Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Ahsen-i takvîm", "alâ-yi illiyyîn", "esfel-i sâfilîn" terimlerini açıklar mısınız?
[2] "Adem-i kabul" ve "kabul-ü adem" kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız?
[3] "Acz, fakr, naks" kavramlarını açıklar mısınız?
[4] "Atâ", "kaza" ve "kader" kavramları hakkında bilgi verir misiniz?
[5] "Ayân-ı sâbite" ne demektir?
[6] "Adaleti mahza" ve "adaleti izafiye" hakkında bilgi verir misiniz?
[7] "Acz" ile "fakr" arasında ne fark vardır?
[8] "Aleyhisselam" ifadesinin, Hz. Mehdi için kullanılması doğru mudur?
[9] "Arş" ne demektir?
[10] "Avalim-i ulviye" denilen meşhur alem-i misal, alem-i ervah, alem-i berzah, alem-i bakiden ve dar-ı bekadan değiller mi? "Alem-i beka", "alem-i ulvi", "ahiret" kavramlarını tanımlar mısınız?
[11] "Alem-i vücub" ve "alem-i vücubun künuzu" ne demektir, açıklar mısınız?
[12] "Âlâm-ı hazinâne, ahvâl-ı muhavvifâne" ne demektir?
[13] "Alem-i şehadet" ile "alem-i misal" ne demektir?
[14] "Akaidi ve imani hükümler" ne demektir?
[15] "Abd, ibadet, ubudiyet-i külliye" ve "abd-ı külli" ne demektir?
[16] "Amud-u nurani" ne demektir?
[17] "Ayniyet" ve "misliyet" mevzuunu daha detaylı anlatabilir misiniz?
[18] "Âlem" kelimesinin içinde geçtiği kavramları izah eder misiniz?
[19] "Alem-i misal" ile "alem-i melekût" arasında nasıl bir ilişki vardır?
[20] "Alem-i misal", ruhlar alemi ile cismani alem arasında mı?
[21] "Ayat-ı tekviniye" ne demektir?
[22] "A'lâ-yı illiyyîn" nedir, neresidir; Risalelerdeki manası, Kur'an'daki mana ile aynı mı?
[23] "Azim" ile "hırs" arasındaki farkı, Risale-i Nurlarda geçen haliyle nasıl açıklayabilirsiniz? Bir işteki gayret, azim mi hırs mı; farkı nedir?
[24] "An-ı seyyale" ile "an-ı vahid" kavramlarını açıklar mısınız, aralarında fark var mıdır, varsa nedir?
[25] "Avam" ve "havas" kelimeleri kimler için kullanılıyor? Yazarlara, profesörlere, doçentlere mi havas denir? Bir çiftçi veya köylü havas olabilir mi?..
[26] "Ahsen-i Takvim"deki Takvimden Maksat Nedir?
[27] "Akıl" ile "zekâ"nın Farkı Nedir?
[28] "Akıl" ile "şuur" arasında fark var mıdır? Melekler akıl sahibi midirler yoksa şuurlu mudurlar?
[29] "Azap" ve "elem" arasındaki fark nedir?
[30] "Adalet" ve "hikmet" arasındaki fark nedir?
[31] "Alem-i mana" ile "alem-i misal" aynı mıdır; varsa farklarının izahı nedir?
[32] "Alem-i meleküt" ve "alem-i emir" kavramları aynı mıdır, açıklar mısınız?
[33] "Âlem-i emir=alem-i melekut=alem-i gayb"; "alem-i mülk=alem-i halk=alem-i şehadet" şeklinde bir tasnif doğru olur mu?
[34] "Arş" ile "alem-i emir" aynı yer mi farklı yerler mi?
[35] "Alem-i emir" ve "ayan-ı sabite" arasındaki fark nedir?Alemi emir, sıfat-ı iradenin arşı ise; ayan-ı sabite ilim sıfatının mı arşıdır? Hangisi daha kapsamlıdır?
[36] "Azamet" ve "kibriya" kavramları arasındaki fark nedir?
[37] "Ayna / ayine" ile "mazhar" olma kavramlarının farkı var mı?
[38] "Arz" ile "dünya" kavramlarını izah eder misiniz, aralarındaki fark nedir?
[39] "Adetullah" ile "sünnetullah" kavramları arasında fark var mıdır?
[40] "Akıl" ve "fikir" kavramları arasındaki ilişkiyi açar mısınız?
[41] "Adem", yani yokluk ne demektir, tarif edilebilir mi?
[42] "Asfiyâ", "sıddîkîn," "evliya" ve "veli" kavramlarını ve aralarındaki farkı izah eder misiniz?
[43] "Ahval" ve "hissiyat" kavramları arasındaki fark nedir?
[44] "Arzu" ve "meyil" kavramlarını ve aralarındaki farkı açıklar mısınız?
[45] "Acz" ve "Zaaf" arasında nasıl bir fark vardır, açıklar mısınız?
[46] "Afaki tefekkür" içerisine tarih ve siyaset dahil midir? Yani tarih okuyarak veya siyaseti takip ederek tefekkür edebilir miyiz? Allah'ın isim ve sıfatları ile meydana gelen hadiseler arasında ilişki var mıdır?
[47] "Amel" , "fiil" , "kisb" ne demektir; aralarındaki fark nedir?