de çokça geçen, "Allah ısrarla isteyenleri sever." sözüyle çelişmiyor mu? Burada ölçü ne olmalıdır?
[27] Risale-i Nur'un olmadığı zamanlarda ve asırlarda, o zamanın insanları bu hakikatlerden mahrum mu kalmışlardır?
[28] Üstad Risalelerde hangi tarikati savunmuştur? Rabıta olayına, hatme-i hacegana Üstad nasıl bakıyor? İbadet olarak icad edilen her yeni şey bidattir diyenler var, eğer öyleyse Üstad yanlış mı savunmuş oluyor?
[29] Risalalerde, İslam'ın hak din olduğunu ispat babında, her asırda üç yüz elli milyon inananının olması, insanlığın beşte birisinin tabi olması, bu insanların daima Kur'an ve salavat okuması, getirdiği şeriatla büyük devletler kurup idare etmesi, büyük dahilerin tasdik etmesi, keşif ve kerametlerin görünmesi vb. vasıflar anlatılıyor. Hristiyan birisi bu vasıfların Hristiyanlıkta da olduğunu söylerse, nasıl cevap verilebilir?
[30] Risale-i Nurlar, Duyguları Nasıl Tatmin Edip Doyuruyor?
[31] Risale-i Nur'dan Düğün Kartlarına Yazılabilecek Vecizeleri Yazar mısınız?
[32] Kaderin tanımında veya kapsamında, kaderi muallak ve kaderi müsemma denen kavramlar var mıdır? Risalelerde bu konuda bir açıklama yer almış mıdır?
[33] Peygamberimiz Efendimiz zamanında "on dokuz mucizesi" veya buna benzer herhangi bir sayıyla irtibatlandırılan olaylar olmuş mudur, bu konuda Risalelerde bilgi var mıdır?
[34] Allah'ın ezelî ve ebedî olduğunu, Risale-i Nur'daki delillerle ispat eder misiniz?
[35] Üstad Hazretlerinin Kürtlerle ilgili risalesi olduğu söyleniyor; bu doğru mudur?
[36] Beşinci Şua'da Üstad deccalla ilgili bir çok hadisin tevillerini yapmış. Risalelerde geçmeyen, deccal ile ilgili diğer hadislere bakış açımız nasıl olmalıdır?
[37] Risale-i Nurlarda irade konusu nasıl işlenmiştir? Maturidi ve Eş'ari'nin savunduğu düşüncelerden farklı olarak savunduğu meseleler var mıdır?
[38] Risalelerde Geçen Hadislerin Kaynakları Neden Yazılmamıştır, Hikmeti Nedir?
[39] Bilginin Kaynağı Hakkında Risalelerde Bilgi Var mıdır?
[40] Allah büyük-küçük, sağ-sol gibi şeyler yaratmamıştır, meyelan da bu kategoridendir, diyorsunuz. "Meyelan" insanda Allah'ın bir tecellisi midir; yoksa acizlik, fakirlik gibi Allah'ta olmayan bir şey midir?
[41] Neden Sekine Duası on dokuz ve Risale-i Nur'da on dokuz harfleri çok önem teşkil ediyor ve Mucizat-ı Ahmediye ve Risalet-i Ahmediye neden on dokuzda tevafuk ediyor? On dokuzun cifir ve ebced hesabı neye tevafuk ediyor?
[42] Risale-i Nur’daki hakikatler, inanmayan insanları ikna ve veya ilzam etmek için yeterli midir?
[43] Risalelerde eski insanların boyunun çok uzun olduğundan bahsediliyor mu? Eski insanların uzun, şimdikilerin kısa olmasını bazı kimseler evrimle ilişkilendiriyor. Bu konuyu açıklar mısınız?
[44] Yok olan bir şey, eğer onu yokluktan varlığa çıkaracak bir sebep olmazsa, var olmasıyla yoklukta kalması ihtimali birbirine eşit midir, muvazene sırrıyla beraber açıklar mısınız?
[45] Bazı kimseler Üstad Bediüzzaman’dan sonra Risale-i Nurların bazılarına ilave yapıldığını ve bir kısmından da bazı yerlerin çıkarıldığını söylüyorlar. Bu tür söylentilere ne dersiniz?
[46] Bilindiği gibi Risale-i Nur Külliyatı on dört kitapta toplanmıştır. Ancak eserlerde yüz otuz küsur risaleden bahsedilir. Bu risalelerin neler olduğunu açıklar mısınız?
[47] "Ahir zamanda gelecekler nur yerler, nur içerler, nurdan evde kalırlar." şeklinde bir hadis var mıdır? Ehl-i dünya ve zahirperestler buna itiraz ediyorlar. Kaynağı varsa bu hadis Nur talebelerine mi işaret ediyor?
[48] Risale-i Nur'daki hicri ve rumi tarihleri miladiye nasıl çevireceğiz? Bir formülü var mı?
[49] Risalelerde İsrafil ve Mikail (as) Görevleri Hakkında Bilgi Var mı?
[50] Ruh, bedendeki hücreleri idare ederse, meleklerin de hücreye müekkel olması, yani bir hücreye iki yönetici sahipleniyor gibi bir mana çıkmıyor mu? Üstad neye binaen, ruhun bedendeki her şeyi idare ettiğini söylüyor?
[51] Risalelere, neden kusursuzmuş gibi, vahiyle inmiş gibi önemle bakıyorsunuz? Müellif peygamber de değil ki hatasız olsun...
[52] Kalp, Nasıl Marifet ve İman ile Keskin Bir Hâle Gelir?
[53] Ehl-i beytin on iki imamı hakkında bahisler Risalelerde geçiyor mu?
[54] Üstad Beddiüzzaman Said Nursi'nin, Risalelerinde sabır ve tevekkül ile ilgili sözlerinden örnek verebilir misiniz?
[55] Risale-i-Nur'da sentaks / söz dizimi bozukluğu olduğu ve bu nedenle anlaşılmadığı iddia edilmektedir. Ne dersiniz?
[56] Risale-i Nurlarda, yeis ve ümitsizliğin psikolojik değerlendirmesi nasıl geçiyor?
[57] Neden Risale-i Nurlara zaman zaman "Risalet-in Nur" denilmiştir. Buradaki "risalet" kelimesi neyi ifade etmektedir?
[58] Sahabe olup da daha sonra sahabelikten çıkan var mıdır? Bu konuda Risalelerde bahis var mıdır?
[59] Dünya dışında maddeden yaratılmış varlıklar var mı; Risale-i Nur bahsediyor mu?
[60] Külliyattaki kitapların içerikleri nelerdir, konuları nelerdir, nelerden bahseder, genel hatlarıyla bilgi verir misiniz?
[61] Risalelerdeki bilimsel ifadelerin kaynağı nedir; Üstad ilhamen mi yazmış yoksa o zamanki bilim kitaplarından mı okumuş? Risalelerdeki bu tarzda bulunan bilimsel tespitlerin mutlak surette doğru olması mı lazım?
[62] Üstad'ın Lügatlı Risaleler Hakkındaki Görüşü Nedir?
[63] Nasıl Evliya Olunur?
[64] Şazeli ve Kadirî meşreplerinin özellikleri nelerdir? Hangi özelliğinden dolayı Üstad'da daha çok tezahür etmiştir?
[65] Risalelerde İçki İçmeden Vazgeçirmek İçin Okunacak Ders Var mı?
[66] Risalelerde Kul Hakkı Nasıl İşlenmiştir?
[67] "Kim hardal tanesi kadar imana sahipse cennete gidecektir." hadisindeki "hardal tanesi"nden maksat nedir? Üstadımız bu konu hakkında izahatta bulunmuş mudur?
[68] Risalelerde Hata Olamaz mı; Üstad Mehdi Bile Olsa Yanlış Yapamaz mı?
[69] Risalelerde en büyük bela ve musibetlerin evvela peygamberlere, sonra derecesine göre salih kullara geldiğine dair hadis yer almaktadır. Rahmeti gazabını geçmiş olan Yüce Rabb'imin, kulunu bela ve musibetlere düçar etmesinin hikmet nedir?
[70] Risale-i Nurlar neden sadeleştirilmiyor, herkesin anlayacağı hâle getirilmiyor?
[71] Risale-i Nur'un, Dolayısıyla Üstad'ın Şeriata ve Laikliğe Bakıç Açısı Nasıldır?
[72] Hanımların üniversitede eğitim görmesi hususunda imanlarını muhafaza noktasında gitmeleri uygun değil, diye Risalelerde geçiyor. Bazıları "Risalelerde yazan neyse odur, kızların okula belli bir yaştan sonra gitmemeleri gerek." şeklindeki düşünceler doğru mu?
[73] Keramet nasıl kesb ve gayretle kazanabilinir; bunu örneklerle açabilir misiniz?
[74] Ahiretten sadece Efendimiz mi haber vermiştir, yoksa diğer peygamberler de davalarında bahsetmişler midir? Risalelerde bu konuda nasıl bir açıklama yapılıyor?
[75] Nurların sadeleştirilmesinde, muhtevasının muhafaza edilemeyeceği bir gerçek, ama daha çok insana ulaşması amacıyla -anlamında daralma bile olsa- böyle bir yola başvurulamaz mı?
[76] "On neferin idaresi bir kumandana verilse daha kolay olması,.." gibi ifadelerde aklın eli kolu bağlanıyor. Aynı birinin ellerini bağlayıp meyve bahçesinin içine bırakmak gibi. Daha çok hislerle zevkedilecek ifadelere benziyorlar. Bilgi verir misiniz?
[77] Kalp Nasıl Safileşir ve Manen Tekamül Eder?
[78] Risale-i Nur, psikolojik hastalıklara (şizofreni, distimi, paranoya, panik atak, anksiyete, sosyal fobi, konserviyon bozuklukluğu, somatizayson bozukluğu, tik, tokofobi, uykusuzluk, uyum sorunu, alkolizm,..) nasıl bakıyor?
[79] "Risale-i Nurlar Osmanlıca kelimelerden arındırılmalı ve sadeleştirilmeli." diyenlere nasıl cevap verebiliriz?
[80] Kur'an-ı Kerim'in mânâsındaki câmiiyeti, ifade üstünlüğü, herkese yetmesi aynı anlama gelmiyor mu, farkları varsa nelerdir?
[81] Risaleleri Şerhetmek ya da Sadeleştirmek Uygun mu?
[82] Kur'an'ın üslubu, ifade üstünlüğü, belagati arasındaki fark nedir?
[83] İçtimai Reçeteler'de geçen "Elbette dağlarımızı müzeyyen edecek ferdimiz vardır." cümlesi hakkında değerlendirme...
[84] Risalelerin ahir zamanda Hristiyanların da kurtuluşuna vesile olması nedeniyle, Risalelere de Mesih denilebilir mi?
[85] Risalelerin iman kurtarması nasıl oluyor, Nur talebelerinin yüzde kaçının imanını kurtarıyor?
[86] Güneşin batıdan doğması ve Dabbetü'l arz hakkında Risalelerde bilgi var mıdır?
[87] Bazı küfür ehli, -haşa- Allah'ın zalim olduğunu söylüyorlar. Gerekçe ise, bu dünyada bize yaşlılıklar, hastalıklar ve insani zaaflar verdiğini söylüyorlar. Risaleler ışığında nasıl cevap verebiliriz?
[88] Tarihe baktığımızda pek çok istibdat örnekleri görüyoruz. Bir otorite ve istenilen kurala uyulmayınca bedel ödeme... Peki istibdata bu açıdan bakınca din de bir istibdat olmuyor mu? Belli kurallar, sınırlar var, uyup uymama noktasında bir zorlama yok; ama ceza çekilecek!.. Risale penceresinden izah eder misiniz?
[89] Risalelerde, "ruhun manevi tasfiyelerle inbisat edeceği" ifade ediliyor. Peki, riyazat ve bazı maddi isteklerini terk ederek bir gayri müslim de ruhunu inbisat ettirebilir mi?
[90] Risalelerde "Hiyerarşi" Hakkında Bilgi Var mı?
[91] Risale-i Nur'dan özetle, imanın altı rüknünü akla kapı açması amacıyla örnek vererek bilgilendirir misiniz?
[92] Bazı yerlerde "kalp ruhun bir hassası" denilse de, bazı yerlerde "ruh kalpden daha latif" diye gördüm, bunu nasıl anlıyoruz? Büyük alemde bu iki hissin alakası cihetinde görüntüsü var mı, nasıl olur?
