Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Rüyet nedir?
[2] "Risalet" ve "velâyet" kavramları hakkında bilgi verir misiniz?
[3] "Rab" kavramını açıklar mısınız?
[4] "Ruh" ve "Kalb" Arasındaki Münasebet Nasıldır?
[5] "Ruhlar alemi", "şehadet alemi", "berzah alemi" ve "melekut alemi" kavramlarını izah eder misiniz?
[6] Ruh nedir, özellikleri nelerdir?
[7] "Ruhaniyat" ne demektir, açıklar mısınız?
[8] "Reddetmek", "kabul etmemek" ve "amel etmemek" ifadelerinin aralarındaki farkı izah eder misiniz?
[9] "Remiz", "işaret" ve "sarahat" kavramlarını izah edebilir misiniz?
[10] "Ruhu beşer" ve "kalbi insani" ile "halis sürur" ve "safi sevinç" kavramlarını izah eder misiniz? Bunların lügat manaları aynı değil midir?
[11] "Reşahât-ı ihtiyar", "lemeât-ı kast", "nur-u kast", "ziya-yı irade", "lem´a-i ihtiyar", "şule-i hikmet". Bu terkipleri açıklar mısınız?
[12] "Ruh" ve "hayat" ilişkisi nasıldır; aralarındaki farkı açıklar mısınız?
[13] "Ruh", "latife-i Rabbaniye", "sırr", "vicdan" gibi hislerin özellikleri ve birbiriyle münasebetini kısaca açıklar mısınız? Buradaki "ruh" dediğimiz his, malumumuz olan ruh değil mi? O hislerle beraber "kalp", hep ruhun özellikleri değil midir?
[14] "Ruh", "kalp", "akıl" nedir; "vesvese" hangisine gelir? "Tereddüt", "şüphe" ve "vesvese" farklı şeyler midir; hangisi imana zarar verir?
[15] "Ruhani" kavramını açar mısınız? Melek ve cinlerden farklı mıdır?
[16] "Rahvan" kavramı ne demektir, açar mısınız?
[17] "Uluhiyet" ve "rububiyet" ne demektir, izah eder misiniz?