Ana Sayfa

Sorularla Risale

A

*ABES


(Gaye) kelimesine de bak.
1-Abesiyet ve nizamsızlık yoktur:
* 10.Söz 6.Hakikat sh:75’te hâşiye
* 30.Lem’a 5. İşaret sh:324
* Mesnevî sh:216’da ikinci ve 217’de birinci ve son İ’lem ve 218’de ilk İ’lem de alâkalıdır.
1/1- Abesiyet vehmine düşüren nokta-i nazardan kurtulma yolu:
*Mesnevî (Badıllı) sh:315’de birinci İ’lem
2- Herşey en güzel şekilde yaratılmıştır:
* 18. Söz 2.Nokta sh:231
* Hutbe-i Şamiye sh:38, 39
3- Âlemde görülen bazı intizamsızlıklar, bir kısım hikmetler içindir:
* Mesnevî sh: 211’de son İ’lem


*ACBÜZZENEB


(Haşir) kelimesine de bak.
4- Acbüzzeneb:
*29.Söz 10.Medar’da sh:524 p.1 ve 32.Söz 2.Maksad’ın Hâtimesinde sh:614 p:3
* İşarat-ül İ’caz sh:57 p.son

*AÇLIK


(Rızık) kelimesine ve 836. sıra no.ya bakınız.

*ÂDÂB


(Ahlâk) kelimesine ve 794. sıra no.ya bakınız.

*ADALET


(Adl) (Ceza) (Hürriyet) (Miras) (Şeriat) (Lâik) (Zulm) kelimelerine de bak.
5- Adalet iki şıktır:
*10.Söz 10.Hakikat’ın hâşiyesi sh:85
6- Adalet, adalet-i İlahiye ile olur:
*Hutbe-i Şamiye sh:74 ilâ 80
7- Adalet-i mahza ve izafî:
* 15. Mektub 2. Sual sh:53 ve 22. Mektub sh:263 p.1
* Sözler sh:717 son p.
* Kastamonu L. sh:150 p.2 ve Bak: Sıra no.218
8- Adaletin lüzumu:
*İşarat-ül İ’caz sh:84 p.1, 2, 3 ve Bak: Sıra no.509
9- İslam Hukuku’nun üstünlüğü:
*19. Mektub sh:214’te hâşiye
10- Dinsizlerde görülen adl ü nizam, ehl-i dinin irşadatıyladır:
*Muhakemat sh:128 son p.dan 129 p.3’e kadar.
11- Adliyede adalet hakikatı:
*14.Şua sh:379 “Onuncusu”

12- Adalet merciinde yapılan zulme misal olan bir hikâye:
*Tarihçe sh:238 ve Bak: Sıra no. 1073
13- 163. madde-i kanuniye:
*Tarihçe sh:242 ve 243’te 3. ve 4. Maddeler
14- Sultan Fatih’in muhakeme edilmesi:
*İşarat-ül İ’caz sh:225
15- Adalet-i tamme yapabilmek için, ahval-i umumiyeye muttali olmak lüzumu:
*20.Söz 2.Makam’da sh:257 son p.
16- Bazan insanın zulmettiği yerde kaderin adaleti:
*26.Söz sh:464
*13.Şua sh:300 p.3 ve (Kader) kelimesine de bakınız.
17- Adalet ve ihkak-ı haktaki zevk:
*32.Söz 4.Remiz’de sh:624 p.2
*30.Lem’a 4. Şuaında sh:350 p.2
18- Hissiyatı karıştırmadan ve kanun-u İlahî namına adalet etmek:
*22.Mektub sh:269 p.1, 2
18/1- Adliyede adalet ve bîtaraflık esastır:
*Osm.Lem’alar 27.Lem’a sh:559 “Üçüncü Madde”

*ADAVET


(Uhuvvet) kelimesine ve 730. sıra no.ya da bakınız.
19- Adavet ve muhabbet hakkında:
*Hutbe-i Şamiye sh:51’de 4.Kelime

*ÂDEM (A.S)20- Âdem’in (A.S.) Cennet’ten ihracının hikmeti:
*12.Mektub sh:42’de Birinci Sual
21- Âdem’e (A.S.) talim-i esma:
*20.Söz 1.Makam 1.Nükte sh:246
*İşarat-ül İ’caz sh:206 ilâ 212