[93] Risale-i Nur'u okumayan veya ona talebe olmayan evliya olabilir mi?
[94] Risale-i Nur ile Fizilal'il-Kur'an Tefsiri arasında nasıl bir fark vardır? Asrın reçetesi neden Risale-i Nur'dur? Risale-i Nur'a göre dili daha anlaşılır diyen kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz?
[95] Külliyat'ın "Risale-i Nur" diye tesmiyesinin (isimlendirilmesinin) on altı sebebinin ne olduğunu açıklar mısınız?
[96] Risale-i Nur Külliyatı'ndaki harf ve kısaltmalar hakkında bilgi verir misiniz?
[97] Çocuklarımızla ilgilenmenin sevap boyutu konusunda Risalelerden yazı gönderebilir misiniz?
[98] Üstad'ın "herkesin, hatta kendi sözlerinin bile mihenge vurulması gerektiğini" söylemesi ile "Risaleleri bir sene okuyanın hakikatli bir âlim olacağı" şeklindeki ifadelerini nasıl anlamalıyız?
[99] Sadece kalb mi, sadece akıl mı, yoksa ikisi birden mi yürütülmeli? Zamanın tarikat zamanı olmaması hakikat zamanı olmasını nasıl anlamalıyız? Büyük zatların tarikata devam etmelerini de izah eder misiniz?
[100] İbni Arabi, cehennemin sonsuz olmadığını mı savunmuştur? Eğer böyle ise, Üstad'ın onu övmesine nasıl bakmalıyız?
[101] Üstad kendinden konuşuyormuş gibi olan ve bazen de kendini metheden üslubu ile Risalelerin tefsir olup olmadığı konusunda bilgi verir misiniz?
[102] Eşim basit şeylere önem vermekte ve huzursuzluğa sebeb olmaktadır. Daha önemli şeyler olduğunu, bunların önemsiz şeyler olduğunu nasıl anlatabilirim? Risaleler ışığında bir cevap verir misiniz?
[103] Allah'a karşı hüsnüzannın esas olduğu belirtiliyor. Peki korku ile hüsnüzan bir arada olabilir mi?
[104] Risalelerin dili tam olarak nedir; Osmanlıca mı, Farsça mı, Arapça mı, Türkçe mi?
[105] Psikolojik yapı ile insanın aklı, ruhu ve kalbi arasında nasıl bir fark vardır? Mesela, insanın ibadete olan ihtiyacı psikolojik yönelmeyle açıklanabilir mi? Ruhla psikolojik yapı arasındaki ilişkiyi, sitenizin bakış açısı ile açıklar mısınız?
[106] Risale-i Nurların insana bakışı ve psikolojik danışma anlayışı nasıldır?
[107] "Hemze ile sakin elif otuz olarak otuz cüz-ü Kur’ân içinde münderiç olduğu ve Besmelesiz hemze on dört olmakla şu (اَلسَّبْعَ اَلْمَثَاني) nin mesna olan yedi adet âyâtını göstererek , iki def’a nüzulüne ve namazda tekerrürünü îma ettiği gibi;.." İzahı?..
[108] Latif Nükteler'de geçen, "Kur'an'ın Yedi Nuru"ndan kasıt nedir?
[109] Risale-i Nurlarda mutluluğun psikolojik değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?
[110] Üstad Hazretleri Risale-i Nurlarda belagat ilminin hangi dallarını ağırlıklı olarak kullanmıştır?
[111] Bediuzzaman Said Nursi'nin diliyle, Risale-i Nur Külliyatı'nın hangi bölümlerinde, Efendimiz Hz. Muhammed (asv) için söz edilmiş, yazabilir misiniz?
[112] Çocuklara evrim hakkında nasıl bilgi verebiliriz? Risale-i Nurlarda evrimle ilgili yerler neresi?
[113] Risale-i Nur'daki hadislerin sahihlik derecesi nedir, kaynaklarına ulaşılabiliyor mu? Risalelerdeki hadislerin Kütüb-ü Sitte'de geçmediği ifade ediliyor?..
[114] Risale-i Nur'un Dili Neden Çok Ağır?
[115] Üstad'ın evlilik hakkında "tenakehu tabe lekum" hükmü daimi değil, diyor. Kur'an'ın hükmü daimi değil mi, açıklar mısınız? Bir de "Benden iki yüz yıl sonra evlenmeyen zarar etmez ya da evlenmeyebilirsiniz." diye hadis var mıdır?
[116] Allah'ı görmek, O'na kavuşmak anlamına gelen "Likaullah"ın keyfiyetine dair Risalelerde bilgi geçiyor mu?
[117] Matematikte ispat vardır, her şey matematikle ispat edilir. Risale-i Nur'daki ispatlar, matematikteki gibi değil. Yani matematikteki ispatlar, sayıya dayanarak, belli matematik yöntemleriyle yapılıyor. Üstad neden Risalelerde matematiksel ispat yapmamış?
[118] Üstad'ın bazı ifadelerinden; hakikatlerin büyük zatlarda sadece hayal ve tasavvur boyutunda kalmadığı anlaşılmaktadır. Risaleler ışığında hayal konusunu biraz izah eder misiniz? Bizler hayal kuvvetimizi hayra nasıl çevirebiliriz?
[119] Risalalerde tevekkül konusu nasıl izah edilmektedir?
[120] Kur'an-ı Kerim'in değiştirilemeyeceğini nerden bilebiliriz? Birileri, "değiştirilmiş de siz bilmiyorsunuz", dese bizler nasıl cevap verebiliriz? Kur'an'ın tahrif edilmediğinin akli delilleri nelerdir? Bu konuda Risalelerde ne deniyor?
[121] Risaleler tefsir midir; neden Kur'an'dan çok okunuyor? Risalelerin hatasız olduğu söylenebilir mi?
[122] Şu anda Cenab-ı Hak hakkında şüphemiz yok, ileride şayet daha zor sınavlara maruz kalıp, Allah'ın -haşa- olmadığını savunanlar karşısında ne yapabiliriz, konu hakkında bilgi verir misiniz?
[123] Kur'an'da Risale-i Nur'a işaret edilmiş mi, biraz açar mısınız?
[124] Kur'an-ı Kerim bile sadeleştirilip, tefsir edilip, diğer dillere çevriliyor da, Risale-i Nurlar neden sadeleştirilmiyor?
[125] İdrakımızı nasıl arttırabiliriz, idrak bir yetenek mi, istidat mı, kabiliyet mi, nasıl genişletebiliriz? Risalede ilgili yerler var mı?
[126] Risalelerin ilham eseri olduğunu, dolayısıyla kati bilgiler olmadığını, kaynak olarak kabul edilemeyeceğini iddia edenlere nasıl cevap verilebilir?
[127] Risalelerde Neden Siyasetten Çok Bahis Var?
[128] Risale-i Nur'u okuduğu hâlde, ama ibadetlere lakayd, nefsine çabuk mağlub düşen bir Nur talebesi olabilir mi? "Beşerdir, şaşar." diyebilirsek, böyle bir ferd, o muazzam eserleri okuduğu halde, böyle kişilere nasıl bir tedavi yöntemi uygulanabilir?
[129] Risale-i Nur içeriği bakımından neleri kapsamaktadır ve bunlara Kur'an tefsiri denmesinin nedeni nedir?
[130] Bediüzzaman Said Nursi neden çok sözlerle konuşmuş; Risale-i Nurlarda daha kısa anlatım yapmamasındaki sebep nedir? Risaleler "cevamiü'l-kelim" midir?
[131] Said Nursi eski eserlerinden bazılarını tashih ederken bilhassa "Kürtler" ile ilgili bazı ibareleri çıkarmıştır. Bunun sebebi nedir?
[132] Risale-i Nurlarda, nazarın güzelleşmesi hakkında ne gibi bilgiler veriliyor ve hangi Risaleleri tavsiye edersiniz?
[133] Şans nedir, kader ile bağlantısı nasıldır? Üstadımız Külliyat'ta şansı ne manada kullanıyor?
[134] Risale-i Nur, Üstadımızın bizi terbiye metodu mudur; kendisinin bizlere dersi midir? İlham boyutunu da bu hakikatlerin güzelleştirilmesi anlamında mı anlamalıyız? Yani Üstad'ın ilmini ilhamla desteklenerek yazılmış olarak mı görmeliyiz?
[135] Risale-i Nurlarda, büluğ yaşa varmadan vefat eden çocukların, cennette çocuk olacakları ve ailesini bekleyeceği söyleniyor. Fakat biz cennette orta yaşta olacağımızı biliyoruz. Bu durumu açıklar mısınız?
[136] Okullarda şiddet konulu seminer ödevim var. Risale-i Nur'da şiddetin nedenleri ve önlenmesi, gençliğin taşkınlıklarının önlenmesi konusundaki bahisleri yazar mısınız?
[137] Dini sitelerde (forumlarda) bir seneye yakın zamandır, Risale-i Nur paylaşımlarında bulunuyorum. Sevap kazanıyor muyum?
[138] Risale-i Nurlarda birçok yerde seyahat-i hayaliyelerden, hikâyelerden, temsillerden bahsediliyor; bu anlatımları nasıl anlamalıyız?
[139] Risale-i Nur Gibi Manevi ve Hakiki Bir Tefsir Daha Var mı?
[140] Said Nursi'nin vefatından sonra bazı risalelerin tahrif edildiği söyleniyor. Bu rivayet doğru mudur? Eğer böyle bir şey varsa, bunu yapabilecek kişilerin ehliyeti var mıdır? Bilgi verir misiniz?
[141] "Kahtan’dan bir adam çıkıp insanları asasıyla sevk / idare etmeden kıyamet kopmaz." Risalelerde bu hadis ile ilgili bilgi var mıdır?
[142] Risale-i Nur'da dinler arası diyalog ile bağlantılı olumlu ya da olumsuz yerler var mıdır?
[143] "Risale-i Nur'a Eleştirel Bakış " isimli bir kitap yayımlanmaktadır. Bu kitapta bahsedilen konuların doğruluğu hakkında bilgi verebilir misiniz; bu tip iddia ve iftiralara karşı nasıl cevap verebiliriz?
[144] Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Arapça ve Türkçe bildiği halde, Mesnevi-i Nuriye ve İşaratü'l-İ'caz kitaplarını, kardeşi Abdülmecit Efendi'ye tercüme ettirmiştir. Acaba bunun sebebi nedir?
[145] Nur Risalelerinde zaman zaman rüyalara yer veriliyor. Rüyaya ne derece itimad edilebilir? Bir dava, rüyalara dayandırılabilir mi?
[146] Risaleyi okuyan ve ona inanan hemen hemen her insan, risalenin hatasız ve kusursuz olduğunu söyler. Gerçekten böyle bir şey var mı eğer varsa neye dayanarak bunu söyleye biliriz?
[147] Risale-i Nur'da, yeni (Latin alfabesi) harflerin izin ve serbestiyyetine dair pasajlar verir misiniz?
[148] Risale-i Nurlarda Kaç Ayet Açıklanmıştır?
[149] Varlıkların yaratılışı tabiata verildiğinde ortaya çıkan imkansızlıklar, Cenab-ı Hakk'a verildiğinde nasıl ortadan kalkar?
[150] Risale-i Nur'da Neden Siyer Yoktur, Hikmeti Nedir?
[151] Risaleler, neden tefsir ilmi ile iştigal eden ilahiyatçıların kısmı ekserisi tarafından araştırma konusu olmuyor?
[152] Risalelerde, Ayetlerin Başında Neden Bismillah Yok?
[153] Düşünüyorum da, cansız maddeler tesadüfen bir bakteri yapıp, bugünkü bütün canlılar bu bakterinin değişime uğraması sonucu olmuş olabilir mi? Allah'ın bazı isim ve sıfatları insanlarda sürekli tecelli halindedir. Kudret sıfatı sürekli tecelli ediyor mu?
[154] Üstad Bediüzzaman Hazretleri, "mesleğimiz sahabe mesleği", dediği halde, Risalelerde hiç sahabelerden, sahabelerin hayatlarından bahsetmemiş. Bunun sebebi nedir?
[155] Neden Risale-i Nur'un bazı yerlerinde; La ilahe illa hu, bazı yerlerinde La ilahe illa hüve diye geçiyor?
[156] İnsanda bulunan latif duygulardan bir liste yapacak olursak, neleri dahil edebiliriz?
[157] Kan veya organ nakli ile ilgili Risale-i Nur'da bir bilgi var mı?
