Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Bediüzzaman'ın, Kürdistan'ın kurulması gerektiğini söylediğini yazanlara, nasıl cevap verebiliriz?

Bediüzzaman'ın tüm hayatına nazar ettiğimizde onun tek gayesi söz konusu, o da İslam'ın tealisi, İslam'ın yüceltilmesi...

Risale-i Nur eserleri de zaten bu meyanda konuları ele almış ve bin yıldan bu yana İslamiyet aleyhinde biriken sorulara cevap vermekle beraber, ehli imanın imanını inkişaf ettirmek veya muhafaza etmek vazifesini üzerine almış durumdadır. Ancak Şarkın ileride karşışabileceği sıkıntıları hissetmiş olmalı ki, şark ta bir üniversitenin kurulmasıyla ve bu üniversitenin Türkçe, Kürçe, Arapça dillerinde eğitim vemesiyle, meydana gelebilecek sıkıntıların bu şekile bertaraf edilmesi için çaba ve gayret göstermiş. Ancak gelişen olaylar Birinci Dünya Savaşının başlaması, kendisinin gönüllü alay komutanı olarak talebeleriyle bizzat savaşa katılması  ve savaş sonrasında yirmi sekiz  yıl boyunca maruz kaldığı işkenceler nedeniyle, bu hedefi akim kalmış, gerçekleşmemiştir.  

“Medreset - üz Zehra” denilen üniversiteyi tesis etme hedefi. Üstad hazretlerinin kurmak istediği “Medreset-üz Zehra”, milletler arasında kaynaşmayı sağlayıp, aralarında mevcut olan menfi milliyetçiliği kaldıracak özelliğe sahipti. Fakat bu medresenin şimdilik madden tahakkuku söz konusu olmadıysa da, nur medreseleriyle tahakkuk ettiği ifade edilmektedir.

“Câmi-ül Ezher Afrika'da bir medrese-i umumiye olduğu gibi; Asya, Afrika'dan ne kadar büyük ise, daha büyük bir dârülfünun, bir İslâm üniversitesi Asya'da lâzımdır.

Tâ ki İslâm kavimlerini, meselâ Arabistan, Hindistan, İran, Kafkas, Türkistan, Kürdistan'daki milletleri, menfî ırkçılık ifsad etmesin. Hakikî, müsbet ve kudsî ve umumî milliyet-i hakikiye olan İslâmiyet milliyeti ile “Mü'minler ancak kardeştirler.” ayetinin hükmünün tam inkişafına mazhar olsun. Ve felsefe fünunu ile ulûm-u diniye birbiriyle barışsın ve Avrupa medeniyeti, İslâmiyet hakaikıyla tam musalaha etsin."
(1)

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II

Irkçılık konusu için bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup Üçüncü Mebhas

OKUNMA: 14726

Sorularla Risale