Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Sakın hocaların cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz..." cümlesinin izahı ve birkaç değerlendirme...
[2] Kastamonu Lahikası'nda geçen erkanlar, sahibler, haslar, naşirler, talebeler, taraftarlar dairelerini açıklar mısınız?
[3] "Eğer mescide gidip gelmekte kebâire mâruz kalırsa, halvethanesinde bulunması lâzımdır." Bu cümleyi yorumlar mısınız?
[4] "-En zayıflarınızın durumuna göre yürüyün.- hadis-i şerifinin sırrıyla hareket etmek,.." bu hadisi nasıl anlamalıyız?
[5] Kastamonu Lahikası'nda: “Eğer mescide gidip gelmekte kebaire maruz kalırsa, halvethanesinde bulunması lâzımdır.” deniyor. Günümüz şartları düşünüldüğünde, namazımızı cami yerine evimizde kılmamız daha uygun denebilir mi?
[6] "İmam-ı Rabbanî demiş ki: "Bid'a olan yerlere girmeyiniz." Maksadı, "sevabı olmaz" demektir; yoksa, namaz battal olur değil. Çünkü, Selef-i Sâlihînden bir kısmı, Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar..." Açıklar mısınız?
[7] "Erkân dâiresine liyakatı olmayan Risale-i Nur'a muhalif cereyana taraftar olmamak şartıyla; dâire haricine atılmaz..." Devamı ile birlikte açıklar mısınız?
[8] "Elimizde nur var, topuz yok." cümlesini açıklar mısınız?
[9] "Hem o zât, hem sizler biliniz ki: Ben, Risale-i Nur'un hizmetkârıyım ve o dükkânın bir dellâlıyım. Risale-i Nur ise, Arş-ı A'zama bağlı olan Kur'an-ı Azîmüşşan ile bağlanmış bir hakikî tefsirdir. Benim şahsımdaki kusurat, ona sirayet etmez." bu ifade kime ait, söyleyen kişi kusuru olduğu halde bunu ifade ediyor olabilir?..
[10] "Bid'a ile amel eden, kalben tarafdar olmamak şartıyla dost olabilir." Bu ifadeye göre Latince'ye taraftar olmayanlar dost kategorisine mi giriyor?
[11] "Sizin kalemlerinizin yadigârları ve Risale-i Nur'dan ayrılmamak ve sebat etmek senetleri olan yazılarınızı ve dininizi dünyanın çok fevkinde tutmanıza işaret veren dünya sureti üstündeki çizgilerinizi,.." İzah eder misiniz, çizgilerden maksat nedir?
[12] "Hem bir adam, kendi başına cesareti güzel de olsa, bir cemaat-i mütesanideye girdikten sonra, onların istirahatini ve sarsılmamalarını muhafaza etmek için, o şahsî cesareti istimal edemez." Cemaatte cesur kardeşler insana daha çok aşk şevk veriyor, sarsılanlara daha çok moral ve motivasyon sebep oluyor. Neden Üstadımız CESARETİ kullanmamasını istiyor, izah eder misiniz?
[13] "Mesleğimiz, sırr-ı ihlasa dayanıp hakaik-i imaniye olduğu için hayat-ı dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabete, tarafgirliğe ve mübarezeye sevk eden hâlâttan tecerrüd etmeye mesleğimiz itibarıyla mecburuz." Hakkı tutup halkın içine karışmak daha iyi değil mi?