[158] Üstad "Ben bile Risale-i Nur'u değiştirmeye me'zun değilim." gibi bir söz söylemiş mi?
[159] Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine Risalelerin ilham yoluyla yazdırıldığı söyleniyor. İlham yalnızca o kişiye has bir hüccet, sened değil midir? Herkes için aynı hükümler söz konusu mudur? Risalelerin doğruluğuna delil nedir?
[160] Risalelere itiraz edenler olursa, tavrımız nasıl olmalıdır?
[161] Peygamber sevgisi Risale-i Nur'da nasıl işleniyor? Bizim bu asırda Peygamberimize duyduğumuz sevgi ile Asr-ı saadet'teki sevgi arasında çok fark var. Biz bundan mesul muyuz?
[162] Risalelerde, aynı anlama gelen kelimelerin ard arda kullanılmasının ne gibi hikmetleri olabilir?
[163] Güney Afrika ve diğer ülkelerde yaşayan siyahi kardeşlerimizin durumu neden böyledir? Açlık, sefalet, batılıların onlara yaptığı zulüm; onların günahı nedir? Risalelerin gözlüğü ile nasıl değerlendirebiliriz?
[164] Risalelerde teslis inancı anlatılıyor mu? Amerika'da kalan biri olarak Hristiyanlara İslâm'ı nasıl anlatabiliriz?
[165] Risale-i Nur´da Tarih Nasıl Tanımlanıyor?
[166] Üstad, yazılan Risale-i Nur'a hakiki tefsir diyor. Bu ne anlama gelmektedir?
[167] Lahika mektuplarına genellikle İsra Suresi, 44. ayet olan; "Ve in min şeyin illa ..." ile (hamdele ve salvele duaları) giriş yapılıyor. Bunun sebebi nedir?
[168] "Şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın." mesajını nasıl anlamalıyız? Risaleler ışığında cevap verir misiniz?
[169] Nur Külliyatı'nda okuduğum hadis-i şeriflerin ravilerini aklımda tutamıyorum; bu durumda Üstad'ın ismini zikretsem ne olur, sakıncası var mı?
[170] Risale-i Nur'da Alevilik ile ilgili arama yaptım ve gelen dökümanları okudum. Tam olarak anlayamadım. Alevilik nedir? Allah'ı, İslam'ı kabul etmiyorlar mı, ibadetleri nasıldır?
[171] "Kâinat inkar edilse bile Allah inkar edilemez." cümlesini nasıl anlamalıyız?
[172] Risale-i Nur'da Abdestin Hikmetlerinden Bahsediliyor mu?
[173] Risale-i Nur, Kur'an ve sünnetten süzüldüğüne göre, Risalelerde her şeyi Kur'an ve sünnet ile ispatlayabilir misiniz?
[174] Risale-i Nur "usulü'l-imandır" dersek abartmış olur muyuz?
[175] Biz Risalelerde okuduğumuz kadarıyla, genelde iman bahsi işleniyor. Peki bir insan, sadece imanı tanısa yeterli olur mu? Yani fıkıh ve hadis bilgisi olmasa olur mu?
[176] Alemin tesadüfen vücuda gelmesi ve mahlukatın mucizevari yeniden yeniye hayat bulmasını ihtimale vursak, sıfıra yakındır. Ancak, alemin hadsiz büyüklüğünü ve zamanın hadsiz uzunluğunu hesaba kattığımızda, yine de bir ihtimalden bahsedilebilir mi?
[177] Risale-i Nurların üç isme mazhar olduğu söyleniyor, üç esma-i hüsna hangileridir?
[178] İnsanın durumu neyse, kâinatı o halde görür; üzüntülü biri kâinatı üzgün görür, abid bir kul kâinatı ibadette görür. Neden böyle oluyor?
[179] Risalelerdeki mektupların ehemmiyeti ve yeri hakkında bilgi verir misiniz?
[180] Hz. Ali ve Gavs-ı Azam'ın Risalelere İşaretleri Nelerdir?
[181] Risale-i Nur'dan Orjinal Metin Dualar Var mı?
[182] Risalelerde, his ve hevesin aklı ve kalbi dinlemediği ve insanların bu yüzden günaha girdikleri belirtiliyor. Peki bu şekilde işlenen günahlardan kişi mesul olur mu?
[183] Risale-i Nur'da "ateizm ve ateistler" ile ilgili bilgi var mıdır?
[184] Mektuplar ve Lahikaların güvenilirlik ve geçerlilik derecesi hakkında bilgi verir misiniz?
[185] Risale-i Nur'da Kaç Ayet ve Hadis Geçmektedir?
[186] Kainattaki tasarımı inkar edemeyen ateistler, sonsuz kainatın big-bang tarzı ile oluşabileceğini,.. Böyle muazzam tasarlanmış bir kainatın, sonsuz deneme sonucu da olsa tesadüfen oluşması mümkün olabilir mi?
[187] Risale-i Nur ve diğer tüm tefsirler Kur'an denizinden bir katre ise ve insanlar Kur'an denizinin geri kalan kısmını bilmeyecekse Kur'an insanlara niye gönderilmiş veya neden Kur'an'daki hakikatlar bilinemeyecek?
[188] Yanlış olduğunu bilsem de, bazen aklıma, "Peki Allah nasıl oldu?" gibi bir soru geliyor. Risalelerde bu konuda açıklama var mı?
[189] Risale-i Nur Külliyatı'nda Üstadımız hangi öğretim metodunu kullanmaktadır? Bu günkü öğretim kuramlarıyla benzerlikler kurabilir miyiz?
[190] "Her şey maddedir. Madde hep vardı ve var olacaktır. Madde düşünceden önce de vardı. Düşünce beynin ürünüdür. Beyin bir maddedir. Dolayısıyla insanı madde yarattı. İnsan maddenin ürünüdür..." diyenlere Risale-i Nur ne der?
[191] Kur'an okuduğumuzda her harfine on sevap var, katlanıyor. Peki özellikle Risale-i Nur okuduğumuzda da sevap var mı, her harfine karşılık var mı?
[192] Her şeyi yaratan Allah Teala'dır elbette. Deniyor ki, bilgisayarı, televizyonu, otomobili yaratan da odur. İnsan elbette bir şey yaratamaz, ancak yaratılan şeyleri kullanabilir, yapabilir. "Otomobili, bilgisayarı yaratan da Allah'tır." ifadesinin izahı?..
[193] Risalelerde iman hakikatleri izah edilmiştir. İnsanın iman hakikatlerinin altında kalması nasıl olur ve nasıl alışılır?
[194] Risale-i Nurlar hakkında bazı ayet ve hadislerin olduğunu duymuştum. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
[195] Risalelerin sade Türkçe halini okuyup anlamak istiyorum. Yabancılar için, kendi dillerinde, anlayacağı şekilde tercüme yapılıyor, Türkçe olunca neden olmaz diyorlar, neden sadeleştirmiyorsunuz ki?
[196] Bazıları, bizden daha zeki canlılar tarafından oluşturulmuş bir dünyada yaşdağımızı düşünüyorlar. Bu iddiayı Risalelerle çürütebilir misiniz?
[197] Hz. İsa'ın hayatına baktığımız zaman, onda galiben tecelli eden ismin sanki Hayy veya Şafi ismi olması gerekir gibi geliyor. Ancak Risalelerde Hz. İsa için Kadir ismi ifade ediliyor. Acaba Hz. İsa'da Kadir ismi nasıl tecelli etmiştir?
[198] Risale-i Nur kıyamete kadar geçerli tek müceddit midir? Bir daha müceddit gelmeyecek midir?
[199] Dünyanın bir yerinde bir padişah olduğu gibi, başka bir yerinde başka bir padişah olabiliyor. İnsanın aklına da -haşa- bu kainat olduğu gibi başka bir kainat ve başka bir ilah olabilir mi diye geliyor. Risaleler ışığında cevaplar mısınız?
[200] Külliyat'taki kitapların isimlerini kim koymuş ve ne anlam ifade etmektedirler?
[201] Bazen Risaleleri tefekkür ederken yüksek bir huzur geliyor. Fakat o huzurun iktiza ettiği yüksek halet ve edep nefse çok ağır geldiğinden huzurdan kaçmaya çalışıyorum. Hatta bazen kaçarken günahlara bile rastlayabiliyorum. Ne çözüm önerirsiniz?
[202] "Bir makaleyle otuz bin adamı kendi fikrine çeviren,.." "Bir makaleyle binlerle insanları ittihad-ı Muhammediye cemiyetine iltihak ettiren,.." "Bir makalesiyle binler adamı kendine taraftar yapan,.." Üstad'ın bahsettiği bu üç makale neler?
[203] "Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır." ayetine binaen; yaptığımız iyiliklerde kendimize hiç mi pay çıkarmayacağız? Risalelerde bu konu hakkında bilgi var mıdır, izah eder misiniz?
[204] Risaleler, Kültürümüzün Korunmasına Nasıl Yardımcı Olmuştur ve Oluyor?
[205] Tefsir nedir, her asırda yeniden mi yazılır? Risale-i Nurlar bu asrın Kur'an tefsiri midir?
[206] İman-ı Tahkikiye Ulaşmanın Tek Yolu Risaleler midir?
[207] Risalelerin Hangi Boyutu İlham Eseridir?
[208] Risale-i Nur'un İmamlığı Nasıl Oluyor?
[209] Risale-i Nur Nedir?
[210] Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Bütün Külliyatı Bir Arada Görmüş müdür?
[211] Lahikalarda Neden Farklılıklar Vardır?
[212] Bazı Risalelerde Miladi Takvim Kullanılmasının Hikmeti Ne Olabilir?
[213] Üstadımız Nurlarda, Yahudi milletinden bahsetmiş midir; bahsi geçen risaleleri ve işlediği hususları izah eder misiniz?
[214] Marifet nasıl kazanılır? Marifete nasıl ulaşılır?
[215] Risaleler enerjiden bahsediyor mu? Risalelerde enerjiyi başka bir kelime ile mi izah ediliyor?
[216] Risaleler Sadece Ayetleri mi Tefsir Eder?
[217] Nöro Linguistik Programlama (NLP) hakkında Üstad'ın bir tespiti var mıdır?
[218] Ölümle İlgili Birkaç Vecize yazar mısınız?
[219] Risalelerde geçen ifadeler ile bilimin şimdiki ifadeleri arasındaki uyum ne kadardır -mesela, DNA dizilişi gibi konular- ben pek anlayamadım da, izah eder misiniz?
[220] Risaleler sadece iman esaslarından mı bahsediyor, yoksa fıkhi meselelerin bazısı Risalelerde mevcut mudur; bu durumu nasıl anlamalıyız?
[221] Risale-i Nur, Mucize mi, Keramet mi?
[222] Risale-i Nur'un bir vazifesi de dili korumaktır, meselesini nasıl anlamalayız?
[223] Risalelerin ve Lahikaların başlarında genellikle neden; "O her kusurdan münezzehtir, hiç bir şey yoktur ki Onu hamd ile tesbih etmesin." ayeti kerimesi geçiyor?
[224] Risalelerin bir kısmında ayet mealleri verilmemesinin hikmeti ne olabilir?
[225] Risale-i Nur'da Âl-i İmran suresinin 120 . ayeti var mı? Varsa, bu ayeti tek başına mı kabul etmeliyiz?
[226] İnsan nasıl bir mahluktur? İnsanın gayesi ve vazifeleri nelerdir? Konu ile alakalı Risae-i Nur'da geçen yerler?
[227] Küçük çocuklara Allah'ı nasıl anlatabiliriz? Bu mesele Risale-i Nur'da nerde geçiyor?
[228] Risale-i Nur'da ibadet / ubudiyet hakkındaki yerlerden bazılarını gönderir misiniz?
[229] Risale-i Nurlar; İman-ı Bilgayb Mesleğinin Kurucusu mudur?
[230] Risale-i Nur'a herkesin (şeyh, âlim, sofu vs) destek vermeleri gerekmez mi?
[231] Risalelerde analitik, riyazi, tümdengelim, tümevarım düşünce biçimlerinden hangisi daha baskındır, neden?
[232] Risaleler perspektifinde, Allah'ın varlığı, ahiret ve kaderin delillerini özetleyebilir misiniz?
[233] Şans, uğur ve uğursuzluğun dinimizdeki, dolayısı ile Risalelerdeki karşılığı nasıldır? Risale-i Nur'da bunla ilgili bir açıklama var mıdır?
