Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "...Hem kıyametin vaktini kat’î tarzda kimse bilmez; fakat, böyle îmalarla bir nevî kanaat, bir galip ihtimal gelebilir..." Üstadın kıyametin tarihi hakkında bilgi vermesini nasıl anlamalıyız?
[2] Kıyametin tarihine ilişkin Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de istihraca yer verilmesi, kıyametin mutlak gayb olduğu noktasındaki bilgi ile nasıl telif edilir?
[3] "Üç inkılab-ı azimin ayrı ayrı zamanlarına tetabuk ve tevafuklarıdır..." Üstad 1506, 1507 tarihlerinden de bahsediyor. Bu cümleleri ve işaret edilen olaylar hakkında bilgi verir misiniz?
[4] "Makam-ı cifrîsi binbeşyüz altı edip, bu tarihe kadar zâhir ve aşikârane, belki galibane; sonra tâ kırk ikiye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam edeceğine remze yakın îma eder..." buradaki tarihler ne anlama gelmektedir?
[5] Üstad Said-i Nursi hazretleri kıyamet tarihi vermiş midir? Biz biliyoruz ki gaybın anahtarları Allah'ın elindedir?
[6] Kıyametin Vakti Hakkında, Kopma Tarihi Hakkında Bilgi Verir misiniz?
[7] Kıyametin imalar ile bir nevi kanaat, bir galip ihtimal gelebilmesine delil nedir, açıklar mısınız?
[8] "Makam-ı cifrîsi bin beş yüz altı edip, bu tarihe kadar zahir ve aşikârene, belki galibane; sonra tâ kırk ikiye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam edeceğine remze yakın îma eder..." Bu mevzuyu detaylı olarak açar mısınız?
[9] Hadiste "Ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmez." deniyor. Bediüzzaman Hazretleri Risalelerinde verdiği kıyametle ilgili 1506 ve 1542 seneleri ile neyi anlatmaya çalışıyor? Bu hadis ile tam tevafuk ediyor mu?
[10] Ayette: "Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır." Hadiste: "Sorulan sorandan daha bilgili değil." denilmesine rağmen; Üstad'ın kıyamet tarihi hakkında yorum yapıp tahminde bulunması uygun mu?