Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 334. Bölüm (Yirmi Yedinci Söz /6)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

"Üç nokta-i nazar, şu zamanın içtihadâtını arziye yapar, semâvîlikten çıkarıyor. Hâlbuki şeriat semâviyedir ve içtihadât-ı şer’iye dahi, onun ahkâm-ı mesturesini izhar ettiğinden, semâviyedirler." içtihadın arziye veya semavi olması nasıl olur, burayı açar mısınız?

"Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır." hikmet ile illetin ayrı olmasını açar mısınız?

"Hikmet ve maslahat ise, tercihe sebeptir; icaba, icada medar değildir. İllet ise, vücuduna medardır." cümlesini izah eder misiniz?

"Meselâ seferde namaz kasredilir, iki rekât kılınır. Şu ruhsat-ı şer’iyenin illeti seferdir, hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmasa da namaz kasredilir. Çünkü illet var. Fakat sefer bulunmasa, yüz meşakkat bulunsa, namazın kasredilmesine illet olamaz." seferilik konusunu detaylıca açar mısınız?

"İşte, şu hakikatin aksine olarak, şu zamanın nazarı ise, maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre hükmediyor. Elbette böyle içtihad arziyedir, semâvî değildir." izah eder misiniz?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 481

Sorularla Risale