[234] Nasıl oluyor da direkt Kur'an-ı Kerim'den anlam çıkartarak kitap (Risaleler) yazılabiliyor? Diğer üç kaynaktan (icma, sünnet, kıyas) hiç yararlanmadan fıkıh kitabı yazılabiliyor?..
[235] Zati sıfatlar hakkında Risalelerde ne gibi bilgiler vardır?
[236] "Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti kendi hanesidir." Ben bu vecizeyi "Her insanın küçük bir dünyası kendi hanesidir." şeklinde yazsam; vecizeleri kırpmada problem olur mu?
[237] Lahikaların İngilizceye çevrilmesi ile ilgili herhangi bir çalışma var mı? Neden İngilizceye çevrilmiyor? Yurt dışındaki medreselerde yabancı asıllı kardeşler, hizmet düsturlarını nasıl, nereden öğreniyor?
[238] Hz. İsa'nın, "Kadir" ismine mazhar olmasını nasıl anlamalıyız? "Kadir" isminin veya diğer esmaların insanda tam tezahürü konusu Risalelerde nasıl geçmektedir?
[239] "İslam'da arınma" konusuna Risaleler penceresinden bakar mısınız?
[240] "Allah doğmamış ve doğrulmamıştır, varlığı kendindendir." deniyor. Varlığının kendinden olması ne demektir; Risale gözlüğü ile bakar mısınız?
[241] Münazarat adlı eserin sonradan değiştirildiği iddia ediliyor. Böyle bir şey var mıdır, iftira mıdır?
[242] "Altın Oran" nedir; Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nurlarda altın orandan bahsetmiş midir?
[243] Üstad hurilerin özellikleri hakkında ne demiş, Risalelerde geçiyor mu?
[244] Uzaylılara, Risale-i Nur'un bakışı nasıldır; Risalelerde nerede geçmektedir?
[245] Risalelerde dünyanın yaratılmasının hikmeti nasıl geçiyor, konuyu açıklar mısınız?
[246] Ayette, "Allah kişi ile kalbi arasına girer." buyurulmaktadır. Risalelerde yer verilen bu ayeti nasıl anlamalıyız? Yani Allah, kulu ile kalbi arasına nasıl girer?
[247] Âyetü'l-kürsî'nin hakikati risalelerde beyan ediliyor mu veyahut Üstad'ın bu konu hakkında sözleri var mıdır?
[248] Risale-i Nur ahir zamanda karşılaşılan problemleri ele almış görünüyor. Eşcinsellik konusu Risalelerde geçiyor mu, nasıl işlenmiş?
[249] Risale-i Nurlarda Peygamber Efendimiz (asv)'in adı geçtiğinde (a.s.m) ibaresi veya açılımı yer almaktadır. Ancak hadis kitaplarında (s.a.v) ibaresi veya açılımının tercih edildiğini görüyoruz. Neden Üstad bunu tercih etmiş, anlam farkı var mı?
[250] Nur Risaleleri, "Risale-i Nur" ve "Risaletü'n-Nur" diye nasıl isimlendirilmiştir?
[251] Peygamber Efendimiz Allah'ın en özel ve en değerli kulu iken, Firavun ya da Ebu Cehil tam tersidir. Bunun kaderle, Allah'ın adaletiyle ilişkisi nedir? Risalelerde nasıl izah edilmiştir?
[252] Ayetü'l-Kübra ile Münacat aynı şeylerden mi bahsediyor, aralarında ne gibi fark var?
[253] Risale-i Nur Metodunda Yazılan, Başka Bir Eser Var mı?
[254] Üstad Latince Risalelere izin vermiş mi; bazı yerlerde Latin hafrleri izni konusunda tereddütlü ve ihtiyatlı cümleler kullanmış, bu bir çelişki midir, nasıl anlamalıyız?
[255] Risalelerde Peygamberimiz için Ahmed isminin daha çok kullanılmasının hikmeti nedir?
[256] Risale-i Nur'da insanlara Allah'ın kendilerini her an gördüğünü ve her şeyden çok daha yakın olduğunu nasıl ikna ve ispat edebiliriz? Ayrıca faizin hiçbir faydası olmadığını nasıl ikna ve ispat edebiliriz?
[257] Üstad Bediüzzaman Said Nursi, risalelerde tesadüf kelimesini kullanıyor, mesela; kör tesadüf, sersem tesadüf, tesadüf oyuncaklığı, şuursuz tesadüf gibi ifadeler... Konu hakkında bilgi verir misiniz?
[258] Günümüzde hadislerin bile cerh ve tadili yapılırken, Risalelerdeki sözlerin cerh ve tadilini yapmayalım mı? Risaleler yazdırıldığına göre böyle düşünmek doğru olur mu?
[259] Üstad, Risale-i Nur'un en mühim vaziflerinden birisinin Hatt-ı Kur'an'ı muhafaza etmek olduğunu söylüyor. Üstad'ın tabiriyle bid'a olan Latin hurufuyla Hatt-ı Kur'anı nasıl muhafaza edebiliriz?
[260] Risalelerde tahkiki iman nasıl işlenmiştir? Risale okuyan tahkiki imanı kazanır mı, tehlikeye mi götürür?
[261] Kızıl İcaz ve Talikat eserleri hakkında bilgi veriri misiniz?
[262] Küçük Sözlerdeki temsillerin Suhuf-i İbrahim'den alınmasının hikmeti nedir; tahrif edilmiş eserlerden temsillerin alınması nedendir?
[263] Risalelere bakış açımız nasıl olmalıdır; tefsir midir, tefsir ise şayet ne kadar şeffaftır? Risaleleri alemimizde nereye koyacağız?
[264] Risale-i Nur'un cümle tertip ve tanzimi, Kur'an ve sünnete uygun mu telif edilmiş midir?
[265] Risaleler Kur'an tefsiri diye okunuyor. Fakat bir bakıyorsun yazar kendisine verilen sıkıntılardan bahsediyor. Lahikalar okunuyor, inanılmaz derecede yazara methiyeler düzülmüş ve bir de yazar bunları kabul etmediğini söylüyor. Böyle tefsir olur mu?
[266] Günlük hayatımızda ne için benzetmeler kullanırız? Nitekim Risalelerde de bol bol benzetme yapılıyor. Benzetme hakikatın şeklini bozmuyor mu?
[267] Risale-i Nur'da can sıkıntısı nasıl anlatılıyor acaba? Diyorlar ki can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir. Bu doğru mudur?..
[268] Üstad'ın her iddiasına bir delil gösterebilir miyiz? Yani Risalelerde ne geçiyorsa, ona hadis veya ayetten bir delil gerekir, diyorlar; bunu nasıl izah ve ispat ederiz?
[269] Üstad Hazretleri; Osmanlı'nın, son zamanlarında türbeperest olduğunu söylemiş midir?
[270] ‘’Emn’’ vartası içinde olan ve amellerine güvenen bir kişi, küfür ve şirkin içinde midir veya emn ve ameline güvenmek şirk midir? Risalelerde bu konuda bir açıklama var mıdır?
[271] Risalelerden; "gören göz değil ruhtur, duyan kulak değil ruhtur" diye öğrendik. Bazı insanların kör veya sağır olmalarını nasıl anlamalıyız; madem duyan, gören ruh ise neden böyle bir şey ile karşılaşılıyor?
[272] Risalelerde Ezan İlgili Yerler Nereler?
[273] Birine, "Risale-i Nur diğer tefsirlerden daha yüksek." dedim. O da bana: "Sen diğer tefsirleri okumadan nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin?" dedi. Doğru dedi, ben diğer tefsirleri okumadım; ne demek gerekir?
[274] Bediüzzaman, kâinatin azameti hakkında neler söylemiştir? Risale-i Nur ışığında açıklayabilir misiniz?
[275] Nebatat ve hayvanat Allah'ı biliyorlar mı? Biliyorlarsa bu nasıl bir bilmektir; Risaleler ışığında nasıl bir açıklama yapılabilir?
[276] Risalelere göre; her insan için aynı oranda mı şer ve hayır istidatları bulunmakta? Yani bir insanın doğuştan hayır istidatları şer istidatlarından fazla veya bunun tersi olabilir mi? Peygamberler veya büyük zatların yeri nedir?
[277] İnsan nedir? İnsan ruh mudur, nefs midir, irade midir? İnsanı insan yapan bileşenler nelerdir? Risaleler gözlüğü ile bakar mısınız?
[278] "Hadislerle açıklanan hakikatler Kur'an'da neden bildirilmedi ve hadisler hasıl oldu?" diyenlere nasıl cevap verebiliriz? Risaleler ışığında cevap verir misiniz?
[279] Hz. Bistâmî'nin tevekkül hakkındaki "Bir kısım insanları cennette, bir kısmı da cehennemde görüp de kalbe bir şey gelmemesidir." ifadesini Risale-i Nur penceresinden değerlendirir misiniz?
[280] Risalelerde birçok yerlerde "yüz bin", "üç yüz bin", "dört yüz bin nev" tabirleri kullanılıyor. Bunlar hangi türlerdir? Neden farklı yerlerde farklı farklı kullanılıyor?
[281] Külliyat'ta nefis hangi konu başlıkları altında geçiyor? Nefsin çeşitleri ve terbiye etme metodları nelerdir?
[282] Risalelerin temeli olan Esma-i İlahinin kainattaki tecellilerine dair ayetler hangileridir?
[283] Risale-i Nur´a göre, bu zamanda imanımızı kurtarmak kolay mı, zor mu?
[284] Allah neden bizden razı olmak istemektedir? Risaleler canibinden nasıl bakabiliriz?
[285] Risale-i Nurlarda cinlerin insanlara zarar verebileceklerinden ve korunma yollarından bahsediliyor mu, genel bilgi verir misiniz?
[286] Üstad, Lahikalarda talebelerine sıklıkla, "Aziz, Sıddık Kardeşlerim." şeklinde hitap ediyor. Hep bu hitabın kullanılmasının özel bir sebebi var mıdır? "Aziz" ve "sıddık"kelimeleri ne anlama geliyor; verilmek istenen mesaj nedir?
[287] "Çok aziz, çok sıddık ve sadık kardeşlerim ..." hitabında "sıddık" ve "sadık" aynı manada mı kullanılmıştır?
[288] Risalelerde bol miktarda geçen; "....-i mutlak" ya da "...-i mutlaka" tamlamalarında (Mesela; küfr-ü mutlak, Acz-i mutlak, Rububiyet-i mutlaka...gibi) mutlak/mutlaka kelimesi tamlamaya nasıl bir anlam veriyor? Farklı yerlerde farklı anlamları var mıdır?
[289] Risalelerde, ekseriyatla -özellikle telif zamanlarındaki- en büyük tehlike olarak deccalizm ve kominizm, gizli zındık komiteleri ve dinsizlik cereyanları gösterilmiş. Bu akımlar etkinliğini kaybetmekle Risaleleri de ikinci plana itmez mi?
[290] Risale-i Nur'da Einstein´in "İzafiyet Teorisi" ile İlgili Bilgiler Var mıdır?
[291] İnsanın bilinen ve bilinmeyen kaç boyutu vardır? Ben bunu araştırdım tam bulamadım. Kur'an ve Risale-i Nur ışığında cevaplayıp, bilimsel olarak açıklar mısınız?
[292] Risalelerde "ezel" kavramı üzerinde duruluyor. Allah'ın ezeli olmasıyla kaderin ne ilgisi var?
[293] Eski kavimlerden birinin çok soru sormasında dolayı helak olduğunu duydum. Biz de size çok soru soruyoruz; soru yazanların akibetleri ne olur? Sitenizin açılma amacını da bu nedenle sorgulanmış olmaz mı?
[294] Risale-i Nur mağlup edilebilir mi?
[295] Risaleleri okuduğumuzda bazen şunu görmekteyiz; Üstad bir ayeti veya hadisi belirtmeden izah etmiş. Bazen okuduğumuz şeylere bakıyoruz ki, bir hadise veya ayete işaret ediyor. Üstad neden ayet ve hadisleri belirtmeden açıklama yapmış?
[296] Risalelerde "irtidat" konusuna değinilmiş mi? Âl-i İmran, 3/90 ve Nisa, 4/137. ayetlerdeki "bağışlanmama" nasıl açıklanabilir?
[297] Bediüzzaman "Risale-i Nur Kur'an harflerinin emanetçisidir." sözünü kullanmış mıdır? Eğer kullandıysa bu sözün açıklaması nedir?
