Ana Sayfa

Sorularla Risale

Üstadımızın, Yeni Said olmasına katkıda bulunan; Fütuh-ul Gayb kitabını okumamızın, mesleğimiz açısından, bizim de istifademize medar olur mu?

Risale-i Nur'a vakıf olup, onun prensiplerini hayatına rehber kabul eden selahiyetli kişilerin, değişik eserler okumasında ve o eserlerden istifade etmesinde bir sakınca yoktur. Risale-i Nur, İslam’ın geçmiş hazinelerini açan bir anahtar gibidir. Kim Risale-i Nur anahtarını eline alıp, o hazineleri açıp, oradan istifade ederse, bunda bir mahzur yoktur.

Üstad bu manaya şu ibareler ile işaret ediyor:

"Selef-i Sâlihînin ve muhakkıkîn-i ulemanın âsarları, çendan her derde kâfi ve vâfi bir hazine-i azîmedir; fakat bazı zaman olur ki, bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Çünkü hazine kapalıdır. Fakat bir anahtar çok hazineleri açabilir."(1)

Abdülkadir Geylani, İslam irfanının ölümsüz şahsiyetlerindendir. Fütuhu’l Gayb onun en önemli eserlerinden kabul edilir. Bu eserde rıza, teslimiyet, şikayeti ve iradeyi terk, nefse, hevaya ve şeytana ittiba etmemek, sabır, şükür, fena, zühd, tevekkül gibi tasavvufi kavramlar açıklanmakta ve saliklere yol gösterilmekte, tasavvuf yolunun esasları tespit edilmektedir. Seçkin bir guruba hitaben yaptığı sohbetlerden derlenmiş bu eser, Hz. Geylani’nin bütün temel düşüncelerini içine alan bir tasavvuf klasiğidir. İbn Teymiyye’den Bediüzzaman’a, İbnü’l Arabi’den İmam Rabbani’ye kadar ilim irfan semasının yıldızları asırlar boyunca bu değerli eseri okumuş ve ondan etkilenmişlerdir. Gavs-ı Azam’ın yüzyıllar ötesinden gelen sıcak sesi, bugünde aynı tazeliğini korumaktadır.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale

OKUNMA: 2971

Sorularla Risale