Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Ta hocalar 'fihi nazar' desin..." Fihi nazar, ne demektir, konunun akışına göre izah eder misiniz?
[2] ''Benim şahsım için mûcib-i hayrettir ki, o itiraz eden zât, herkesten ziyade kusurlarıma, eski karışık hayatlarıma bakmayarak, bütün kuvvetiyle imdadıma koşmak lâzım iken, maatteessüf, ondan tereşşuh eden bir itiraz,..'' Bu sahsın itiraz etteği nokta nedir acaba?
[3] "Belki de fikrim karışmış, Risalelerde hatalar da olmuş." ifadesini nasıl anlamalıyız? Hata olsaydı Üstad fark etmez miydi?
[4] "O adam, binler arkadaşıyla beraber o hediye-i Kur'âniyeye el atmışlar." Buradaki binler adamdan maksat; Risale-i Nur yazıldıktan sonra Üstad'a talebe olanlar mı, yoksa Kur'an hakikatlarını asrın idrakine anlatmak isteyen son devrin İslam uleması mı?
[5] "Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın feyziyle Yeni Said hakaik-i imaniyeye dair o derece mantıkî ve hakikatlı bürhanlar zikrediyor ki; değil Müslüman üleması, belki en muannid Avrupa feylesoflarını da teslime mecbur ediyor ve etmektedir." Buradaki "Müslüman alimlerin teslime mecbur edilmesi" kısmını açar mısınız?
[6] "En ziyade muavenet ve teşvik beklediğimiz ve onlar da o yardıma İslâmiyetçe ve meslekçe ve vazifeten mükellef oldukları bize yardımı yapmayıp, bilâkis, yanlış anlamasına binaen, Risale-i Nur’un hizmetine fütur verecek mevki-i içtimaiyelerinin ehemmiyetine istinaden itiraz etmişler." İzah eder misiniz?