*ADEM


22- Adem-i mutlak yoktur:
*15.Mektub sh:59’da 6.Sual
*Mesnevî sh:128 son İ’lem
23- Ehl-i dalalet için hadsiz ademler var, fakat ehl-i iman için herşey mevcuddur:
*Kastamonu L. sh:106 “Sâniyen”
24- Adem-i sırftan icad:
*30.Lem’a 4.Nükte 2.Nokta sh:322 ve 23.Lem’a sh:193’de 3.Sual ve Bak: Sıra no. 422
24/1- Ademî sayılan sükûnet:
*Bak: Sıra no. 262
24/2- Ademî sayılan enevî vücud:
*Bak: Sıra no. 223


* ÂDET


(Esbab) (İmam) ve (Şeâir) kelimelerine de bakınız.
25- Âdetullah
*17.Lem’a 8.Nota’da sh:123 ve 23.Lem’a 3.Kelime 3. Muhal’de sh:184 ve Bak: Sıra no. 1023 ve 1054
26- Fıtratın şehadeti sâdıktır:
*Sözler Lemeât’ta sh:700 son p.
27- Şeriat-ı fıtriyeye muhalefetin cezası:
*Mesnevî sh:74 “Nokta”
28- Kanunlar tecelli-i kudretin ünvanlarıdır:
*Mesnevî sh:58 ve 248 son p.
29- Kanunlar itibarî emirlerdir:
*29.Söz 1.Maksad 2.Esas sonuna yakın sh:510 p.1
30- Şeffafiyet, mukabele, müvazene gibi emrî kanunlar:
*29.Söz 2.Maksad 3.Mes’ele sh:527
31- Emrî kanunlar ve iradî cilvelerin külliyeti:
*32.Söz 2.Mevkıf 2.Maksad 2.Temsil sh:610

*ADL


(Adalet) kelimesine de bakınız.
32- Adl ismine dair:
*30.Lem’a 2.Nükte sh:308

*AFAKÎ(Tefekkür) kelimesine ve 532/1 ve 860. sıra no.lara bakınız.

*AFV


(Ahlâk) ve (Uhuvvet) kelimelerine de bakınız.
33- Affetmek:
*26.Lem’a 15.Rica’da “Latif Bir Muhavere” başlıklı yazı sh:260 ve Bak: Sıra no. 1101
*13.Şua sh:330 son p. ve sh:345 son p. ve Bak: Sıra no. 1073
34- Afv-ı İlahî:
*Mesnevî sh:65 p.1 ve Bak: Sıra no. 1128
34/1- Küfrün affa adem-i kabiliyeti:
*Bak: Sıra no. 622

*AĞAÇLAR


35- Ağaçlara ait mu’cizeler:
*19.Mektub 9.İşaret sh:125 ve 10.İşaret sh:129
35/1- Ağaçlarda bazan meyve olmaması:
*Bak: Sıra no. 229

*ÂHİRET


Sıra no. 76 ve (Haşir) kelimesine bakınız.

*ÂHİRZAMAN FİTNESİ(Anarşi) ve (Fitne-i Âhirzaman) kelimelerine bakınız.

*AHLAK


(Afv) (Enaniyet) (Hayâ) (Kusur) (Nefs) (Su-i Zan) ve (Uhuvvet) kelimelerine de bakınız.
36- Kusurunu görüp nefsini itham etmek:
*13.Lem’a 13.İşaret’in 2.Noktası sh:87
37- Mü’min bir seyyiesiyle ıskat edilmemeli:
*13.Lem’a 3.Nokta sh:88
38- Muarızlara tehevvürle mukabele-i bil-misilde bulunmamak:
*Kastamonu L. sh:195’deki mektub
39- Hayat-ı içtimaiyeden ve mübarezelerden ve birbirini tenkidden çekinmek:
*Kastamonu L. sh:246’daki mektub
40- Kusuru setretmek:
*13.Şua sh:330’da son mektub
41- Fenalığa iyilikle mukabele:
*22.Mektub 4.Vecih’de 3.Düstur sh:265
42- Ahlâk-ı Muhammedî (A.S.M.):
*İşarât-ül İ’caz sh:106’da 3.Mes’elenin tamamı ve Bak: Sıra no. 568
43- Ahlâkî mefhumlar ve tekâmül, diyanetten gelmiştir. Din olmasaydı insan hayvan olarak kalacaktı:
*İşarât-ül İ’caz sh:85’de “Dördüncüsü” ve sh:164 ilk sual ve cevabı ve aynı sahife sondaki sual ve cevabı
44- Makama göre şahsiyet:
*26.Mektub 2.Mebhas sh: 319 ve Mektubat sh:477 94. Vecize ve Bak: Sıra no. 651
*Sözler sh:724 son p.ve (Makam) kelimesine de bak.
45- Müsavat kaidemize zıd, vazife haricinde makam ve hürmet kazanıyorsun, mânasındaki suale cevab:
*22.Lem’a 3.İşaret sh:172
46- Âdâb:
*11.Lem’a 6.Nüktesinde sh:53 son p.
47- Büyük görünme, küçülürsün:
*Sözler Lemeât’ta sh: 724
*Mektubat sh:477’de 93.Vecize
48- Ye’s, ucb, gurur, su-i zan hastalıkları:
*Mesnevî sh:65’de Hâtime ve (Ye’s) kelimesine de bakınız.
49- Bazı kötü hasletlerin menşe’leri:
*Sözler Lemeat’ta sh:726 son vecize
*Mektubat sh:477’de 97.Vecize
49/1- İyilik içinde muaccel bir mükâfat, fenalık içinde muaccel bir mücazat dercedilmiştir:
*Osm.Lem’alar 28.Lem’a sh:684 “Birinci Nükte”

