Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Eski Said döneminde yazılan imani eserler (Mesnevi-i Nuriye, İşaratü'l-İ'caz) külliyata dahil edildiğine göre, Eski Said ile Yeni Said ayrımının ne anlamı kalıyor?

Mesnevi-i Nuriye  ve  İşarat’ül İ’caz Risale-i Nurların tohumu ve fidanlığı hükmündedir. Risale-i Nurları oluşturan Sözler, Mektubat, Lem'alar  ve Şualar ise  bu iki eserin açılımı ve izahı konumundalar. Bir cihetle aralarında fidan-ağaç ilişkisi mevcut.

Nasıl incir tohumunda incir ağacı mündemiç ise, Risale-i Nurlar da Mesnevi-i Nuriye ve İşarat’ül İ’caz gibi özlü ve beliğ olan eserlerde mündemiçtir. Risale-i Nurlar bu iki eserdeki öz ve beliğ ifadeleri temsil ve teşbih metodu ile akla yaklaştırıyor. Geniş izahlar takdim ederek o ince ve latif bahisleri herkesin istifadesine sunuyor. 

Üstad Hazretleri bu hakikate şu şekilde işaret buyuruyor:

"Demek o fidanlık Mesnevî, turuk-u hafiye gibi enfüsî ve dahilî cihetinde çalışmış, kalb ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Bahçesi olan Risale-i Nur, hem enfüsî, hem ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi âfâkî ve haricî daireye bakıp marifetullaha geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Mûsâ Aleyhisselâmın asâsı gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış..."(1)

Üstad İşaratü'l-İ'caz için ise şu ifadeyi kullanıyor:

"Risale-i Nur’un fatihası olan İşârâtü’l-İ’câz tefsiri..."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Mukaddime

(2) bk. Şualar, Birinci Şua

OKUNMA: 4159

Sorularla Risale