Ana Sayfa

Sorularla Risale

.Gerçekte olmadığı halde, Necmeddin Şahiner Bediüzzamana matematik, Şerif Mardin ise cebir kitabı yazdırdığını iddia edenlere ne dersiniz?

Bediüzzaman Van'da müsbet ilimleri tahsil edip birkaç eser telif etmiştir. Müsbet ilimleri tahsil etmesinin sebebi; hem kendisinin Tarihçe-i Hayat adlı eserinde hem de yeğeni Abdurrahman Nursi'nin hazırladığı tarihçede benzer ifadelerle şu şekilde geçiyor:

"Van'a ilk geldiği zaman, Vali ve me'murin ile ihtilât ederek, dûnya ahvali ve içtimaî mes'elelerle de yakından ilgilendi. Hem şu kanaat ve neticeye vardı ki; asr-ı hazırda yalnız eski tarz ilm-i kelâmın, din-i İslâm hakkında vârid olan şükûk ve şübehatın reddine kifayetli değ'ildir. Bu sebeple yeni fennî ilimlerin de tahsilini lüzumlu ve zarurî gördü. Bunun için tarih, coğrafya, riyaziyat, kimya, biyoloji, felsefe vesaire fenlerden bir çoğunu az zaman zarfında elde etti..." 1

Bu sırada telif ettiği üç eser, Mantık ve Matematik üzerinedir. Bunlardan ikisi Mantık'a dair olan "Kızıl İcaz" ve "Talikat" kitaplarıdır.

Kızıl İcaz adlı eseri Abdurrahman Ahdarî’nin “Süllemü’l-Münevrak” isimli eserine bir hâşiye 2 , Talikat adlı eseri ise Bürhan-ı Gelenbevi üzerine yazdığı haşiyelerdir. 3

Bu iki kitap yayımlanmış ve kendilerini inkar edenlere bir şamar olarak meydandadır.

Üçüncüsü ise; "Riyazî hesap ve matematik" mevzuunda olduğu ve bu  eserin -o zaman müellif Türkçe’yi bilmediğinden- Kürtçe olarak kaleme alınmış olduğunu ve Tahir Paşa konağı yangınında telef olduğunu, hem merhum Abdurrahman hem de Bediüzzaman'ın hizmetkârlarından Mustafa Sungur ve Hüsnü Bayramoğlu, Üstadlarından bu şekilde duyduklarını defalarca anlatmışlardır ve bu hatıralar kaydedilmilştir. 4
 
1.Abdurrahman, Bediüzzamanın Tarihçe-i Hayatı,s.32
2.Risale-i Nur Enstitüsü,Kızıl İcaz ve Bediüzzaman’a Göre Mantık İlmi,s.1
3.İsmail Mutlu, Sorularla Bediüzzaman Said Nursi,2.cilt,s.188
4.Abdülkadir Badıllı,Mufassal Tarihçe-i Hayat,s.162

OKUNMA: 7010

Nurettin CEYLAN