Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve o şahs-ı maneviyi temsil eden has şakirtlerinin şahs-ı manevisi "Ferid" makamına mazhar oldukları için..." cümlesini Ferdiyetle ilgili bilgi vererek açıklar mısınız?
[2] Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsi ve o şahs-ı mânevîyi temsil eden has şâkirdlerinin şahs-ı mânevîsi ne demektir?
[3] "...değil hususî bir memleketin kutbu, belki ekseriyet-i mutlakayla Hicaz'da bulunan kutb-u âzamın..." ile "Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanımaya mecbur olmuyor." cümlelerini açıklar mısınız?
[4] Risale-i Nurun Şahs-ı manevisinin ferid makamına mazhar olmasını nasıl anlamalıyız, bir de Esma-i Hüsnadan nasıl nasibimizi alırız, nasıl mazhar olabiliriz?
[5] "Risale-i Nur'a karşı rakîbâne başka bir çığır açmakla hem o zarar eder, hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur'âniyeye bilmeyerek zarar verir, zındıkaya bir nevi yardım olur." cümlesini biraz açar mısınız?
[6] "Her zamanda bulunan iki imam" ile kastedilen nedir?
[7] "Gavs-ı azam’da, kutbiyet ve gavsiyetle beraber, Ferdiyet dahi bulunduğundan, âhirzamanda, şakirtlerinin bağlandığı Risale-i Nur, o Ferdiyet makamının mazharıdır." cümlesini ve kutbiyet, gavsiyet ve ferdiyet kavramlarını izah eder misiniz?
[8] Hz. Peygamber (asv), ricalül-gayb ve kutbiyet ve gavsiyetten bahs etmemişse, neden İslam alemi için önemli bir yer almış? Risaleler gözlüğü ile bu durumu nasıl izah edersiniz?
[9] ''Risale-i Nur'da Kutbiyet ve Gavsiyetle beraber Ferdiyet dahi vardır.'' Bu makamları ve Risale-i Nur'un bu makamlara nasıl mazhar olduğunu açıklar mısınız?
[10] Her zamanda iki imam var, derken neye işaret ediliyor?
[11] "... ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünyayı ahirete tercih etmek,.." gibi bir hastalıktan Üstad müteaddid yerlerde bahsediyor. Fakat bu hastalıktan nasıl kurtulacağımıza dair birşeyler söylemiyor; nasıl kurtulabiliriz?
[12] "Mekke-i Mükerreme'de dahi -farz-ı muhal olarak- Risale-i Nur aleyhinde bir itiraz kutb-u âzamdan gelse,.. Her zamanda bulunan iki imam ..." İki imam ve Mekke'de kutb-u azam günümüzde de varlar mı? Üstad'ın "kambur" dediği zat Mekke'deki kutb-u azam mı?
[13] "Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanımaya mecbur olmuyor. Ben, eskide, Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsini, o imamlardan birisini zannediyordum..." Kimdir bu imam, nasıl bileceğiz, detaylı bilgi verir misiniz?
[14] "Ehl-i velâyet, gaybî olan şeyleri, bildirilmezse bilmezler. En büyük bir velî dahi, hasmının hakikî halini bilmedikleri için, haksız olarak mübareze etmesini Aşere-i Mübeşşerenin mabeynindeki muharebe gösteriyor..." Bu ifadeler ile başlayan mektup niçin yazılmış ve gelecek bir muarızdan mı bahsediyor?
[15] "Risale-i Nur, o Ferdiyet makamının mazharıdır." Ferid makamı ne demektir?
[16] "Risalet-ün-Nur o ferdiyet makamının mazharıdır. Gizlenmeğe lâyık olan bu sırr-ı azîme binaen,.." Risale-i Nurlar için; neden "gizlenmeye layık büyük bir sır" deniliyor?
[17] "Ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünyayı âhirete severek tercih etmek,.." Bunun çaresi ne olabilir?
[18] "Madem hakikat budur, Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve sofî meşrep zatlar onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve..." Devamı ile birlikte açıklar mısınız?
[19] Mehdi süfyanı öldürecek, fikirlerini yok edecek, sistemini düzeltecekse bunlar ne zaman olur? Ya da bunları yapan kişi "hakikî beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zât" olabilir mi?
[20] "İki veli, iki ehl-i hakikat birbirini inkâr etmekle makamlarından sukut etmezler. Meğer, bütün bütün zâhir-i şeriate muhalif ve hatâsı zahir bir içtihadla hareket edilmiş ola..." İzah eder misiniz?