Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "... ve böyle büyük kebâir içinde, haramların terkinde takvâyı izhar etmek, değil riya, belki ihfâsından pek çok derece daha sevaplı ve hâlistir." Bu cümleyi açıklar mısınız?
[2] "Bir imam, imamet vazifesinde tesbihatları izhar eder, ismâ eder; hiçbir cihette riya olamaz. Fakat vazife haricinde o tesbihatları âşikâre halklara işittirmeye riya girebildiği için, gizlisi daha sevaplıdır." izah eder misiniz?
[3] Halka hüsn-ü kabul ettirmek icin takınan bazı haller riya sayılmaz, deniliyor. Mesela nasıl tavırlar? Olduğu gibi görünse daha iyi olmaz mı, İslam'ı Tebliğ ve Temsil, Riya Sayılır mı?
[4] "Farz ve vaciblerde ve şeair-i islamiyede ve sünnet-i seniyyenin ittibaında ve haramların terkinde riya giremez, izharı riya olmaz. Meğer gayet zaaf-ı imanla beraber, fıtraten riyakar ola." cümlelerini açıklar mısınız?
[5] İman Hakikatlerini Bilmek, Sorumluluğumuzu Artırır mı?
[6] "Farz ve vaciblerde ve şeairi islamiyenin izharında riya olmaz. Meğer za'fı iman veya fıtraten riyakar ola..." Riyakar olanın fıtratına riyakarlık verilmişse, neden sorumlu oluyor?
[7] "Hırs ve tamah, za'f-ı fakr noktasında teveccüh-ü nâsı celbine medar riyâkârâne vaziyet almaya sevk ediyor." cümlesini izah eder misiniz?
[8] " Hırs-ı şöhret, hubb-u cah, makam sahibi olmak, emsaline tefevvuk etmek gibi hisler ve insanlara iyi görünmek, tasannukârâne ve tekellüfkârâne tarzını takınmakla riya eder." cümlesini izah eder misiniz?
[9] "Risale-i Nur'un hakikî şakirtleri, neşriyat-ı diniyelerinde ve ittibâ-ı sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebâirdeki takvâlarında, Kur'ân hesabına vazifedar sayılırlar." cümlesini izah eder misiniz?