Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Bu sırra binaen, benim gibi bir neferin, ağırlaşmış müşiriyet makamında ancak bir dümdarlık vazifesi var." Ağırlaşmış Müşiriyet makamı ile anlatılmak istenen mana nedir?
[2] "Risalet-in Nur'u ve sırr-ı tesanüd ile bir ferd-i ferîd manasında olan şakirdlerini bu cemaat zamanında o mühim vazifeye koşturmuş." Bu bahiste geçen ferd-i ferit manası nedir?
[3] Nur iskele memuru,.. Nur fabrikası nam sahibi,.. makinası kuvvetli Ali kardeş vb... gibi ifadelerle anlatılmak istenen nedir?
[4] "Maddi ve ferdi ve fâni şahsın mahiyeti nazara alınmamalı." ifadesini nasıl anlamalıyız? Mahiyetini nazara almamak ne demektir?
[5] "Lillahilhamd, Risaletü’n-Nur bu asrı, belki gelen istikbali tenvir edebilir bir mucize-i Kur’aniye olduğunu çok tecrübeler ve vakıalarla körlere de göstermiş." Nasıl göstermiş, bilgi verir misiniz?
[6] "Bu sırra binaen, benim gibi bir neferin, ağırlaşmış müşiriyet makamında ancak bir dümdarlık vazifesi var." Dümdarlık vazifesi nasıl oluyor, açıklar mısınız?