Ana Sayfa

Sorularla Risale

Bediüzzaman, Celalettin Suyuti'nin Peygamberimizi uyanıkken yetmiş defa gördüğünü ifade etmektedir. Ancak bu olayın vuku bulmadığı ve hiçbir kaynakta da yer almadığı iddia edilmektedir. Konunun mahiyeti nedir?

İtiraz Konusu:

"Hattâ Celâleddin-i Süyûti gibi, uyanık iken, çok def'a sohbet-i nebeviyeye mazhar olan velîler …"(1)

"Sonra ehl-i keşfin tasdikıyla; yetmiş def'a Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm temessül edip, yakaza hâlinde O’nun sohbetiyle müşerref olan Celâleddin-i Suyutî gibi allâmeler ve muhakkikler ..."(2)

"Alem-i yakazada, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmla mükerrer sûrette müşerref olan Celâleddin-i Suyûtî ..."(3)

İddia:   

Önce şunu sormamız gerekmektedir: Said Nursî, Celâleddin Suyutî’nin uyanıklık hâlinde, Hz. Peygamber (s.a.v.) ile görüştüğünü onun hangi kitabından nakletmektedir? Niçin bu iddiasını delillendirmemiştir?

İddiaya Cevap:

İşte kaynak! İmam-ı Suyutî'nin bir talebesi olan Şeyh Abdülkadir-i Şazelî demiş:

"Ben İmam-ı Celâleddin-i Suyutî'ye sordum, 'Efendim, siz kaç defa yakazaten  Resulullah'la buluştunuz?' İmam-ı Suyutî dedi: "Yetmişten fazla..."(4)

Aynı kaynakta, Abdulvahhab eş-Şa'ranî'nin  El-Mizan-ül Kübra Mukaddemesi'nden naklen;  Abdulvahhab-ı Şa'ranî  demiş:

"Ben Celâleddin-i Suyutî'nin kalemiyle yazılmış bir kâğıdı onun talebelerinden Şeyh Abdülkadir-i Şazelî'nin yanında görmüştüm. O kâğıtta; bir zât, İmam-ı Suyutî'ye müracaat ederek, o sıra Mısır Sultanı Kaytabay'ın yanında bir işinin halli için şefaatçi olmasını istemiş. İmam-ı Suyutî ona yazmış ki:
 
'Kardeşim, ben Resulullah (a.s.m) ile şimdiye kadar yetmiş defa yakazaten görüştüm. Eğer sultanların yanına girmekle, Peygamber'in bu sebeple ilişkisini kesmesinden, yani görünmemesi korkusu olmasa idi, senin için saraya çıkar, sana şefaati olurdum.' demiş."

Şaranî’nin bildirdiğine göre, büyük velilerden İbrahim el-Metbûlî, sık sık Hz. Peygamber (a.s.m)’i rüyada görürdü. Annesi; "Asıl iş odur ki, Onu uyanıkken görebilmektir." derdi. Daha sonra bu zat Efendimizle uyanıkken görüşmeye ve bazı konuları onunla istişare etmeye başladı. Annesi bu durumu öğrenince “İşte erkeklik budur!” demişti.(5)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

(2) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Yedinci Nükteli İşaret.

(3) bk. a.g.e. ve Mektup, On Üçüncü İşaret. 

(4) bk. Ş. Yusuf Nebhanî, El-Fethü'l-Kebir, 1/7 Mukaddeme.

(5) bk. Şaranî, et-Tabakatu’l-Kübra-Şamile, 1/306.

OKUNMA: 20404

Niyazi BEKİ (Doç. Dr.)