49/2- Ahlâkı ifsad plânı:
*Bak: Sıra no. 774

*AHSEN


50- Ahsen-ül Hâlikîn gibi tâbirler:
*32.Söz 3.Maksad’ında sh:616’dan 619 p.1’e kadar.
*Mesnevî sh:235 ve Bak: Sıra no. 2
50/1- Ahsen-ül Hâlikîn tâbirinin beyanı:
*Mesnevî (Badıllı) Katre’de sh:125

*AİLE


(Çocuk) (Evlenmek) (Tesettür) (Vâlideyn) kelimelerine ve 1177. sıra numarasına da bakınız.
51- Aile hayatı:
*24.Lema’nın 2.Nüktesinde sh:201
52- Aile hayatında haşir akidesinin lüzumu:
*9.Şua sh:183’de 4.Delil
53- Ailevî saadet ve muhabbet:
*24.Lem’a 2.Hikmet ve 3.Hikmet sh:196 ve 197
*32.Söz 2.Noktasının 2.Mebhası sh.639 ve sh:644 ve sh:648’de 3.İşaret
54- Aile hayatında imanın tesiri:
*11.Şua’nın 8.Mes’elesinde sh:226 son p.
55- İhtiyar kadınların dindarlıkları:
*Kastamonu L. sh:124 p.1
56- Kadında aranan iyi vasıflar:
*İşarat-ül İ’caz sh:145 p.1’in son yarısı
56/1- Hanımların Nur hizmetleri:
*Tarihçe-i Hayat sh:164


*AKIL


(Felsefe) (İlim) (Nakl) kelimelerine ve 478, 505. sıra numaralarına da bakınız.
57- Manevî hastalık aklî ilimlere sevkeder:
*Mesnevî sh:69’da “Nokta”
58- Aklın pek garip bir hali:
*Mesnevî sh:122’de 3.İ’lem
58/1- Aklî ve naklî delail-i haşr:
*Bak: Sıra no.344
58/2- Akıl-Kalb münasebeti:
*Bak: Sıra no. 549, 551
58/3- Akıl ve fikrin darlığı ve vüs’ati:
*Bak: Sıra no. 486

*AKREBİYET


(Kurb) kelimesine bakınız.

*ÂL-İ BEYT


(Ali <>) (Sahabe) (Müceddid) kelimelerine ve 726, 737. Sıra numaralarına da bakınız.
59- Âl-i Beyt ve mü’minleri onların etrafında toplamanın lüzumu:
*4.Lem’a 1, 2 ve 3. Nükteler sh:19 ve devamı
60- Âl-i Abâ ve Âl-i Beyt’i fitnelerden tebrie etmek hakkında:
*14.Lem’a 1.Makam’da 2.Sual sh:94
61- Âl-i Muhammedî (A.S.M.):
*6.Şua sh:95’de 1.Cihet
61/1- Resul-i Ekrem (A.S.M)ın iki âli var:
*Osm.Lem’alar 9.Lem’a sh:120
61/2- Âl-i Beyt’e ittiba:
*Bak: Sıra no. 1007
61/3- Âl-i Beyt’in siyaseti terk etmelerindeki hikmetler:
*Bak: Sıra no. 966, 993
61/4- Hz. Üstad’ın Âl-i Beyt’ten olması mes’elesi:
*Bak: Sıra no. 1189