[298] Hizmet Rehberi, Gençlik Rehberi ve sadece müstakil bazı sözlerin yazıldığı (Haşir Risalesi gibi) küçük risaleler var. Bunlar Üstad hayatta iken mi, yoksa daha sonra mı yapıldı?
[299] Tarihçe-i Hayat'ın çoğunu Bediüzaman'ın yeğeni Abdurrahman tarafından yazılmış. Peki Abdurrahman ne zaman Bediüzzaman'ın yanına gelir? Bediüzzamanın ilk yıllarını nasıl araştırmış?
[300] Risaleler Dünyanın Kanunu Olacak, Şeklinde Bir Hatıra Var mı?
[301] Üstad'ın, bazı eserlerinde geçen ayet ve hadislerin mealini vermemesinin kikmeti ne olabilir?
[302] Bir yazıda, Risalelerde taşların şifa niyetine kullanılabilecek özellikleri olduğuna dair bir alıntı okumuştum. Üstad'ın böyle bir bahsi var mı? Var ise nasıldır ve nerede mevcuttur?
[303] "Otuz İkinci Mektup" aynı zamanda "Otuz İkinci Lem'a" olması ne demektir? Veya "Otuz Üçüncü Söz"ün bir cihette "Otuz Üçüncü Mektup" olması ne demektir?
[304] Mektubat'ta yazılı olan, fakat şimdi basılmamış ve büyük kısmı Arapça olan Mektubat kitabı olduğu doğru mu?
[305] Risale-i Nur ışığında zaman diliminden bahseder misiniz? Örneğin, dünya milyarlarca yıldır hayatta, peki bu milyarlarca yıl Allah katında nasıl geçiyor? Mesala kabirde zamanın çok çabuk ya da çok yavaş geçmesi, Efendimiz (asv)'in miraca o hızla çıkması?..
[306] Risalelerde Esmanın Terkip Suretinde Kullanılmasının Hikmeti Nedir?
[307] "Hizmet Rehberi" neden farklı pasajlardan oluşmuştur?
[308] Risalelerdeki "mahkeme savunmaları" ile alakalı mektuplardan çıkarılacak dersler nelerdir?
[309] Risale-i Nur'da neden mi'rac dışındaki diğer geceler hakkında tafsilatlı risaleler yok? Hep lahikalarda birer ikişer cümlelerle bahsedilmiş gibi. Mübarek gün ve geceler hakkında risale var mı?
[310] Tarihçe i Hayat Basılırken, Üstad Hayatta mıydı?
[311] Üstad, neden başta Tarihçe-i Hayat'a müsade etmemiş ve ettikten sonra neden bazı bölümleri özellikle çıkartılmasını istemiş; bu konuya açıklık getirir misiniz?
[312] Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, övülmekten hiç hoşlanmadığını ve kendini beğenmekten korktuğu için dua ettiğini belirtiyor. Tarihçe-i Hayatı'nda çeşitli özellikleri sıralanmış. Bunu acaba Üstad istemiş midir?
[313] Külliyat'ta sıklıkla bahsedilen "Zülfikâr" ve "Siracü'n-Nur" eserleri hakkında bilgi verir misiniz?
[314] Risalelerdeki Tevafukatlardan Bahseder misiniz?
[315] Üstad'ın Risale-i Nur dışında yazdığı eserler var mıdır; varsa nereden bulabiliriz?
[316] Risalelerde Dinin Tarifi Nasıl Yapılmaktadır?
[317] Risale-i Nur'un tefsirdeki yeri nedir? Üstad bazı yerlerde, feyz ve ilham yoluyla Kur'an'ın gizli kalmış meselelerinin kendisine indiğini beyan ediyor...
[318] Risaleler, Genel Olarak Hangi Konulardan, Nelerden Bahsediyor?
[319] İstikbalde Risalelerin okullarda ders kitabı olarak okutulacağını ümit ediyoruz. Ama bu işin nasıl olacağını çok merak ediyorum. Bu konuda bilgi verir misiniz?
[320] Bazı sitelerde, varlıkların gerçek olmadığı, hayallerden ibaret olduğu savunuluyor. Her şey zihnimizde gerçekleşiyor, diyorlar. Bu konuda Risalelerde bir cevap var mıdır?
[321] "İyiliği emretmek, kötülüklerden sakındırmak" ile ilgili Risalelerde hangi bölümler mevcuttur?
[322] Doktorların sevabının boyutu ve işin mahiyeti ile ilgili Risalelerde bilgi var mıdır?
[323] Risale-i Nur'a Göre Altın Oran 99 Görünüyor, Bunu Nasıl Anlamalıyız?
[324] Risale-i Nur tefsirinin, Levh-i Mahfuz'daki Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olduğu konusunda bilgi verir misiniz?
[325] Üstad, fen ilimlerini kainat kitabının sırlarını araştıran casuslara benzetiyor; bu konu risalelerin neresinde geçiyor, bilgi verir misiniz?
[326] Risale-i Nur'da İmamı Rabbani'den alınan yerlerin kaynağı hangi kitaptır?
[327] Risalelerde vatan ve vatan sevgisi gibi kavramlar çokça geçmektedir. Diniminizin vatan konusudaki yaklaşımı da böyle midir, ayrıca dârülharp hakkında bilgi verir misiniz?
[328] Risaleler için kullanılan; "Risale-i Nur", "Risaletü'n-Nur", "Resaili'n-Nur", Siracü'n-Nur", "Siracü's-Sürc" gibi isimler, hangi makamlarda kullanılıyor?
[329] Risalelerde, "Kıyamet günü herkesin mahcubiyetinden dolayı cehenneme girip temizlenmek istemesi" şeklinde hadis var mıdır veya bu ibare hadis midir?
[330] Risale-i Nurlarda, şimdiki İslâmî yönetimler hakkında ihbarlar, bilgiler var mıdır?
[331] Risale-i Nur'da Şafii ve Eşari mezheplerinin isimleri geçiyor. Risale-i Nur'u daha iyi anlamak için bu iki mezhebi öğrenmek gerekir mi?
[332] Risale-i Nur'da vücud ve beden anlamında "cesed" kelimesi kullanılmaktadır. Ancak bu kelime ilk anda, "ölmüş beden" manasını akla getirmektedir. Acaba Risale-i Nur'da neden bu kelime tercih edilmiş olabilir?
[333] Risalelerde hemen her yerde "bismihi sübhanehu" ifadesinin tercih edilmesinin sebebi nedir?
[334] "İnsanda üç tehlikeli durum vardır: Biri uğursuzluğa yorma, biri kötü zan, biri de hasettir." hadisine binaen; Risalelerde uğursuzluğa yorma ile ilgili yerler var mıdır?
[335] Risale-i Nur'da geçen "kâinat" kelimesiyle anlatılmak istenen nedir? Sadece uzay mı yoksa yedi kat sema mı belirtilmek isteniyor?
[336] Risale-i Nur'da "hüsnüzan, ademi itimad" diye bir ibare geçiyor mu?
[337] Üstadımızın Risalelerde hep sünbül çiçeğinden misal vermesinin hikmeti nedir?
[338] Risale-i Nur'da cemaat olmanın gerekliliğine dair bahisler nerde geçiyor?
[339] Risalelerde nefs-i emmare ifadesi geçiyor. Başka nefis mertebeleri de var mıdır, varsa hangilerdir?
[340] Risalelerde insana verilen istidatların sınırsız olduğu söyleniyor. Bizdeki anlama kapasitesi de sınırsız mı? Risaleleri anlama konusunda bazıları çok çabuk anlarken, bazıları anlamakta zorluk çekiyor. Konu hakkında bilgi verir misiniz?
[341] Üstad Bediüzzaman, Risalelerde Suizan Hakkında Bilgi Vermiş mi?
[342] Şirketi maneviye müjdesinin kaynağı nedir? Bu müjde bizzat Üstad'ın müjdesi midir, yoksa Risalelerden çıkarılan bir yorum mudur?
[343] Risale-i Nur'daki Ye'cûc ve Mecûc meselesi mesail-i hakaik kısmından mıdır? Bu mesele, bazen medarı tenkit olmaktadır. Üstadımız mesail-i hakaika dair kısımların kati olduğunu Tarihçe-i Hayat'ta izah ediyor. Bu mesele de o kısma dahil midir?
[344] Risale-i Nur'un bir cok yerinde dört rakamından çok bahis var. Örneğin: hikmet, adalet, inayet, merhamet; ziya, hava, su, toprak; acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür. Dört rakamının ne gibi bir sırrı olabilir?
[345] Risalelerde, dünyadaki insanları ölüm ve doğum oranları ifade ediliyor. Sonraki rakamlar daha büyük rakamlar olmuş. Bu rakamlar net olarak doğru mudur?
[346] Tabiin döneminden bu güne kadar kelam ilmi çeşitli mevzularda yenilendi... Bu ilmin Risale-i Nur'da ve Üstadımızın fikirlerinde yeri ve konumu nedir? Risale-i Nur kelam ilminden mi gelmiştir?
[347] Muhyiddin-i Arabi Risalelerden haber vermiş midir? Vermemişse, bu büyük hadisenin Hazrete görünmemesi nasıl acıklanabilir?
[348] Risale-i Nur'da geçen cümlelerin ekseriyetle uzun cümleler olması ne hikmete binaendir? Halbuki daha kısa cümlelerle daha kolay ve herkesin kolayca anlayabileceği ifadeler olsaydı, daha istifadeli olmaz mıydı?
[349] Risalelerde çok önemli sorulara cevaplar veriliyor. Bu cevapların doğru ve güvenilir olduğunu nasıl bileceğiz? Mantığımızı mı kullanacağız?..
[350] İmam-ı Gazali bir eserinde kelam ilmi için: "Açıkça anlaşılan, delile ihtiyacı olmayan sözlerden başka sözleri kabul etmeyenler için, bu usülün faidesi pek azdır." der. Risale-i Nur İmam Gazali'nin bu tesbitlerinden kurtulmuş bir eser midir?
[351] "Gizli Enaniyet" diye bir makale okudum. Risale-i Nurlarda bu konuda bir izah yapılmış mıdır, nasıl?
[352] Ehl-i sünnetin hadis kitaplarında, neden Ehl-i beyt'ten gelen rivayetler azdır? Üstad'ın Risalelerde bu konuda bir izahı var mı?
[353] Üstad yüzlerce çeşit maneviyattan bahsediyor? "Manevi" ve "maneviyat" konusunu biraz izah eder misiniz? Maneviyat, maddi olmayan her şey midir?
[354] Neden Risale-i Nur, Neden Bediüzzaman?
[355] Risalelerde niye bütün ayetlerin tefsiri yoktur? Risaleleri okuyarak imanımızı kurtarmış olur muyuz?
[356] Nur Risalelerinin, Kur'an hakikatlerini izah ederek, felsefeyi ve filozofları mağlup ettiğini söylüyor Üstad. Müşahhas isimler vermek mümkün mü? Mesela Nitcze, Darwin, Marx vs. gibi isimlerden yenilgiyi kabul edenler var mıdır?
[357] Üstad'a ait olmayan mektuplar, takrizler de bulunuyor Risale-i Nur'da. Üstad'ın tashihinden geçtiğine göre onlar da sünuhat-ı ilhâmiye kabul edilir mi?
[358] Risalelerdeki mektupların ekserisinin başında geçen; "Ebeden ve daimen" duasının Peygamberimizin duaları arasında yer alıp almadığını soruyorlar. Konu hakkında bilgi verir misiniz?
[359] "Hiçbir şeyin künh-ü mahiyeti anlamak mümkün olmadığı halde; her şeyin sahib ve Malikinin künh ü mahiyetini anlamak nasıl mümkün olur?" Buradaki "künh ü mahiyet" somut olarak ne anlama geliyor?
[360] Risale-i Nur'da bulunan ifade gücü, tesiri çok nadir görülen bir durumdur. Bunun sebebi nedir?
[361] Peygamber Efendimizin duaları varken, neden Selef-i salihinin dualarını Büyük Cevşen'de terkip etmiş Üstad Hazretleri? Kur'an ve hadislerden derlenen dualar beşerin dua ihtiyacını karşılamaz mı?
[362] "İnsan yaşamının ekonomik durumlara göre şekillendiği, ekonomik şartlarının değişmesiyle dini yaşayışın değiştiği ve dinin bir afyon olarak toplumları uyuttuğu" iddaası hakkında ne dersiniz? Tarihi materyalizm yorumunu Risaleler nasıl çürütüyor?
