Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Nasıl bir uzv-u insanî hastalansa, yaralansa, sair âzâ vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Bu cümlesini açıklar mısınız, tıpta bu olay nasıl olmaktadır?
[2] "Evet; hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için, zaruret derecesinde olmak şartiyle, bazı umûr-u diniyeyi terkeder." ifadesini açar mısınız?
[3] ''Risalete inkilab eden velayet-i Ahmediye'' ne demektir?
[4] "Hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için, zaruret derecesinde olmak şartıyla, bazı umur-u uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var..." cümlesini nasıl anlamalıyız?
[5] Dua Ederken, Ellerin Ters Çevrilmesi Nedendir?
[6] "Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Muhammediyedir (a.s.m.) ve Velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür." Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
[7] Namazlardan sonra uzun tesbihat yapmanın ne gibi faydaları vardır, Üstad bu tesbihatı hangi kaynaklardan almıştır?
[8] Namazdan sonra yaptığımız tesbihattaki esma-i hüsnalara, neden ism-i azam duası ve tercüman-ı ism-i azam duası deniliyor?
[9] “Aziz kardeşlerimiz, şu dünyanın gidişatı ve hadisatın sevkiyatı her daim bitemamiha ahiret hesabına olmasından, ehl-i hakikat, ahiret ve beka itibariyla dünyaya bakıyorlar..." diye devam eden mektup, hangi risalede geçiyor ve açıklamasını yapar mısınız?
[10] Bu asrın bir hassası şudur ki; hayatı dünyeviyeyi, hayat-ı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Burada çok büyük bir tehlikeden bahsediliyor. Hem kendimizi ve hem de yakınlarımızı bu tehlikeden nasıl kurtarabiliriz?
[11] "Bu acip asrın bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın tiryak misâl ilâçlarının nâşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. " cümlesini açıklar mısınız, ne demek isteniyor?
[12] "Hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için, zaruret derecesinde olmak şartıyla, bazı umur-u uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer’iye var." cümlesini, özellikle hayat-ı içtimaiye noktasından izah eder misiniz?
[13] "Hırs-ı hayat ve hıfzı ve zevk-i hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insaniye, çok esbapla yaralanmış, sair letâifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış; vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor." cümlesini izah eder misiniz?
[14] "Ehl-i dalâlet nazar-ı dikkati şu hayata celb ede ede o derece nazar-ı dikkati kendine celb etmiş ki, ednâ bir hâcât-ı hayatiyeyi büyük bir mesele-i diniyeye tercih ettiriyor." cümlesini izah eder misiniz?
[15] "Nasıl bir uzv-u insanî hastalansa, yaralansa sair a'zâ vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar;.." Devamıyla izah eder misiniz?
[16] "Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatinde tekasül göstermesine binaen dedim,.." Bu mektupta tesbihat olarak sadece "sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber ve lailahe illah" virdleri üzerinde durulmuş, uzun tesbihattan bahsetmemiş?
[17] "Hem nasılki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane şaşaalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakikî vazifelerini ta'til ederek iştirak ediyorlar..." Buradaki "hanımlar" ruh mu, akıl mı, sırr mı?