*ÂLEM(Dünya) (Onsekizbin Âlem) (Sema) kelimelerine ve 451, 1059. Sıra numaralarına da bakınız.
62- Âlem-i ervah ve âlem-i gayb:
*10.Söz Zeylin 2.parçasının sonu sh:110
*30.Lem’a 5.Nükte’nin 4.Remzinde sh:337 p.1
63- Âlem-i misal ile âlem-i maddîyi iltibas etmemek:
*Muhakemat sh:58 p.1
*18.Mektub 1.Mes’ele-i Mühimme’nin tamamı sh:81
64- Âlem-i Misal:
*Emirdağ L.I sh:262
65- Âlem-i kebir ve âlem-i sagîr:
*20.Mektub 2.Makam 4.Kelime sh:231 ilâ 236
*Mesnevî sh:107 p.1
*İşarât-ül İ’caz sh:17 “Râbian” ve sh:18
66 – Muhtelif âlemler:
* Mesnevî sh:137 son İ’lem ve sh:138 3.İ’lem ve sh:180 p.3
* 20. Mektub 2.Makam 10. Kelime sh:248 son p.
67 – Seyyar âlemler:
* 30. Söz 3. Esas’da sh:525 son p.
68 – Onsekiz bin âlem:
* 26. Mektub 4. Mebhas’da sh:328
69 – Hususî dünya:
* 21. Söz 5. İkaz’da sh: 273 baş kısım
* Mesnevî Katre’de sh:67 2. Hakikat ve Habbe’de sh. 117 son İ’lem
* 23. Lem’a Hâtime’de sh: 190 p.2 ve Bak: Sıra no. 204
70 – Âlem-i gayb:
* 7. Şua sh. 123
70/1 – Âlem-i sıfat-ı ezelî:
* Bak: Sıra no. 238


*ALEVİLİK


(Ali R.A.) kelimesine de bakınız.
71 – Alevilik:
* 19. Mektub 6.Nükteli İşaret’te sh:106
* 4. Lem’a 4. Nükte sh:22
* Emirdağ L. sh:78’de 2. Mektub ve 204 ve 209’daki mektublar ve 241’deki son mektub.
72 – Bâtıniye ve Şia’ya benzetmek ithamına cevab:
*Şualar sh:425 p.son

*ALİ (R.A.)


(Âl-i Beyt) (Alevilik) (Celcelutiye) kelimelerine ve 382, 966, 993. sıra numaralarına da bakınız.
73 – Ali’nin (R.A.) içtimaiyata ve diyanete bakan iki şahsiyetinin tefrik edilmesi :
* Emirdağ L. sh:211 p.2


*ALLAH (C.C)


(Esma) (Faaliyet) (İman) (Kudret-i İlahiye) (Kurb) (Tevhid) (Kelime-i Tevhid) kelimelerine ve 581. sıra numarasına da bakınız.
74 – Allah lafza-i celâli:
* Mesnevî sh: 236’da 1. İ’lem
75- Allah’ı bize bildiren dört bürhan:
*Mesnevî sh:246
*İşarât-ül İ’caz sh:94
76– Allah’a rücu’:
* 20. Mektub 11. Kelime sh:228 ve 252
* İşarât-ül İ’caz sh:180’de 5. Mes’ele ve sh:184
77– İnsan kendi cüz’iyetinin mikyasiyle Allah’ı mülâhaza etmesi ve mahzurları:
* Muhakemat sh:117 p.1
* İşarât-ül İ’caz sh:76 “Yedincisi” ve Bak: Sıra no. 180
78– Allah’ın hadsiz emirler ile iştigaline dair gelen vesveseye cevab:
* Mesnevî sh:114 sual ve cevabı ve sh:187 son ve 188’de 1. İ’lemler ve Bak: Sıra no.1094
79– Sani’ masnuun içinde olamaz:
* Mektubat sh: 249 son p.
*Mesnevî sh:122’de 2. İ’lem
80– Allah’a mevcud-u meçhul ünvanıyla bakmak:
* Mesnevî sh:131’de 1. İ’lem
80/ 1 – Mechûliyet ve sonsuzluk Allah’ın hudud-u tasarrufuna iki ünvandır:
* Mesnevî (Badıllı) sh:526’da birinci İ’lem
81– Allah’ın fiil ve icraatı mümkinata benzemez:
* Mektubat sh:247 p.2 ilâ sh:253
* 30.Lem’a 6. Nükte 1. Şua sh:341
* Mesnevî sh:186’da 1. İ’lem
82– Allah her yerde hâzır nâzırdır:
* Mesnevî sh:241 son İ’lem ve (Kurb) kelimesine ve 1124 sıra numarasına da bak.
82/1 – Allah’ın işlerinden sual olunmaz:
* Mesnevî (Badıllı) sh:572’de İ’lem
82/2 – Allah bütün ahval-i âlem ve beşeri bilir:
* Mesnevî (Badıllı) sh:329’da son İ’lem
82/3 – Allahü Ekber tâbirinin beyanı:
*Mesnevî (Badıllı) Katre 4.Bab sh:121-143
82/4 – Allah’a karşı hayâ:
* Bak: Sıra no. 358