[363] Allah, ölüleri diriltir ismi "Bais" ile yok etmeye gücü yeter, amenna... Peki Allah'ın yok etme ismi var mıdır? Bu konuda Risalelerde bir açıklama var mı?
[364] Bazı abiler "Risale-i Nurla ilgili hatıralar kitabı okumayın, zarar verir." diyorlar. Mesela bir hatıraya göre, Üstad, öğretmenliği güzel yapan bir bayan için, "Maşallah!.." demiş. Bazıları, "Bu hatıra, Üstad'ın kızların okumasına cevazıdır." diyorlar?..
[365] Risale-i Nur'u oluşturan temel esaslar nelerdir ve bu esasların Kur'an ile bağlantıları nelerdir?
[366] Eski tefsirlerden faydalanmak mümkün mü? Onu bir yol olarak seçip okusak faydalı mı olur, zararlı mı? Eski tefsirlerden Risale-i Nur'un farkı nedir?
[367] Kur'an tefsiri yazmak için silsilei aliyyeden icaz alınması gerekiyormuş. Yoksa yapılan tefsir boşa kürek çekmiş gibi olur deniyor. Bunun aslı var mıdır? Tefsir yazmak için icazet lazım mıdır; Bediüzzaman Said Nursi bu icazeti almış mıdır?
[368] Risalelerden "şirk" hakkında bir örnek verir misiniz?
[369] Risalelerde Üstadımız, bazı küçük gibi görünen hadiseler de anlatmıştır. Mesela, tavuklarının olduğundan, üzerindeki sakoyla ilgili, vs... Bu hadiseleri anlatmasındaki esas gayesi ne olmuştur?
[370] Risale-i Nurlarda geçen, "burhan-ı mantıkî"ye misaller verebilir misiniz?
[371] Tefekkür ayetleri Risale-i Nurlarda nasıl izah edilmiştir, örnekler verir misniz?
[372] Risale-i Nur kemali tefsir midir? İmam Gazali'nin eserleriyle parelel midir? Felsefecilere cevap veren İmam Gazali'nin anlattığı (verdiği) cevaplar Risale-i Nur'da mana-yı harfi olarak mı açıklanmaktadır?
[373] Risalelerde "masonik düzen" hakkında ne gibi bilgilere yer verilmektedir?
[374] Üstadımız zamanında, Avrupa'nın düştüğü ekonomik krizden bahsetmiş miydi, tedbir almaları gerektiği hususunda Risalelerde bilgi var mı?
[375] Risaleler hakkında yazılan eleştrileri okudukça sarsılıyorum ve kafamada bir sürü soru işareti oluşuyor. Bu konuda beni rahatlatacak bir cevap yazar mısınız?
[376] Üstad'ın Risalelerde, insanın yaradılış süreciyle ilgili bir açıklaması var mıdır? Varsa bu açıklamayı izahlı bir şekilde anlatır mısınız?
[377] "Rumuzat-i Semaniye" risalesinde genel olarak verilmek istenen mesaj kısaca nedir?
[378] “Biz Kur’an’ı sana her şeyin apaçık bir beyanı olarak indirdik.” (Nahl, 16/89) Bu ayetle ilgili Nur Külliyatı'nda bir açıklama var mı? Ya da bu ayeti ne şekilde anlamalıyız?
[379] Risalelerde de sıkça ifade edilen, "Allah bir şeye ol derse olur." ayetinden yola çıkarak şunu sormak istiyorum, Allah nerede ve ne zaman "Ol!.." dedi?
[380] Allah'ı hatırlamak bölümü (bahsi) Risale-i Nur Külliyatı'nın neresinde, nasıl geçiyor?
[381] Hz. Musa, Allah'ın zatını kendisine göstermesini istediğinde, Allah kendisine böyle bir tecelliye dayanmasının mümkün olmadığını belirterek dağa tecelli etmiş ve dağ yerle bir olmuştur. Allah her şeye kadirdir. Neden Hz. Musa'ya bu kabiliyeti vermemiştir?
[382] Risalelerin sadeleştirilebileceğine dair bir çok gerekçe ortaya atılmaktadır. İnternette de dolaşan ve bildiğinizi kabul ettiğimiz bu gerekçeler ışığında, Risalelerin sadeleştirilip sadeleştirilemiyeceği konusunda ne dersiniz?
[383] Haram ve helal konusunun Risalelerde nasıl işlendiğini merak ediyorum. Yardımcı olur musunuz?
[384] "Faraziler olmasa gerçekler anlaşılmaz." Bu bir düstur mudur? Üstad Hazretleri bunu en çok kullanan İslam alimi midir? Üstad'ın böyle bir sözü var mıdır?
[385] Risale-i Nur'da ahlak ve ahlaklı insan kavramı nasıl işlenmiştir? Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
[386] Risalelerde mütevazı olmakla ilgili kısımlardan örnek gösterip açıklar mısınız? Ayrıca, kişi kendisi namaz kılıyorsa, namaz kılmayanlara göre ister istemez kendisinin üstün olduğunu düşünmez mi?
[387] Alak sûresi'nin ilk ayeti olan "Oku!.." emrinden kasıt nedir? Neyin okunması istenmektedir? Bu konuda Risalelerde bir izahat var mıdır?
[388] Acaba Risalelerde "tağut" hakkında bilgi var mıdır; varsa, nasıl geçmektedir?
[389] Risale-i Nur'un tecdid alanları nelerdir; misallerle izah eder misiniz?
[390] Neden İslâm? Yani neden diğer dinler, inançlar değil? Açıklar mısınız ve Risalelerde bununla ilgili yerleri belirtir misiniz?
[391] Risalelerde kibir nasıl anlatılıyor? Kibrin insanlara hiç mi faydası yok? Kibirli insanlar kendini yetersiz görmemesi, diğerlerine oranla daha başarılı olmalarını sağlamaz mı?
[392] Risale-i Nur'da küfür ve dalaletin mertebeleri, sebep ve neticeleri nasıl açıklanmıştır?
[393] Risale-i Nurlardaki temsillerle alakalı birkaç örneği açıklamaları ile yazabilir misiniz?
[394] Risalelerde, nefis ile alakalı, nefsin nasıl bir yapıya sahip olduğu ve terakkisi konusu hakkında bilgi verir misiniz?
[395] Risalelerde tefekkür hakkında neler deniyor; doğru ve faydalı tefekkür ne demektir?
[396] Üstad, Risalalerde nefsi nasıl eleştiriyor, hangi cümlerle kınıyor; hepsini yazar mısınız?
[397] Risalelerde gaflet ve onun nasıl giderilebileceği konusunda bilgilendirir misiniz?
[398] İlk canlı nasıl oluşmuştur? Bu konuda din ne diyor? İlk canlının nasıl var olduğu konusunda Risalelerde dört görüş varmış; açıklar mısınız?
[399] Risale-i Nurlarda geçen, hayat ve hayatın vazifeleri hakkındaki yerleri bildirebilir misiniz?
[400] İmam Rabbani veya İmam Gazali Hazretlerine şu soru sorulsa ne cevap verirlerdi acaba: "Cenab-ı Allah nasıl her insana şah damarından daha yakınken, her kişi ondan sonsuz uzaktır?" Risale-i Nurların temsille hallettiği bu mesele, geçen asırlarda insanlar tarafından da merak edilmiştir mutlaka!..
[401] Risale-i Nurları, geçmiş dönemdeki eserlerden ayıran farklar nelerdir?
[402] Risale-i Nurlarda, kerametin hak olduğunu ispat eden bölümler var mıdır; konu hakkında geniş bilgi verir misiniz?
[403] Risalelerde dini ilimlerle fen ilimleri nasıl birleştirilmiştir?
[404] Matematikte nokta kavramı ve sonsuzluk kavramını hiçbir matematikçi hakkıyla anlamış değildir. Acaba Allah bize bu kavramları anlamamız kadar akıl niye vermemiştir? Acaba bu kavramlarla Allah bize kendini mi tanıttırmak istiyor? Risaleler açısından bakış açımız nasıl olmalıdır?
[405] Fahreddinü´r-Râzî´nin tefsirinin Üstad'ın Risale-i Nur tefsirine çok benzediği, esma-i hüsnanın tefsiri metodunu içerdiğini okumuştum bir makalede. Bu konuda bilgi verir misiniz?
[406] Risale-i Nurların, Kur'an'ın malı olması ne anlama geliyor, izah eder misiniz?
[407] Bazı hocalar, Risale-i Nurların diğer tefsir kitaplarından farkının olmadığını söylüyorlar. Risale okuyanlar, diğer tefsirleri okumadıkları için, farkı bilmiyorlarmış. İlhamen yazdırılan ve aynı metodla yazılan tefsir kitapları olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Söz konusu hocaların risale okumaları gerekir mi?
[408] Risale-i Nurlarda Eski Said ve Yeni Said'e ait hayatın neşredilmesinin hikmeti nedir? İstenseydi, siyasetle ilgili olan kısımlar neşredilmeyebilirdi?
[409] Üstad neden kendine "Risale-i Nur tercümanı" diyor? Bu eserler, Üstad'ın kendi ilmi ile Kur'an'ın dersleri olarak yazması mı kabul edeceğiz, yoksa, Allah´ın ilhamen kelime kelime yazdırması mıdır?
[410] Risale-i Nurların, ümmet bilinci hakkında düşüncesi nedir?
[411] "Onlar o kimselerdir kî, imân yolunu delile ısmarlamışlardır. O kişi verâ ehli, takva ehli olsa da bu böyledir... İhtiyar kadınların itikadı gibi itikadınız olsun. Cennet ehlinin çoğu gönlü saf olanlardır." gibi ifadeler kapsamında; Risale-i Nur'un akli delilleri kullanmasını nasıl değerlendirmeliyiz?
[412] Toplumumuzda, "Her kim, La ilahe illallah derse Cennet'e girecektir." hadisi herkesin dilindedir. Namaz kılan da diyor kılmayan da... Peki Risale-i Nur'da Lailaheillallah kavramına bakış nasıldır?
[413] Tarikattaki makamlara ulaşmak için, Üstad'ın eserleri okunarak ya da tavsiyelerine uyarak başarılabilir mi? Tarikatlarda bazı makamlar var; bu makamlara mürşidi olmayanın çıkamayacağı söyleniyor...
[414] Hatemü'l-Evliya meselesinin hükmü nedir? Âlimlerin ve Risale-i Nur'un bu meseleye bakışı nedir?
[415] Risale-i Nur'da; gaye-i hayatımızın nasıl olması hususunda bilgiler var mı?
[416] "Bu makama perde indi." "Yazmaya izin verilmedi." "Başka zamana tehir edildi." gibi ifadelere Nurlarda rastlıyoruz. Acaba konunun devamı daha sonra mı yazılacak, Üstad hayatta olmadığına göre bu nasıl olacak?
[417] İmam Azam, Maturidi, Beydavi'ye göre; imanın delillerini bilmek vaciptir. İmam Eşari'ye göre iman edilen şeyin delilini bilmek, imanın sıhhatinin şartıdır... Risaleleri bilmeyen, taklidi yaşayanlar bu kategoriye girer mi? Yoksa fetret ehli mi sayılırlar?
[418] Risale-i Nurlar velayete mi yoksa risalete mi mazhardır? Sahabeler risalet yönünü almış, Nurculuk da sahabe mesleği olduğuna göre; Risalete mi mazhar olmuş oluyor?
[419] Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risalelerde; neden hep en büyük ile en küçük arasında kıyas yapıyor?
[420] Din nedir, Risale-i Nur'da tarifi nasıl geçmektedir?
[421] Terör ve PKK belasından kurtulacağımıza dair Risale-i Nur'dan ümit verici pasajlar paylaşır mısınız?
[422] Risale-i Nur'da Kabir Azabının İspatı Var mı?
[423] Üstad bazı yerlerde, "Kur'an´ın tam tefsiri yapılamaz." diyor; bazen de "Risale-i Nur Kur'an´ın hakiki tefsiridir." diyor, bunu nasıl anlamalıyız?
[424] Üstad'ın Kur'an'dan beslenmesi ve diğer muhterem müfessir, şeyh efendi vs. ayıran bu özelliğinin sırrı nedir? Risale-i Nur'un iki vasfı: Tevhid-i kıble ve avam-havas muhatablığı...
