Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] "Saltanat-ı Rububiyet" ne demektir, açıklar mısınız?
[2] Nur Külliyatı'nda “sikke, turra , hatem ve mühür” kelimeleri çokça geçer. Bunlar arasında ne gibi bir fark vardır?
[3] "Sebr ve taksim" ne demektir, açıklar mısınız?
[4] Seyr-ü Süluk Nedir, Nasıl Olur?
[5] "Sebat" ne demektir, Risalelerde nerelerde geçiyor?
[6] "Sonsuzluk" nedir, anlaşılabilir mi?
[7] "Seyrü süluk-u kalbi" ne demektir; "seyrü süluk-u ruhani"den farkı nedir?
[8] "Sırr-ı ihlas", "sırr-ı uhuvvet" gibi kelimelerdeki "sırr" nedir, bilgi verir misiniz?
[9] "Sıfat", "esma", "şuunat", "fiil" kavramlarını genişçe izah eder misiniz?
[10] "Sıfat-ı zaide" ve "sıfat-ı gayrı" zaide arasındaki farkı izah eder misiniz?
[11] "Sırr-ı vahdet" ile "sırr-ı tevhid" arasında fark var mı?
[12] "Sa'y" kelimesinin kapsamı nedir, hizmetteki ıstılahi manasını nasıl anlamalıyız; hakiki sa'y nasıl olur?
[13] "Sabit hakikatler" ile "nisbi hakikatler" arasındaki fark nedir?
[14] "Sünuhat", "zühurat", "ihtarat" hakkında bilgi verir misiniz?
[15] "Sır" ne demektir, açıklar mısınız?
[16] "Saadet-i ebediye" ile "cennet" ne demektir; aralarında ne fark vardır?
[17] "Sebep", "müsebbip", "müsebbep" kelimelerini örneklerle açıklar mısınız?
[18] "Sünuhat" ile "ilham"ın farkını izah eder misiniz?
[19] "Süveydaü'l-kalp", "nokta-i sevda", "lümme-i şeytaniye" tabirlerini açıklar mısınız?
[20] "Selef-i salihin" kimlerdir, açıklar mısınız?
[21] "Siracü'n-Nur" ne demektir, açıklar mısınız?
[22] "Sanat-ı İlahiye" ile "Sanat-ı Rabbaniye" kavramları arasındaki fark nedir?
[23] "Sebat" ve "sabır" kavramları arasındaki farkı izah eder misiniz?
[24] "Saltanat" ve "hükûmet" kavramlarını izah eder misiniz?
[25] "Sıfât-ı Seb’a-i Kutsiye" kavramını izah eder misiniz?
[26] "Sâni-i Hakîm" , "Sâni-i Zülcelâl" , "Fâtır-ı Hakîm" , "Kadîr-i Hakîm" ifadeleri ne anlama geliyor, tecellileri nelerdir?
[27] "Sünuhat" , "tuluat" , "istihraç" , "istinbat" kavramlarını açar mısınız?
[28] "Süveydâ-i kalp" kavramını açar mısınız; kalbin süveydâsı ne demektir?
[29] "Sübhan" lügatte sadece Allah olarak tanımlanıyor. Allah'ın sübhan olmasını ve sübhan olanın özelliklerini izah edebilir misiniz? Ayrıca tesbih kelimesiyle "Sübhan" arasında mana ilişkisi var mıdır?
[30] "Sadık" , "masdûk" ve "musaddak" kavramlarını ve aralarındaki farkları izah edilebilir misiniz?