Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Bugünlerde Kur’an-ı Hakîm’in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i sâlih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i sâlih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır." izahı?
[2] Bu zamanda kebairi işlemeyen, farzlarını yerine getiren kurtulur.. Cümlesini açar mısınız?
[3] "Def-i Şer, Celb-i Nef'a racihtir" cümlesine binaen; bir insanın önce namaz kılması mı gerekir, yoksa zinayı terketmesi mi?
[4] "Takvâ namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfî ibadetten gelen ehemmiyetli a'mâl-i salihadır." Bu cümlenin izahı nasıldır, menfi ibadetten maksat nedir?
[5] "Hem, takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü, bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek, çok sünnetlere mukabil sevabı var." cümlesini izah eder misiniz?
[6] Takva, Bu Zamanda Neden Daha Çok Önem Kazanmıştır?
[7] "Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur." buradaki farzları ve kebireleri nasıl anlamalıyız?
[8] Risale-i Nur'da takva ile ilgili yerler nerelerdir?
[9] Allah'tan Korkmak Nasıl Olur?
[10] "Böyle kebair-i azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır." Amel-i salih işleyebilmek madem bu zamanda bu kadar zordur. Hem ihlas da bu zamanda çok mühimdir. O zaman bu sözden maksat nedir?
[11] "Farzları yapan kebireleri işlemeyen kurtulur." hadis midir, yoksa bu asra ait bir hususiyet midir, bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?
[12] "Bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek, çok sünnetlere mukabil sevabı var." cümlesini izah eder misiniz, konuyu teyit eden ayet veya hadis var mıdır?
[13] Farzları yerine getirir, kebairden çekinirse kurtulur, sözünü nasıl anlamalıyız, burada bahsedilen farzlar hakkında bilgi verir misiniz?
[14] "Her zaman def-i şer, celb-i nef’a râcih olmakla beraber,.." Def'i Mefasid, Celbi Menafiden Önce mi Gelir?
[15] "Her birinin takva kalesine ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir,.." cümlesini izah eder misiniz?
[16] Takva ile ihlas arasında ne fark vardır? Takvanın içinde ameli salih var mı?
[17] Salih Amel Nedir; Risale-i Nur Penceresinden Açıklar mısınız?
[18] Üstadımız, "Bu asırda farzları yapan büyük günahlardan kaçan kurtulur." diyor. Buna rağmen nasıl oluyor da kırk vefiyattan bir tanesi kurtuluyor?
[19] Biz müminler günah işlememekle yükümlüyüz, ama bazen nefsimize uyuyoruz. Nefsimize uymamak için ne yapmalıyız? Günahlardan kendimizi nasıl alıkoyabiliriz? Nur talebeleri olarak bize tavsiyeleriniz ne olur?
[20] Takva mı, Tahliye-i Seyyiat mı, hangisi Doğru?
[21] Takvanın Mertebeleri Var mıdır?
[22] Günahtan Kaçınmak Vacip Sevabı mı, Farz Sevabı mı Kazandırıyor?
[23] Feraizi ifa eden ve kebairi terk eden bir ami adam mı Allah katında efdaldir, yoksa feraizi yerine getirmekle birlikte öncekine göre daha günahkar ve kusurlu olmakla birlikte, düzenli olarak Kur'an ilmi öğrenen bir ehl-i ilim mi?
[24] "Şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) olan sedd-i Kur’ânî’nin tezelzülüyle ve Ye’cüc ve Me’cücden daha müthiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor." İzah eder misiniz?
[25] "İhlâs kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz, iştirâk-i a’mâl-i uhrevî düsturuyla birbirimize kalemlerle, herbirinin a’mâl-i saliha defterine hasenat yazdırdıkları gibi; lisanlarıyla,.." Buradaki kalemler ve lisanlar ifadelerini nasıl anlamalıyız?
[26] "Kur’ân-ı Hakîmin nazarında, imandan sonra en ziyade esas tutulan takvâ,.." İmandan sonra ahiret, ibadet değil de neden takva?
[27] "Elbette takvayla ve niyet-i içtinabla yüzer amel-i sâlih işlenmiş hükmündedir." cümlesini izah eder misiniz? Bir de haramın terki neden farz değil de vaciptir?
[28] "Binler tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır." cümlesine örnek verir misiniz?
[29] "Risale-i Nur'un şakirdleri, böyle bir hâdisede manevî mücahedeleri, inşâallah zaman-ı Sahabedeki gibi az amelle, pek çok büyük sevab ve a'mal-i sâlihaya medar olur." Sahabelerin ameli az mı, niye Üstad böyle diyor?
[30] "Ve ben dahi, iman ve sadakat şartlarıyla, Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevî kazançlarıma, yirmidört saatte, iştirak-i a'mal-i uhreviye düsturuyla, bazan yüz defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri..." Buradaki "iman ve sadakat şartı"nı izah eder misiniz?
[31] "Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur." Daha önce bu günahları işlemiş olanlar da aynı müjdeye mazhar olabilir mi?