[425] Risale-i Nurlar bir tefsirdir; Divan-ı Harb-i Örfi'deki müdafalar neden Külliyat'a girmiş olabilir? Hiçbir tefsirde mahkeme müdafaları bulunmuyor...
[426] Sesleri meleklerin taşıdığına dair Risalelerde bir bilgi var mıdır?
[427] Üstad; "Risale-i Nur, Kur'an'dan süzülmüştür." diyor, bunu nasıl anlamalıyız? "İçerde ne varsa, dışarı da o süzülür." diyerek, Üstad'ın -hâşâ- Kur'an ile Risale-i Nurları bir tuttuğu iddia ediliyor, bilgi verir misiniz?
[428] Risalelerin bazı yerlerinde "Makam münasebetiyle buraya alındı." şeklinde ifadeler geçiyor. Bunları nasıl anlamak lazım?
[429] "Allah'ı niçin göremiyoruz?" sorusuna, direkt olarak Risale-i Nur'dan cevap verilebilir mi?
[430] Maneviyat, Maddeyi Nasıl Etkiler?
[431] Üstad, Yeni Said dönemindeki eserlerinde, sevk-i tabiiyi kullanmanın yanlış olduğunu ifade ederken, Eski Said dönemi eserlerinde bu kelimeyi kullanması nasıl anlaşılmalı?
[432] Risale-i Nurlarda nefisleri öldürmemek, terbiye etmek tavsiye ediliyor. Bunu ayette geçen "Nefislerinizi öldürün." ifadesi ile nasıl telif edebiliriz; sahabeler nefislerini öldürmüşler mi, nefsi öldürmeyi farz olarak algılayabilir miyiz?
[433] Risalelerde öşür ve zekattan bahsedilen yerlerde, namaz kılmayan Müslümanlara öşür ve zekâtın verilip verilemeyeceğine ilişkin açıklama yapılmış mıdır?
[434] Risalelerde nasıl bir esma-i ilahi sistematiği takip edilmiş; Kur'an'dan usul olarak nasıl yararlanılmıştır?
[435] Risalelerdeki bazı mektupların bize faydası yok gibi görünüyor; genele hitap etmeyip özel mevzuların olduğu bazı mektupların Külliyat'a dahil edilmelerinin hikmeti nedir?
[436] Üstadımız'ın "istihare" ve "istişare" ile ilgili görüşleri nelerdir?
[437] Risalelerde çokça geçen "akla kapı açmak" ifadesini nasıl anlayabiliriz?
[438] Bazı hocalar, Risalelerde geçen bazı hadislerle (Sevr ve hut, levlake gibi...) ve Üstad'ın Geylani Hazretlerinden himmet istemesi konusunu tenkit ediyorlar; internet ortamında yayınlıyorlar. Bu konuda, hadislerle ilgili bir çalışma tavsiye eder misiniz? Bu itirazlarla ilgili cevaplar mevcut mudur?
[439] Risalede, "Risale-i Nur'un bir hassası da odur ki, sair ulemanın eserlerinden farklı olarak fikri muhalifi zikretmeden ispatı yapıyor." gibi bir beyan var. Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?
[440] "Bir mezhebin lâzımı, mezheb değil ki, lâzım ile mes’ul olsun." Yani "Eğer bir mesleğin lâzımı ve neticesi küfre girse, fakat o lüzum zahir olmazsa yahut zaruret-i ihtiyaç için girmiş ise; o mesleğin sahibi kâfir olmaz." İzah eder misiniz?
[441] "Hayat sadece zaman ve mekan ile kayıtlı değildir. Hayatın her alemde ve her mahlukat üzerinde bir çeşit tecellisi vardır..." İzah eder misiniz, bizim başka alemlerde de hayatımız var mı?
[442] Said Nursi Hazretlerinin, Ay'a gidiş çabalarının boşa gideceği, Ay'a gitmenin veya Ay'da yaşamanın mümkün olmayacağı ile ilgili bir ifadesi olmuş mudur?
[443] Alem-i emir için yaptığınız tanımda; "Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatının tecelli ettiği ve irade sıfatının hakim ve galip olduğu alemdir." deniyor. İrade sıfatının tecelli etmediği bir yer mi var ki öyle oluyor, tecelli keyfiyeti nedir?
[444] Bedenimiz cismani iken, manevi hususiyeti olan duygularımız, cismimize nasıl raptedilmiş, mahiyetini nasıl alabilmiş?
[445] Risale-i Nur'da neden elma temsili çoklukla kullanılıyor?
[446] Asar-ı Bediyye, Sözler ve Kastamonu Lahikası'nda geçen "Lemeat"ların farklı olmasının sebebi ne olabilir?
[447] Bazı risalelerde temsiller için kullanılan "olduğunu görmek", "bulunduğunu anlamak", "olduğunu anlamak" gibi kavramların farklı olmasının sebebi ne olabilir, izah eder misiniz?
[448] Agnostisizme (bilinemezcilik) inancı olan bir arkadaşım var, Allah'ın varlığını anlatmaya çalışsam da pek etkili olamadım. Risalelerde bu fikri çürütecek yerler var mıdır?
[449] Üstad mektuplarında neden "Aziz ve Sıddık" ifadelerini kullanmış olabilir?
[450] Risalelerde "emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker" bahsi var mı? Hal dili, tebliğ ve temsil etme gibi hususlarda bilgi var mı?
[451] Risalelerde "çekirdek" daha çok müminler için söyleniyor. Ancak tarımla ilgilenen bir kardeş; çekirdek ve tohumun farklı olduğunu, çekirdeğin meyvesinin olmadığı ve verimsiz olduğunu ifade etti, nasıl anlamalıyız?
[452] Nur sûresi'ndeki bazı ayetlerin Risale-i Nur'a işaret ettiği kesin mi?
[453] Geçmiş peygamber ve ümmetlerin Risalelerden haberleri var mıydı?
[454] Bediüzzaman'ın "Birleşik İslâm devletleri mutlaka doğacaktır." şeklinde bir müjdesi var mı?
[455] Risale-i Nur'da Meleklerin Varlığı İspat Edilmiş midir?
[456] Hadis-i kudsi hakkında kısa bilgi verip, Risalelerde geçenlerden birkaç örnek verir misiniz?
[457] Risalelerde "öfke" konusu nasıl işlenmiştir, izah eder misiniz?
[458] Risale-i Nur'da sofistik düşünceye karşı cevap var mıdır?
[459] Bediüzzaman Hazretleri, Tarihçe-i Hayat için; "On ordu, yirmi mecmua kadar hizmet edecek." demiş, bunu nasıl anlayabiliriz?
[460] Hadis-i şerifleri inkâr edenlere, Risale-i Nur'dan cevap var mıdır?
[461] "Pozitif düşüneceksin. Hayata sımsıkı sarılacaksın. İşinden kafanı kaldırıp sevdiklerinle vakit geçireceksin. Sev ki, hücrelerin yenilensin. Sana enerji vermeyecek hiç kimseyle de birlikte olma..." Bu ifadelerin risalelerde izahı var mı?
[462] Risale-i Nur ilk 1926'da yazıldıysa, Şualar'dan Beşinci Şua'nın 1908'de yazıldığını dair yazı okudum sitenizden. Burada çelişki yok mu?
[463] Üstadımız talebelerine gönderdiği mektuplarda "metin, sebatkâr, sadakatli, sarsılmaz kardeşlerim" ifadelerini kullanıyor. Bu kavramların sürekli kullanılmasının ne gibi hikmetleri vardır?
[464] Risalelerde neden her konu başlığı için farklı bir kelime kullanılmış? Sır, Nükte, Nokta gibi...
[465] Risalelerde sık geçen "Hiçbir şey yoktur ki; O'nu hamd ile övüp tesbih etmesin." âyetini nasıl anlayabiliriz, cansız varlıklar Allah'ı nasıl tesbih eder?
[466] Bir hadis-i şerifte Kur'an, Allah Teala'ya "Ya Rabbi." diye sesleniyor. Bunu nasıl anlayabiliriz, Risalelerde bu konu geçiyor mu?
[467] Tövbe etsek bile Allah'ın affetmediği günahlar nelerdir? Tövbe tam manasıyla nasıl yapılmalıdır; bu konu Risale-i Nur'da nasıl geçiyor?
[468] Üstad'ın çocuk eğitimi ve çocuklar için Risalelerde bizlere tavsiyesi olmuş mudur? Risale-i Nur'da çocuk eğitimi?..
[469] Risalelerin yüzde doksanı ilham ve sünûhat ise, böyle bir tefsire nasıl güvenebiliriz; ilham kendisine gelen kişiyi ilgilendirir sadece?
[470] Nur Âleminin Bir Anahtarı'nda geçtiği gibi; toprak, su ve hava; nur, hayat, vücut ve rahmet gibi perdesiz midirler?
[471] Üstad'ın Risale-i Nurlarda tefekkür üzerinde çok durmasının nedenleri neler olabilir?
[472] Risale-i Nur'un Türkiye'de yaptığı inkılaplar neler olabilir?
[473] Risalelerde kuvve-i gadabiye, akliye ve şeheviyenin üzerinde ehemmiyetle durulmasının hikmetini izah eder misiniz? Zaten haram ve helaller Kur'an ve hadislerde geçiyor. Bu kuvvelerin ifrat ve tefritini bilmemizin faydaları nelerdir?
[474] Hayvanların donarak ölmeleri hususuna bakış açımız nasıl olmalı, Risale-i Nur'da bu konuda bilgi var mı?
[475] "Havf-ı mevt; mevti getirir." Panik atak kişiler çok korktukları hâlde ölmüyorlar, bunu nasıl anlamalıyız?
[476] Risalelerde temsillerden sonra; "وَ ِللهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى" âyetinin zikredilmesinin amacı ne olabilir?
[477] "Küçük Sözler" kitapçığının içeriği hakkında bilgi verir misiniz?
[478] Risale-i Nur'da, kelam ilminin, Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili delillerinden olan "Bürhan-ı temanü"yü göremedim, neden kullanılmamış acaba?
[479] "Cenab-ı Hak kalplerin içini ve aklımızdan geçenleri nasıl biliyor?" sorusuna örnekle cevap verebilir misiniz?
[480] Kâinata nasıl bakılmalıyız; Risalelerde eserden müessire mi yoksa müessirden esere doğru bir yol mu izleniyor?
[481] Risale-i Nurlar iman ilmi verdiğine göre, öğrenilmesi farz diyebilir miyiz?..
[482] Tembellik, korkaklık, gerçeklerle yüzleşme korkaklığı gibi işler manevi hastalıklar mıdır; tahkiki iman sahibi olmak bunu çözer mi?
[483] Felsefecilerin çok kullandığı; etkin (faal) ve edilgin (heyulani) aklın karşılığı, Risale-i Nur ıstılahında var mı?
[484] Bilinçaltımızda oluşan menfi tahribatı nasıl tamir edebiliriz? Risalelerin bu konuda nasıl etkisi vardır ve Risalelerden kişisel gelişim anlamında istifade edilebilir mi?
[485] Risale-i Nur'da "kölelik konusu" işlenmiş mi, Bediüzzaman'ın bu konuda bir yorumu var mıdır?
[486] Üstad'ın mahkemelerdeki müdafaalarının şahsi hayatımıza bakan vechesi nedir, veyahut o müdafaalardan alacağımız dersler neler olmalıdır, hangi nazarı takınmalıyız?
[487] Hepimize eşit derecede mi zeka verilmiş; Risalelerde bu konuda bilgi var mı?
[488] "Her insan fıtrat üzere doğar." hadisini nasıl anlamalıyız? Yani her insan eğitilerek deha olma potansiyeli ile mi doğar? Bu konu hakkında Risalelerden bilgi var mıdır?
[489] Anlamını bilmeden Kur'an-ı Kerim okumanın faydası olur mu, Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?
[490] Kur'an'da savaştan bahseden ayetlerin olmasını, İslam'ın barış dini olmadığına yoruyorlar. Üstad'ın Risaleler'de bu konuda bir değerlendirmesi var mı?
[491] İmam Gazali "yed" kelimesini "el" diye tercüme etmemiştir. Fakat Üstad Risalelerde Farsça olarak "dest-i gaybi" kavramını kullanıyor?
[492] Risale-i Nur'daki prensipler, mezheplerden önde midir? Risaleler hangi mezhebe göre yazılmış, dini yaşamada Risale-i Nur'un yeri nedir?
