Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Şatahat gibi haller Üstad Hazretlerinde görülmüş müdür?

Şatahat; mânevi sarhoşluk, kendinden geçer bir hâle gelmek ve böyle istiğrak hâlinde iken söylenen müvazenesiz sözler gibi anlamlara gelir.

Şatahat; tarikat ve tasavvuf mesleğinin seyrü sülûk hengamında görünen özel bazı halleridir. Kemal değil, nakıs bir haldir. Kişinin kabiliyet ve istidat darlığından ortaya çıkar. Ya da Allah’ın bir isminin cezbesine kapılıp sair isimlerini görememe halinin bir neticesidir. Bundan dolayı Velayet-i Kübra ve Veraset-i Nübüvvet olan sahabelerde ve onları takip eden asfiya ve muhakkik-i evliyalarda bu haller görünmez.

Mesela Şah-ı Nakşibend, Abdulkadir Geylani, İmam Rabbani, İmam Gazali (r.a) gibi zatlarda bu haller yoktur.

Risale-i Nur mesleği ve Üstat, Velayet-i Kübra ve Veraset-i Nübüvvet mesleğinde olduğu için, şatahat ve sekir gibi nakıs ve kusurlu haller görünmemiştir. Bu gibi haller daha çok tarikat berzahında giden Velayet-i Suğra sahibi evliyalarda görülmüştür. Üstat hem meslek olarak  hem de kabiliyet açısından istikamet ve muvazene içinde hareket etmiştir.

OKUNMA: 3008

Sorularla Risale