*AMEL


82/5 – Amellerin sevabı:
* Bak: Sıra no. 942
82/6 – Amel iman farkı:
* Bak: Sıra no. 1008

*ANA – BABA


(Valideyn) kelimesine bakınız.

*AN’ANE


(Şeâir) kelimesine bakınız.

*ANARŞİ(Asayiş) (Asr) (Fısk) (Yahudi) kelimelerine ve 1017. Sıra numarasına da bak.
83– Cemiyetin bazı şartları anarşiyi intac edeceğini ihbar ve bu şartların izalesini ihtar sadedinde resmî makamlarla hasbihal mektubu:
* Emirdağ L. sh:21 ve sh:22 p.1, 5 ve sh:217 de Dahiliye Vekiline yazılan mektub.
84– Anarşiliği yetiştirenlerin, maksadlarına varmak için Nur’a karşı entrikaları:
* Emirdağ L. sh:125
85 – Fesat ve ihtilâl âmilleri:
* İşarât-ül İ’caz sh:165 p.1’den sh: 166 p.3’e kadar ve 173p.1’den sh:174 son p.a kadar ve Bak: Sıra no. 144
86 – İslâmiyetten çıkan anarşist olur:
* Sözler sh:144 ve 24. Söz 5.Dal 4. Meyve’de sh:363
* 11. Şua 3.Mes’elede sh:200 son p. ve 14. Şua sh:516 p.4
* 29. Mektub 7.Kısım 3.İşaret’te sh:438 p.3
87 – Fitneler ve fitneleri bildiren Hadîsler:
* Şualar sh:331’de 2.mektub
88 – Fesadın ıslahı:
* 15.Mektub 2.Makam’da sh:51
89 – İhtilâller zulmü artırır:
* Emirdağ L:sh:39 p.2
90- Fransız ihtilâli:
* 29.Mektub 7.Kısım 2.İşaret’te sh:435
90/1– Fitne-i Âhirzamanın başlangıç tarihi:
* Osm. Lem’alar 8.Lem’a sh:91’de “Birinci Delil”

90/2– Âhirzamanda Allah Allah denilmeyecek:
* Osm. Lem’alar 8.Lem’a sh:93’de Sual

*ANGLİKAN KİLİSESİ


91– Anglikan Kilisesine cevab:
* Sözler Lemeât sonunda sh:746
* 29.Mektub 6.Risale 2.Desise’nin sonu sh: 417 p.1

*ANTROPOMORFİZM


(Müşebbihe) kelimesine bakınız.

*ARABÎ(Edebiyat) ve (Terceme) kelimelerine de bakınız.
92– Ulûm-u âliye ve arabiye gaye hükmüne geçmemelidir:
* Muhakemat sh:49 “Tenbih” de ve Bak: Sıra no. 875
93– Lafz ve mânâ beyninde verilmesi icab eden ehemmiyet derecesi:
* Muhakemat 1.Mes’ele sh:78

*ARŞ


94– Arş ile kevn:
* Mesnevî sh:106’da 2.İ’lem.
95– Muhtelif arşlar:
* 24.Mektub 2.Makam 2.Mebhas 5.İşaret sonu sh:296 p.1
95/1- Dört arş-ı İlahî var:
* Osm. Lem’alar 28.Lem’a sh:658


*ASAYİŞ


(Anarşi) (Hürriyet) (Müsbet Hareket) (Siyaset) kelimelerine de bakınız.
96– Asayişi muhafaza:
* Kastamonu L. sh:145 p.3 ve sh: 240 son p. ve 241 p.1 ve Bak: Sıra no. 685
* Şualar sh:500 p.1, 4 ve sh: 501’deki mektub
* Kararlar 1.cild sh:381
97– Asayişi ihlâl ithamına cevab:
* Şualar sh:448 p.3 ve devamı
* Tarihçe sh:233 p.1, 2, 3 devamı ve sh: 652 ve Bak: Sıra no. 1155
98– Sırr-ı şefkatle asayişe ve zâlimlere ilişmemek:
* Şualar sh:372 p.2
99– Asayişi ve meslekî düsturları muhafaza hakkında Üstad’ın son dersi:
*Emirdağ L.II sh:241

*ASHAB


(Sahabe) kelimesine bakınız.