[493] Risalelerde Allah için "O Zat" ifadesi geçiyor. Saygı çerçevesinde bu şekilde kullanımın doğru olmadığı ifade ediliyor, izah eder misiniz?
[494] Küçük kitapların ayrıca derlenip basılmasının ve aynı konuların Risalelerde tekrar etmesinin hikmeti ne olabilir?
[495] Üstad Risale-i Nur'un bazı yerlerinde; "Süratli yazılmış, müsvedde kalmış, müşevveşiyet ve kusur olacaktır." gibi ifadeler kullanıyor. Peki bu risaleler neden tashih edilmedi?
[496] Risale-i Nur'da, mahşerin dehşeti ile ilgili bilgiler var mıdır?
[497] Risale-i Nur'da, "Düşünüyorum öyle ise varım." sözü ile ilgili bir yer var mıdır, bunu nasıl anlayabiliriz?
[498] Risale-i Nur'da mealen; "Müslümanların sosyal hayata çok bağlanmamaları" tavsiye ediliyor. İyi bir üniversite, meslek, sürekli ilerleme gibi müspet isteklerimiz uygun değil mi?
[499] Risalelere "Bismillah" , "Bismillahirrahmanirrahim" , "Bismihi Subhanehu", "Vebihinestain" şeklindeki farklı başlangıçların sebebi ne olabilir?
[500] Risale-i Nur'da baze ayetlerin tamamı konu ile ilgili olmasına rağmen, sadece ayetin bir kısmı alınmış. Bazen bir zamir ile koca bir konu tefsir edilmiş; bunun hikmeti ne olabilir?
[501] Üstad'a musallat olunmasaydı veya daha fazla yardımcısı olsaydı, Risale-i Nur daha iyi yazılabilir miydi? Bazen bazı yerler erteleniyor veya yazılmıyor, konu hakkında bilgi verir misiniz?
[502] Risalelerin "İlk Dönem Eserleri" ile "Yeni Said Dönemi Eserleri" arasında fark görünmüyor! Üstad'ın ilmi kuvveti ile yazdığı eserler ile O'na yazdırılan eserler farklı olmalı değil mi?
[503] Risale-i Nurların itikâtta Eşari, fıkıhta Şafi mezhebine tabi olduğu iddia edilerek; ümmetin eksen kaymasına sebep olduğu söyleniyor. Böyle bir şey var mıdır?
[504] Risalelerde, cehennem bahislerine az yer verilmesinin hikmeti nedir acaba?
[505] Neden Risale-i Nur? Kur'an-ı Kerim üzerinden Risale-i Nur'un tefsirleri anlatılsa günahı mı olur?
[506] Risale-i Nur'dan yola çıkarak, bilim adına icatlarda bulunabilir miyiz?
[507] Risale-i Nur'da sistemli olarak İslam tarihi işlenmiş mi? İslam tarihini bilmenin, bu ilme bakış açımızın nasıl olması gerektiği hakkında bilgi var mı?
[508] "Elhak bu risalenin İmam-ı Ali'nin (R.A.) ve evliyanın gaybî işaretleriyle makbuliyetine imza basmalarına tam lâyık bulunduğunu aynelyakîn derecesinde bildim ve şimdiki sıkıntımız yüz derece ziyade olsa da yine ucuzdur." Üstad nasıl bu kadar emin oluyor; izah eder misiniz?
[509] "Kur’an’ın elindeki kılıncı Kur’an’a çevirmek ve Kur’an’ın sadık hizmetkarını Kur’an’a karşı mübareze vaziyetini vermek; ve Kur’an’dan gelen ve Kur’an’ın nurundan ve mizan-ı i’cazında bulunan nurlarını Kur’an’a karşı muvazene etmek, elbette bir hıyanettir ve bir cinayettir." İzah eder misiniz?
[510] Bazı alimler "Teşbihten sakınmayan sapıtır." mealinde beyanat vermişlerken, Risale-i Nur'da temsil ve teşbihlerin sık kullanılmasını nasıl anlayabiliriz?
[511] Risale-i Nur yeterli mi?
[512] Risalelerdeki temsillerin ateistlere hitap etmediği iddia ediliyor. Risalelerin ancak bir ağabey tarafından izah edilince anlaşılabildiği öne sürülüyor. Risale-i Nur'un üslubu gerçekten yetersiz mi?
[513] "Kişileri imana getirmede, Risale-i Nurlar, Kur’an'dan daha etkilidir." şeklindeki görüş ne kadar doğru olabilir, bunu gerçekten söyleyenler var mı?
[514] Risale-i Nurlar gerek Türkiye'deki alimler gerekse İslam alemindeki diğer ilmi heyetlerce incelenip, olur raporu almış mı? İçerisinde itikadi anlamda problem var mı?
[515] "Risale-i Nur, Kur'an'ın manevi tefsiridir." dediğimizde, "Hepsini tefsir etmiyor." diyorlar. "İman hakikatleri, ayetlerin bu asra bakan yönleri açıklanıyor." dediğimizde de "Risalelere girmemiş ayetler bu asra bakmıyor mu?" şeklindeki itirazlara nasıl cevap verilebilir?
[516] "Rehberimiz Kur'an ise, neden Risaleler daha çok okunuyor; Risalelerden takip ediliyor?" şeklindeki itirazlara nasıl cevap verilebilir?
[517] Risale-i Nur'un tahkiki imanı kırk dakikada, on beş haftada, on beş günde kazandırdığı yönündeki beyanları nasıl anlayabiliriz? Neden farklı süreler verilmiş?
[518] Risale-i Nur'dan; okunmasının önemle vurgulandığı, hususiyeti olan bölümler hakkında bilgi verebilir misiniz?
[519] Risalelerde, toprak vs. gibi cansız maddelerde ilim, irade, kudret ve ruhun olmadığını söyleniyo; o zaman bazı hadis rivayetlerindeki "Hurma kütüğü ağladı.", "Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz." sözleri nasıl anlaşılmalıdır?
[520] Risalelerde "Rabbisine" şeklinde geçen ifadeler neden "Rabbine" diye söylenmiyor? Acaba "Rabbisi" denerek kul ile Rab arasında hususî bir bağ mı kurulmak isteniyor? Ek alma bakımından hangi dil kurallarına dayanıyor? Ya da Risale-i Nur'a has bir üslûb mudur?
[521] Risale-i Nur tefsir, kelam, fıkıh ve vb. hangi ilimleri içeriyor diyebiliriz?
[522] Risale-i Nur'da, zeki ve dahi insanların Allah'ı inkar etmeleri, O'nu bulamamaları ile ilgili yerler var mıdır; konuyu açar mısınız?
[523] Lahikalardaki selamlaşmaların, tebriklerin kaldırılması daha uygun olmaz mıydı? Bu tarz şeyler çıkarılsaydı, imani bahislerin okunması daha sık olmaz mıydı?
[524] Risale-i Nur'da; "başkanlık sistemi" hakkında, müspet veya menfi bir yorum var mıdır?
[525] Risale-i Nurda bahsedilen bazı hadiseler ve bazı bölümler basit kalmıyor mu? Bunlar neden Nurlara eklenmiş?
[526] Ebced ve cifir ile yorumlanan ayetlerin; Üstada, Risalelere, Müslümanlara, hayata ve ahirete ne gibi faydaları olabilir?
[527] "Mâdem ki, Kur’ân sana Said demiş. Elbette sen saidsin hem ismin ve hem resmin saiddir. Mâdem ki, Kur’ân sana Said demiş. Elbette hem için temiz ve tahir, hem de dışın." İzah eder misiniz? Siracü'n-Nur'da geçen bu ifadeler neden Külliyat'ta yer almıyor?
[528] "Bilhassa 'Hücumat-ı Sitte' içerisinde Eski Said’in şiddetli lisanı karıştığı için en has ve en sadık kardeşlerime mahsustur." ifadeleri nasıl anlaşılabilir?
[529] Risale-i Nur'da, bazı ayetler ve hadislerden katıp katıştırarak yeni cümleler kurma görülebiliyor, bilgi verir misiniz?
[530] Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde, kitaplarından şahıs gibi bahsediyor, neden Risale-i Nur bu şekilde şahsa benzetiliyor?
[531] Risale-i Nur bazı din düşmanlarını ikna edip ilzam ediyorsa, neden kitaplarda, gazetelerde dine saldırılıyor?
[532] Risale-i Nur'da dikkat dağınıklığı konusuyla ilgili veya alakalı yerleri söyleyebilir misiniz?
[533] "İktisad şimdi herkese farzdır." İktisat risalesinin Osmanlıcasında geçen bu ibareyi nasıl anlamak lazım ve Latinceye alınmamasının hikmeti ne olabilir?
[534] "Yalnız biz tanzim ettik. O tanzimden hârika bir tevafuk tezahür etti. Yazdığımız Kur'anın parçalarını bir kısım ehl-i kalb görmüş, Levh-i Mahfuz hattına yakın olduğunu kabul etmişler." İzah eder misiniz, muarızların bu konudaki ithamlarına nasıl cevap vermeliyiz?
[535] Risale-i Nur'da, karakter tanımından ve güçlü bir karaktere sahip olmanın yollarından bahsediliyor mu?
[536] Kaynak göstermeden Risale-i Nur'dan alıntı yapılmasına karşı Bediüzzaman'ın görüşü var mıdır, varsa nedir?
[537] Üstad, Risale-i Nur için "Kimse itiraz edemez, kabul eder." manasında cümleler kurmuştur. Fakat bu zamanda görüyoruz ki çeşitli ve çok yönlü itirazlar oluyor. Üstad'ın bu sözünü nasıl anlamalıyız?
[538] "Nerede Risale-i Nur okunuyorsa ruhum orada hazırdır." Risalelerde bu cümle nerede geçiyor, nasıl anlamalıyız?
[539] Mânâ nedir? Mânâ açılması ne anlama gelir; nasıl açılır ve açıldığı nasıl hissedilir?
[540] Risale-i Nur'da; kaç çeşit istidabdattan bahsediliyor, geçtiği yerlerle beraber izah eder misiniz?
[541] Risalelerde, "İki zararlı yoldan, daha az zararlı yol tercih edilebilir." mealinde ifade var mı? Konu ile ilgili ayet ve hadisler varsa bildirebilir misiniz?
[542] Risalelerde "hayali seyahat" ile temsiller veriliyor, bu nedir; rüya gibi bir şey midir?
[543] Risalelerde bazen "kendi kendine" ifadesi kullanılıyor. Küfrü işmam eden bazı sözlere örnek verilen bu ifadenin kullanılmasını nasıl anlayabiliriz?
[544] Günahta beraber olmaktaki bir teselli bulmak, buna göre hüküm vermek ne kadar doğrudur? Risale-i Nur'dan nasıl cevap verilebilir?
[545] Kişi Müslüman değil ama doğru sözlü, hırsızlık yapmaz gibi vasıfları var. Kişi Müslümandır, ama yalan konuşuyor, gıybet ediyor, dürüst değil. Bu konu hakkında Risale-i Nur'dan nasıl cevap verilebilir, alakalı yerleri yazabilir misiniz?
[546] İnsanın geçmişi özlemesi, yalnızlık çektiğini düşünmesi gibi konulara Risalelerden ilaç var mıdır?
[547] Risalelerde Türk kavimleri için "vahşi" tabiri kullanılmış mıdır, varsa eğer kısa bir izahı var mıdır?
[548] Risalelerde "Kulakları çınlasın!" ifadesi geçiyor. Halbuki kulak çınlaması "Biri benden bahsediyor." anlayışı İslam'da yoktur. İslamda olmayan bir şeyi nasıl Üstadımız söylüyor? Ayrıca uğurlu saymak anlayışından da bahsediyor? Uğursuzluk da İslamda yok!
[549] Bazı mektuplarda neden "Nurcu" kavramı kullanılmış? Bu kelime kötü niyetlilerce kullanıldığı halde, Üstad’ın bu kelimeyi kullanmasının hikmeti ne olabilir?
[550] "Görmediğime inanmam!" diyen birine, Risale-i Nur'dan, nasıl cevap verilebilir?
[551] Müslümanların İslamı yaşamamaları, diğerlerinin ise daha adil, hakka hukuka daha çok riayet etmelerinin sebebi ne olabilir? Risalelerde bu konuda bir ilaç mahiyetinde bilgi var mıdır?
[552] On Yedinci Lem’a'nın, On Yedinci Notasının Meseleleri ve Yirminci Lem'a'nın eksik görünen Noktaları nerelerde geçiyor?