Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Bu zamanda öyle fevkalâde hâkim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakikî beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zât dahi bu zamanda gelse,.. Cümlesini yorumlar mısınız?
[2] "Bir Asır Sonra Gelecek Mehdinin Talebeleri" ifadesi Mevlana Halid'den sonraki asır için mi kullanılmış, yoksa Üstat'tan bir asır sonra için mi kullanmış?
[3] "Bu acip hâlâta karşı çok fevkalâde sebat ve metanet ve sadakat ve hamiyet-i İslâmiye lâzımdır; yoksa akîm kalır, zarar verir." ifadelerini bu zamanda nasıl anlayabiliriz?
[4] "Bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelseydi; harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için, siyaset âlemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum." izahı nasıl?
[5] "Faraza, hakikî beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zât dahi bu zamanda gelse, harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset âlemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum." Bir asır sonra gelecek şahıs kimdir?
[6] Risalelerde, Mehdi benden bir asır sonra gelecek veya buna benzer bir ifade geçiyor mu; geçiyorsa ne demektir?
[7] Faraza hakiki beklenen o zat dahi bu zamanda gelse,.. ifadesinden ne anlıyorsunuz? Bu ifadeden Mehdi'nin daha gelmediği manası çıkmaz mı?
[8] Risalelerin kıyamete kadar devam edeceğine dair işaretler ve bir bakıma Üstad'dan sonra bir müceddid gelmeyeceğine dair ifadeler varsa, bu; "Her asrın başında bir müceddid gelecektir" mealindeki rivayete zıt olmaz mı?
[9] Ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde, bir asır sonra mehdinin geleceğine dair ifadeler var Risalelerde. Bu ifadeleri nasıl anlıyorsunuz?
[10] Ahir zamanda üç tane merhaleden söz ediliyor; iman, hayat ve şeriat diye. Bu konuyu biraz açar mısınız?
[11] "Hem üç mesele var: Biri hayat, biri şeriat, biri iman. Hakikat noktasında ve en mühimmi ve en âzamı, iman meselesidir." Üstad Hazretleri "üç mesele" dediği iman, şeriat, hayat aşamalarını ayet ve hadislerden mi istihrac etmiştir?
[12] Mehdiyetin üç dönemi olduğu ve bu dönemlerde de ayrı mehdiler geleceği ifade ediliyor. Üstad ise; "ileride gelecek o zat" diyor, yani "zatlar" demiyor. İzah eder misiniz?
[13] "Risale-i Nur'un kahramanı olan Hüsrev'in bu defaki iki hediye-i kudsiyesi ve kerametkârane o iki semavî hediyenin manevî i'cazını gözlere de gösterir..." Buradaki "iki hediye-i kudsiye" ne olabilir?