Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Melekût" ile "mülk" kavramlarını açıklar mısınız?
[2] "Mana-yı örfi" ne demektir, açıklar mısınız?
[3] Mana ve Hakikat ile Meyve ve Çekirdek İlişkisi Hakkında Bilgi Verir Misiniz?
[4] "Mümaselet" ve "müşabehet" kelimelerinin anlamları nelerdir?
[5] "Melek-i ilham" tabirini genişçe açıklar mısınız?
[6] "Manevi Seyyidlik" ne demektir, açıklar mısınız?
[7] "Meleke", "kuvve", "duygu" kavramları arasındaki farklar nelerdir?
[8] Üstad "mantık" kelimesini hangi anlamda kullanıyor? Acaba İbni Sina'nın ve bundan dolayı Aristo'nun mantık ilmi anlamında mı kullanıyor? Veya belirli bir mantık ekolünü kast etmeden, sadece "doğru bir sonuç çıkarma" anlamında mı kullanıyor?
[9] "Millet", "milliyet", "milliyetçilik", "ümmet", "ırkçılık", "unsuriyet", "asabiyet-i milliye" kelimelerini izah eder misiniz?
[10] "Metanet" ne demektir, "sebat"tan farkı nedir?
[11] "Mehdi-i Resul" ne demektir, açıklar mısınız?
[12] "Misil", "nazir", "şerik", "şebih", "vezir", "zıd" ve "nid" kelimeleri arasındaki nüansı izah eder misiniz?
[13] "Muhakkikin-i ulema" ile "muhakkikin-i asfiya" arasındaki fark nedir, tarzları aynı mı, ayrı mıdır?
[14] "Mecul-i ilahi" ve "makdur-i ilahi" kavramlarını izah eder misiniz?
[15] "Mektubat-ı Rabbani" ve "Mektubat-ı Samedani" kavramları arasındaki farklar nelerdir?
[16] "Mahiyet" ve "istidat" kavramlarını izah eder misiniz; aralarındaki fark nedir?
[17] "Magfiret" ve "affetmek" arasındaki fark nedir?
[18] "Mahiyet", "hakikat", "suret" kavrmalarının anlamlarını açıklar mısınız?
[19] "Mü'min" ve "Müslim" ne demektir, aralarındaki fark nedir?
[20] "Mizan" ve "nizam" kavramları hakkında bilgi verir misiniz?
[21] "Mahiyeti insan" ve "hakikati insan" kavramlarını izah eder misiniz, farkları nelerdir?
[22] "Mebadi-i zaruriye" ne demektir, açıklar mısınız?
[23] "Mümin" ile "Müslüman" arasındaki fark nedir; mümin kimlere denir?
[24] "Mahlukat" ile "mevcudat" arasındaki fark nedir, hangisinin kapsamı daha geniştir?
[25] "Mana-yı harfi" ve "mana-yı ismi" kavramlarının Arapça dilbilgisinde olmadığı söyleniyor. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
[26] "Mevcudat" ve "varlık" kelimeleri arasında nasıl bir fark vardır?
[27] "Madum" kavramını izah eder misiniz? Varlığı imkansız olan şey, diye tanımlayanlar var da...
[28] "Makam" kelimesini biraz açar mısınız? Risalelerde geçen manasını "cümlenin evvel ve ahirini, aradaki irtibatı düşünerek konuşmak" desek doğru olur mu?
[29] "Meslek" ve "meşrep" kavramları hakkında bilgi verir misiniz?
[30] "Mekan"ın hakikati nedir?
[31] "Mün'im", "Rahman", "Rezzak" ve "Kerim" isimleri arasındaki farklar nelerdir? "Lütuf", "ihsan" ve "ikram" arasındaki farkları da yazar mısınız?
[32] "Mahlukat", "masnuat", "mevcudat" kelimerini izah edip, aralarındaki farkı belirtir misiniz?
[33] "Merhamet" ve "şefkat" kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız?
[34] "Mana-yı harfi", "mana-yı ismi", "hikmet" ve "nazar" arasındaki farklar nelerdir?
[35] "Marziyat-ı İlahi" ne demektir, izah eder misiniz?
[36] "Mümteniü'l-vücud" kavramını izah eder misiniz? "Mümteni" varlığı imkansız anlamına gelirken, neden "vücud" kelimesi kullanılıyor?
[37] "Mahluk" kavramını geniş olarak izah eder misiniz?
[38] "Maârîzu'l-kelâm" ve "müstetbeâtü't-terâkib" kavramlarını izah eder misiniz?
[39] "Mizanlı intizam" ile "intizamlı mizan" arasındaki farkı izah eder misiniz?
[40] "Muhabbet" kavramını izah eder misiniz? "Muhabbet etme"yi nasıl anlayabiliriz?
[41] "Meziyet" ve "fazilet" kavramları arasındaki farkı "tefani" noktasında izah eder misiniz?
[42] "Mertebe" ve "makam" kavramları arasındaki fark nedir?
[43] "Malik" ve "Melik" isimleri arasındaki fark nedir?
[44] "Mutlak Vekil" kavramını izah eder misiniz, Mutlak vekilin her dediğini yapmak veya yapma dediğini yapmamak mı gerekir? Böyle olursa şahsa değil, kitaba bağlılık esası sarsılmaz mı?
[45] "Merak" duygusunun vasat mertebesi nedir, izah eder misiniz?
[46] "Müslüman İsevîleri" kavramı, iki dinli manasında mıdır; neden böyle bir kullanım yapıyorsunuz?
[47] "Mânâ-yı işârî" ve "mânâ-yı remzî" ne demektir; dolayısıyla "remiz ve işaret dilleri" ne demektir?
[48] "Mûcize" kavramını açar mısınız?
[49] "Müslüman İsevîler" kavramını açar mısınız, bunlar kimler olabilir, özellikleri nelerdir?
[50] "Mevadd-ı şerire" kavramını açar mısınız?
[51] "Muhlis" ile "muhlas" arasındaki farkı izah eder misiniz?
[52] "Muhal" ile "mümteni" kavramları arasında fark var mı, varsa izah eder misiniz?
[53] "Mu’cizât-ı Kur’âniye" kavramına itiraz edenler oluyor. Mucizeler peygamberlere has olup, Kur'an için keramet denilmeli diyorlar. Üstad ekseri olarak mucize kavramını kullanmakla birlikte keramet-i Kur'aniyeyi de kullanıyor, farkları ne olabilir?
[54] "Nizamlı mizan" ile "mizanlı intizam" ifadeler arasındaki farkı, mücessem bir misalle izah eder misiniz?
[55] "Muktazi" ve "alamet" kavramları arasındaki fark nedir?
[56] "Mahiyet" ve "şule-i mahiyet" arasındaki fark nedir?
[57] "Mutlak" ile "Mübhem" arasındaki farkı izah eder misiniz?