Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Telifinden otuz dört sene sonra, Münazarat namındaki esere baktım. Gördüm ki, Eski Said’in o zamandaki inkılâptan ve o muhitten ve tesirat-ı hariciyeden neş’et eden bir hâlet-i ruhiyeyle yazdığı bu gibi eserlerinde hatîat var." nasıl anlamalıyız?
[2] Hatiattan kasıt, gerçek manada hata ve kusur ve yanlış mı demek? Buna göre "Münazarat" adlı eseri okumamız gerekiyor mu? Ya da o gözle okuyup, o şekilde mi değerlendirmeliyiz?
[3] "Eski Said, bazı siyasî insanlar ve harika ediplerin hissettikleri gibi, çok dehşetli bir istibdadı hissedip ona (istibdada) karşı cephe almışlardı..." cümlesini, devamıyla açıklar mısınız?