Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum; siz dahi Risaletü’n-Nur’a kanaat etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir." cümlesini nasıl anlamalıyız?
[2] "Hâdisât-ı zamaniye bahanesiyle Vehhâbîlik ve Melâmîliğin bir nev’ine zemin ihzar etmek tarzında, bazı ruhsat-ı şer’iyeyi perde yapıp eserler yazılmış." cümlesini açıklar mısınız?
[3] "Risale-i Nur zındıkaya karşı hakaik-i imaniyeyi muhafazaya çalışması gibi, bid'ata karşı da huruf ve hatt-ı Kur'an'ı muhafaza etmek bir vazifesi iken; has talebelerden birisi bilfiil huruf ve hatt-ı Kur'aniyeyi ders verdiği halde,.." İzahı nasıl?
[4] Risale-i Nur Dairesindeki; Dar daire, haslar dairesi nedir; vazifesi, görevleri, nitelikleri nelerdir; başka daireler de var mıdır?
[5] İlm-i din perdesinde tesirli bir surette darbe vuran bazı hocaların, darbede istimal ettikleri eserleri almışlar. Burada bahsedilen eser ve müellifleri kimdir?
[6] "...fakat her halde hakikat-ı İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velayet ve esas-ı takva ve esas-ı azimet ve esasat-ı Sünnet-i Seniye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek, bir vazife-i asliyesidir..." cümlesini açıklar mısınız?
[7] Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası'nda; Melamiliği, Vahhabilikle beraber eleştirel bir dil ile anıyor. Ancak öte yandan, Üstad'ın Melamiliğe yönelik mesafesi, Melamiliğin üç dönemini içine alır biçimde midir, yoksa bir kısım istisnai Melami gruplar için midir?
[8] "...Vehhâbîlik ve Melâmîliğin bir nev’ine zemin ihzar etmek tarzında, bazı ruhsat-ı şer’iyeyi perde yapıp eserler yazılmış. Risaletü’n-Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil, fakat herhalde hakikat i İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takvâ ve esas-ı azimet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir..." Bu cümleleri mektupla birlikte izah eder misiniz?
[9] Melamilik hakkında geniş bilgi verir misiniz? Bunların kendilerini tarikat değil, hakikat ehli görmeleri ne kadar doğrudur ve neden kaynaklanıyor? On iki hak tarikatin ve Risale-i Nur'un yanında, bu cemaatin yeri ve makamı nedir? Deniliyor ki, Nakş-i Bendi tarikatinin bir koludur... Üstad Hazretleri niçin Melamiliği Vehhabilerle beraber zikrediyor?..
[10] "Mesleğimiz, tecavüz değil tedafüdür. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hâkim değiliz, mahkûmuz. Bize tecavüz eden hadsizdirler. Mesleklerinde, elbette çok mühim ve bizim de malımız hakikatler var. O hakikatlerin intişarına bize ihtiyaçları yoktur. Binler o şeyleri okur, neşreder adamları var..." İzah eder misiniz?
[11] "Esas-ı velâyet ve esas-ı takvâ ve esas-ı azimet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir." cümlesini izah eder misiniz?
[12] "Mesleğimiz, tecavüz değil tedafüdür. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hâkim değiliz, mahkûmuz. Bize tecavüz eden hadsizdirler." Buradaki hakim ve mahkum ifadelerini nasıl anlamalıyız?
[13] "Bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşrep ayrı ve bid’atlara müsait gittiği için,.." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?
[14] "Risale-i Nur zındıkaya karşı hakaik-i imaniyeyi muhafazaya çalışması gibi, bid'ata karşı da huruf ve hatt-ı Kur'an'ı muhafaza etmek bir vazifesi iken,.." Latinceye müsaade eden Üstad'ı, bu cümlelerle nasıl telif edeceğiz?