*ASKERLİK99/1 – Gayr-ı müslimin askerliği:
*Bak: Sıra no. 372

*ASR


(Anarşi) ve (Sahabe) kelimelerine de bak.
100 – Asr-ı Saadet’teki fitnelerin hikmeti:
* 19.Mektub 5.İşaret’te sh:100 p.5 ve 55 p.5
101– Asr-ı Saadet’teki fitnelerden bahsetmemek:
* Emirdağ L. sh:204 ve 209’daki mektublar
101/1 – Asr Suresi:
* Bak: Sıra no. 154

*AŞK(Muhabbet) kelimesine de bakınız.
102– Aşk-ı mecazînin aşk-ı hakîkiye inkılabı:
* 1.Mektub 4.Sual sh:10 ve 9. Mektub sh:33 p.3 v.d.
102/1 – Aşk ve şefkat farkı:
* Bak: Sıra no. 1020

*ATEŞ


102/2 – Ateşin Hz. İbrahim (A.S.)ı yakmaması:
* Bak: Sıra no. 420

*AVRUPA


(Felsefe) (Hıristiyan) (Medeniyet) kelimelerine de bakınız.
103– Medeniyet-i Avrupaiyenin şeameti ve nazar-ı Kur’anın selâmeti:
* 17. Lem’a 5.Nota sh:115
104 - Medeniyet-i Kur’aniye ve medeniyet-i Avrupaiyenin mukayesesi:
* 25. Söz 3.Şua’da 2.Cilve sh:407 ve 12.Söz sh:130
* Tarihçe-i Hayat sh:130 “Rüyada Bir Hitabe”

104/1 – Avrupa ve Kur’an edebiyatı mukayesesi:
* Bak: Sıra no. 217
104/2 – Avrupa fünunun islam hakikatlerine nisbeten geri olması:
* Bak: Sıra no. 691
105 - Üstadın Avrupalılar ve Osmanlılar hakıkındaki beyanı:
* Tarihçe-i Hayat sh:54
* Emirdağ L. II sh: 112
106 – Avrupa’nın İslamiyet’e ihtiyacını anlaması:
* Emirdağ L. sh:241 ilk mektub ve alâkalı sh:247 sondaki mektub ve Bak: Sıra no. 613
106/1 – Avrupa devletlerinin ittihad-ı İslam’a taraftarlığı :
* Bak: Sıra no. 531
106/2 - Avrupa’da bir devletin İslamiyet’e yardım edeceği mes’elesiyle alâkalı:
*Bak: Sıra no. 954
107 – Garblılaşmak fikrine karşı bir izahat:
*Emirdağ L.II sh: 99, 100 ve 224 p. 2 v.d. ve Bak: Sıra no. 980
107/1 – Avrupalıları taklid etmemek:
* Bak: Sıra no. 306


*AY


Sıra no. 415’e de bakınız.
108– Kamer kendi zatında kesafetli ve zulümatlıdır.
* 24.Söz 2.Dal sh:339 son p. ve Bak: Sıra no. 939
109 – Kamerin bir dala teşbihi:
* 25.Söz sh:377 baş kısım.

*AYASOFYA


109/1 – Ayasofya’nın açılması:
*Bak: Sıra no. 977

*ÂYET-ÜL KÜBRA


109/2 – Ayet-ül Kübra’nın mümtaz hâsiyeti:
* Bak: Sıra no. 852


*ÂYİNE


109/3 – Âyinedarlık:
* Bak: Sıra no. 476, 491

*AZİMET


(Takva) (Zaruret) (İctihad) (Sünnet) kelimelerine de bakınız.
110 – Umûr-u diniyede medenîlere yanaşmamak:
* Mesnevî sh:125 son İ’lem
111 – Lâubaliler azimetlerle ikaz edilir:
* Mektubat sh:478’de 103. Vecize

*AZRAİL (A.S.)


Sıra no. 533’e de bakınız.
111/1 – Hz.Musa’nın Azrail’e tokat vurması mes’elesi:
* Bak: Sıra no. 751

OKUNMA: 15118

Sorularla Risale