Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Mısır ve Hindi de kurtararak, bizimle ittihata getirmek, siyaset-i âlemce en büyük muzafferiyet kazanmak varken,.. Zararlı bir yolu tercih etmek, böyle zeki, belki dâhi insanların nazarında saklı kalmasının hikmeti nedir?" nasıl anlamalıyız?
[2] Risale-i Nur'un esası, mayesi, temeli, ruhu, hakikati iman-ı bilğayb cihetinde sırrı vahyin feyziyle bürhani ve Kur'ani bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla hakkelyakin derecesinde bir kuvvet ile zaruret ve ... ifadelerini devamıyla izah eder misiniz?
[3] "Bu Alman mağlubiyetiyle neticelenen bu harpte (I.Dünya Savaşı) Osmanlı Devletinin mağlubiyetinin hikmeti nedir?" sorusuna verilen cevabı izah eder misiniz?
[4] Üstad Kastamonu lahikasında: Osmanlı yenilseydi, Mekke ve Medinede heykeller dikilecekti, diyor mu? Bununla ne kast edilmiştir?
[5] "Risaletü’n-Nur’un sadık talebeleri imanla kabre gideceklerine ve ehl-i Cennet olacaklarına dair..." deniyor. Sadece sadık talebeler mi bu ecre mazhar olacaklar? Bu kriterlerine göre, birçoğumuz bu dairenin dışında kalmaz mıyız?
[6] "Eğer galib olsaydık, medeniyet hatırı için çok mukaddesatı feda edecektik. Ve medeniyet nâmıyla Âlem-i İslâm husûsan Haremeyn-i Şerifeyn gibi mevâki-i mübârekeye Anadolu’da tatbik edilen rejim kolaylıkla, cebren teşmil ve tatbik edilecekti." İzahı?..
[7] Üstad taklidi imanı tahkiki imana çevirmek için iki yolun olduğunu söylüyor. Birisi tasavvuftaki şuhudi imandır. Halbuki, İmamı Rabbani Hazretleri "Mektubat" adlı eserinde tarikata girmek için tahkiki imanın gerekli olduğu söylemiyor mu?
[8] "İkinci yol, iman-ı bilgayb cihetinde, sırr-ı vahyin feyziyle, burhanî ve Kur’ânî bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla, hakkalyakîn derecesinde bir kuvvetle zaruret ve bedâhet derecesine gelen bir ilmelyakînle hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir. Bu ikinci yol, Risale-i Nur’un esası, mayası, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar..." Açıklar mısınız?
[9] "Birinci Şua'da bir iki âyetin işaretinde, Risale-i Nur’un sadık talebeleri imanla kabre gireceklerine ve ehl-i Cennet olacaklarına dair kudsî bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir." Burda bahsedilen ayetler hangileridir?
[10] "Hakkalyakin derecesinde bir kuvvetle zaruret ve bedâhet derecesine gelen bir ilmelyakinle hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir." Velayet-i Kübra yolu olan Risalelerin, ilmelyakin derecesinde kalması nedendir?
[11] Risale-i Nur'da, "Akıl ve kalbin imtizacıyla hakikata vasıl olunuyor." Peki aklın ağır bastığı insanlar ne özellikler taşıyor, kalbin ağır bastiğı insanlar ne özellikler taşıyor?
[12] "İkinci yol, iman-ı bilgayb cihetinde, sırr-ı vahyin feyziyle, burhanî ve Kur’ânî bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla, hakkalyakîn derecesinde bir kuvvetle zaruret ve bedâhet derecesine gelen bir ilmelyakînle hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir." Bunun Birinci Emare'deki imanla ne farkı var? Birincisi de Kur'anî değil miydi?
[13] "İman-ı tahkikî ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letâife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor." İzah eder misiniz?
[14] "Hem Risaletü’n-Nur’un talebeleri bu zamanda her cihetten ziyade hücuma mâruz olan iman hususunda, birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, mâsum lisanlarıyla dualarının yekûnu öyle bir kuvvettedir ki, rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmezler. Faraza, mecmuu itibarıyla reddedilse, tek bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selâmet-i imanla kabre gireceğine kâfi geliyor..." İzah eder misiniz?
[15] "Bîtaraf kalıp, giden mülkünü geri almakla beraber, Mısır ve Hind'i de kurtararak, bizimle ittihada getirmek, siyaset-i âlemce en büyük muzafferiyet kazanmak varken; şübheli, dağdağalı, faidesiz bir düşmana (İngiliz) tarafdarlık göstermekle,.." İzah eder misiniz, Birinci Dünya Savaşı'nda Alman'a taraftarlık gösterilmişti?..
[16] "Risaletü’n-Nur’un sadık talebeleri imanla kabre gideceklerine,.." Burada ihlas, uhuvvet gibi büyük sıfatlar değil de "sadakat" denilmiş, neden?